Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Urtikaria

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Akut urtikaria utgör 50 % av patienter med urtikaria. Kronisk urtikaria ses i 30 % och fysikaliska urtikarior i 15 % av fallen.

Akut urtikaria handläggs i primärvården. Vid kronisk eller fysikalisk urtikaria eventuellt remiss till hudspecialist.

Under pågående utredning/behandling ansvarar hudkliniken för den aktuella diagnosen men inte för andra hudåkommor.

Efter avslutad utredning/behandling sker fortsatt receptförskrivning som regel i primärvården.

Diagnostik och utredning

Kronisk urtikaria

Kronisk urtikaria är en sjukdom i sig och inte ett symtom. Hos 30 % kan man påvisa en autoimmun process i form av  IgG antikroppar som frisätter histamin från mastceller och basofiler.

Tillståndet pågår ofta under flera år och kan spontanläka. Noggrann anamnesupptagning samt ett basalt lab status ( blodstatus, krea, ALAT, TSH, SR). Vidare finns att tillgå
HR-test blodprov (histaminreleasetest).
RefLab Danmnark - specialistvårdsnivå (nytt fönster)

OBS! att Pricktest, RAST och epicutantest är  utan värde! Reaktion på födoämnen är mycket sällsynt.

Grundbehandling är icke sederande antihistamin. Kan dubbleras vid otillräcklig effekt. Sederande antihistamin till natten om klådan stör nattsömnen. Undvik perorala steroider. Om steroider används bör det ske under begränsad tid och behandlande läkare ansvarar för att steroiderna trappas ut. Förklara sjukdomen för patienten.
Informera om att ASA och NSAID preparat är försämrande faktorer.

Urticaria factitia - dermografism

Utgör hälften av all fysikalisk urtikaria. Har ofta inga hudförändringar vid undersökningstillfället. Etiologin okänd.

Rispa i huden. Efter några minuter uppstår en rodnad och därefter en svullnad.

Behandling är i första hand icke sederande antihistamin. UVB kan prövas.

Köldurtikaria

Ibland kopplad till ökning av kryoglobulin, köldagglutininer, kryofibrinogen, men vanligen är patienten frisk.

Testa med iskub som trycks några minuter mot huden.

Svårbehandlad, antihistamin sällan effektiva.
Informera patienten om att vara försiktig med kalla bad som ibland kan framkalla anafylaktisk reaktion. Kylda drycker kan ge lokal ödembildning i svalget.

Kolinerg urtikaria

Finpapulöst exanthem som vanligtvis utlöses av fysisk ansträngning uppstår oftast 10 till 30 minuter efter ansträngning.

Tryckutlöst urtikaria

Vanligast på händer, fötter och glutéer. Fördröjd reaktion (timmar), någon gång ses samtidig feber/allmänpåverkan.

Behandlas med antihistaminer, eventuellt perorala steroider.

Fastställt: 2010-09-01

Reviderad: 2017-06-20

Giltigt till och med: 2019-06-20

Fastställt av: Medicinsk programgrupp hud och primärvård

Ansvarig grupp: Hud

Granskat av grupp: Hud

Kontaktperson för innehåll:

Maria Dovrén, Överläkare, Hudkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Författare:

Uppdaterad: 2018-09-07
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv