Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Hudtumörer

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

 

Illustration som visar ett processflöde från vårdcentral till specialiserad vård.

 • Oklara hudförändringar där någon form av bedömning angående diagnos och åtgärd finns i frågeställning bör remitteras till hudspecialist.
 • Hudförändringar som bedöms vara i behov av excision bör i första hand kunna excideras inom primärvården. Det gäller i huvudsak förändringar upp till 1 cm lokaliserade på bålen, över- och underarmar samt lår. Även patienter som kontrolleras på hudkliniken, som bedöms vara i behov av excision i enlighet med ovanstående, kan i de fall det inte finns utrymme för excisionen vid besöket på hud, remitteras till vårdcentral för excision. Förändringar på underben får bedömas individuellt avseende lämplig vårdnivå - även små hudförändringar kan behöva remitteras till kirurg. Undantag från riktlinjerna kan förekomma om det finns komplicerande faktorer som t.ex. patient med skör hud på grund av långvarig kortisonbehandling eller behandling med NOAK/Waran och man på vårdcentralen inte har tillgång till diatermi, se länk under Mer information.
 • Övriga fall kan vid behov remitteras för excision till kirurg-, ortoped- eller öronklinik men då ska hudläkare först konsulterats via teledermatoskopiremiss för second opinion avseende behov av excision. För exiscion av dessa förändringar gäller sedan följande;
 • Hudförändringar på huvudet och halsen remitteras till öronkliniken
 • Hudförändringar lokaliserade på händer, fotsulor och tår remitteras till ortopedkliniken (OBS! Gäller inte hudförändringar som remitteras enligt SVF malignt melanom där remissen ska skickas till kiriurgkliniken även på dessa lokaler)
 • Hudförändringar som inte innefattas av ovanstående lokalisationer remitteras till kirurgkliniken.
 • Inremitterande läkare bör aldrig utlova specifik åtgärd i förväg.
 • Behandling eller excision av benigna förändringar görs som regel inte.

Krav på remiss vid tumörfrågeställning

Önskvärt så långt möjligt med teledermatoskopiremiss i Cosmic men vid önskemål om översyn av hudkostymen, där inte enstaka förändringar avses, skickas en vanlig remiss och i denna krav på samma innehåll som nedan. Gärna översiktsfoto, men utan närbild och dermatoskopifoto.

Teledermatoskopiremiss (mall i Cosmic)

 • Frågeställning (misstänkt diagnos/differentialdiagnoser)
 • Lokalisation
 • Storlek (i mm)
 • Tumörduration och förlopp
 • Symtom
 • Beskrivning
  -färg (pigmenterad, rodnad, hudfärgad)
  -form (upphöjd/plan, symmetrisk/asymmetrisk)
  -yta (slät, skrovlig, fjällande, glansig, ulcererad)
  -avgränsning (diffus, skarp)
  -eventuell dermatoskopisk beskrivning
 • Foto med översiskts-, närbild och dermatoskopifoto inlagt i Picsara
  Inspektion av hudkostymen, film (nytt fönster)
  Picsara, bildremiss, guide (nytt fönster)
 • Tidigare hudcancer, ange eventuellt typ
 • Immunsuppression, ange preparat och dos

Webbutbildning i teledermatoskopi för landets primärvård, Regionala cancercentrum i samverkan (nytt fönster) 
OBS! Utbildningen är inte anpassad till Region Jönköpings rutiner, i de avseenden det avviker ska inarbetade rutiner enligt Fakta följas.

Diagnostik och utredning

Benigna förändringar exciderade i primärvården skall ej föranleda remiss till hudspecialist.

Pigmentnevus

 • I första hand klinisk diagnos. Vid osäkerhet remiss till hudspecialist.
 • Undvik onödig excision av benigna nevus hos barn och unga vuxna på grund av stor risk för hypertrofa ärr och keloidbildningar.
 • Excision med 2 mm marginal och på djupet medtagande en mindre del av subcutis. Alla preparat skickas för PAD.

Seborroiska keratoser, xantelasma, dermala nevus

 • Informera patienten om diagnos. Dessa förändringar behandlas ej av hudspecialist.

Aktinisk keratos

Lindriga och måttliga aktiniska keratoser kan handläggas i primärvården:

1. Självkontroll och expektans. Kan gå tillbaka på lång sikt (månader till år) om solexposition undviks. Information till patienten. Mjukgörande kräm kan ibland lindra symtomen.

2. Vid eventuell läkemedelsbehandling kan följande preparat användas. Beakta behandlingstid, patientcompliance, biverkningar samt pris: Beställ skriftlig information från aktuellt läkemedelsföretag att ge till patienten:

 • Diklofenak (Solaraze) Antiinflammatoriskt. 2 ggr dagligen under 60-90 dagar. Max 8 gram per dygn. Observera risk för UV-överkänslighet.
 • Fluorouracil i kombination med salicylsyra (Actikerall) Lokalt cytostatika och keratolytika. Upp till måttligt tjocka hyperkeratotiska aktiniska keratoser. Behandling till läkning, 6-12 veckor. Ansikte och hjässa.
 • Imikvimod (Aldara, Zyclara) Immunstimulerande. Tunna aktiniska keratoser. Aldara 4-8 veckors behandling, Zyclara 2+2 veckors behandling.

Remiss till hudspecialist vid ulcererade, ömmande eller infiltrerande förändringar liksom vid diagnostisk tveksamhet. Frikostigare remittering vid aktiniska keratoser på läppar och ytteröron, på grund av högre malignitetsrisk. Multipla, utbredda aktiniska keratoser på gravt solskadad hud behandlas och kontrolleras av hudspecialist.

Obs! Vid sår på läpp med duration >3 veckor se Huvud- och halscancer, Standardiserat vårdförlopp SVF

Basalcellscancer, skivepitelcancer in situ (mb Bowen) och grav dysplasi i aktiniska keratoser

 • Radikal excision med 3 - 5 mm marginal kräver ingen kontroll, undantaget basaliom Glas typ II och III i ansiktet. Dessa följes var 6:e månad i 2 - 3 år, operatören ansvarar. Övriga erhåller information om diagnos och egenkontroller samt solskyddsråd.
 • Icke radikal excision kräver reexcision.
 • Vid behov remiss till hudspecialist. Det finns alternativa behandlingsformer. Patient med multipla basalcellscancrar kan följas av hudspecialist.
 • Skivepitelcancer in situ och aktinisk keratos med grav dysplasi ska anmälas till cancerregistret, se Cosmic/journal/ny blankett/Anmälan om tumör och tumörliknande tillstånd från klinisk verksamhet.

Skivepitelcancer

 • Radikal excision med 4-6 mm marginal (lågrisk 4 mm, högrisk 6 mm - var god se länk högriskfaktorer nedan).
 • In situ/morbus Bowen - var god se ovan.
 • Alla patienter ska erhålla information om diagnos, egenkontroller och solskydd.
 • Uppföljning var 6:e månad i 2 år vid en eller flera högriskfaktorer enligt länk nedan. Operatören ansvarar.
 • Multipla skivepitelcancrar hos patienter med utbredda solskador alternativt hos immunosupprimerad patient - individuell uppföljning av hudspecialist.
  Högriskfaktorer vid invasiv skivepitelcancer
 • Anmäles till cancerregistret, se Cosmic/journal/ny blankett/Anmälan om tumör och tumörliknande tillstånd från klinisk verksamhet.

Dysplastiska/Atypiska nevus

 • Enstaka, icke familjära dysplastiska/atypiska nevus: information om diagnos och egenkontroll, solskyddsråd.
 • Multipla dysplastiska/atypiska nevus: remiss till hudspecialist för klassificering och rådgivning.
 • Om dysplastiska/atypiska nevus excideras ska det ske med 2 - 3 mm marginal.
 • Gravt dysplastiska/atypiska nevus excideras med 5 mm marginal. Anmäles till cancerregistret, se Cosmic/journal/ny blankett/Anmälan om tumör och tumörliknande tillstånd från klinisk verksamhet.

Maligna melanom, Hudmelanom, standardiserat vårdförlopp

 

Rehabilitering

Vid behov av stöd och hjälp kring frågor som rör: sorg och kris, relationer till familj/närstående, samhällets stöd och resurser, patienträttigheter eller rehabilitering och rekreation kan patienten vända sig till kurator på sin vårdcentral.

Fastställt: 2009-06-01

Reviderad: 2018-12-04

Giltigt till och med: 2020-12-04

Fastställt av: Medicinsk programgrupp hud och primärvård

Ansvarig grupp: Hud

Granskat av grupp: Hud

Kontaktperson för innehåll:

Maria Dovrén, Överläkare, Hudkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Författare:

Christina Berndes Sköldmark, Överläkare, Hudkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Uppdaterad: 2021-03-19
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv