Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Antikoagulation

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Ordination av antikoagulantia sköts via AK-mottagning. Under jourtid, då AK-mottagningen inte är öppen, ansvarar resp. medicinakut för ev. frågeställningar som kräver akuta svar.
Insättning kan initieras av vårdcentral.

Utsättning – avslutning av behandling kan initieras av såväl AK-mottagning som vårdcentral. 

I båda fallen skrivs remiss till AK- mottagning i Cosmic remissmodul ( Med mott AK).


Remittera akut till specialist-/akutmottagning om patienten har:

  • högt INR + blödningar,
  • högt INR + stor blödningsrisk,
  • stora blödningar oavsett INR,
  • större trauma speciellt mot huvud, thorax och buk.

Vid icke akuta problem remiss till respektive organspecialist, det vill säga, vid förmaksflimmer hjärtläkare o.s.v.

Diagnostik och utredning

Ventrombos och lungemboli

Länsgemensamma riktlinjer angående koagulation (begränsad behörighet)

Koagulationsaspekter vid hjärtsjukdom:

Behandling

Hänvisar även till respektive avsnitt ovan under Diagnostik och Utredning!

Behandlingstiden varierar beroende på diagnos men även beroende på patientens övriga sjukdomar, eventuellt missbruk, complience och övrig medicinering. Blödningsrisken vid AK-behandling är betydande och vinsten vid AK-behandling måste vägas mot risken för livshotande blödning.

Risken kan kalkyleras med hjälp av HAS-BLED score.

Terapeutiskt intervall är i normalfallet INR 2,1 – 3,0. Beroende på hög eller låg risk, diagnos kan målvärdet ligga olika inom intervallet.

För ytterligare information avseende indikationer, kontraindikationer, doseringsråd för Warfarin samt höga PK/INR med och utan blödning och låga PK/INR (<1,8), se länk taget från länsgemensamma riktlinjer avseende koagulation.

Länsgemensamma riktlinjer angående koagulation (begränsad behörighet)

Byte mellan olika antikoagulantia


Byte från warfarin till NOAK

  • Avsluta warfarin och starta NOAK när PK/INR är < 2.

Byte från NOAK till warfarin

  • eGFR > 50 ml/min: Starta warfarin 2–3 dagar innan NOAK avslutas
  • eGFR 31–50 ml/min: Starta warfarin 1 dag innan NOAK avslutas
  • eGFR 15–30 ml/min: Starta warfarin 1 dag efter NOAK avslutas

Reseprofylax

Patienter som har haft venös tromboembolism bör efter avslutad behandling erbjudas trombosprofylax vid flygresa utanför Europa.

  • Eliquis 5 mg 1 tablett  strax före utresa samt 1 tablett två nästkommande dagar.
  • Xarelto: 10 mg 1 tablett strax före utresa samt 1 tablett nästkommande två dagar. Samma gäller vid hemresa. 

Handläggning av warfarin-patienter inför kirurgi

Vid kirurgiska ingrepp ska AK-doseringen justeras beroende på ingrepp. Varje operation är en balansfråga mellan risk för blödning och risk för proppbildning. Bedömningsansvaret ligger hos operatören. För ytterligare information, se länsgemensamma riktlinjer avseende koagulation.

Sjukskrivning

AK-behandlingen som sådan är ingen grund för sjukskrivning utom vid värden som innebär omedelbar blödningsrisk. Grundsjukdomen avgör behovet av sjukskrivning.

Uppföljning

Hos AK-patienter med livslång behandling bör årligen omprövas om indikation kvarstår eller om riskfaktorer för blödning ökat så att behandlingen bör avslutas. Utsättning av AK-behandling kan inititeras såväl av AK-mottagning som via vårdcentral. Se under Vårdnivå och remiss.
 

Fastställt: 2009-06-01

Reviderad: 2019-03-05

Giltigt till och med: 2021-03-05

Fastställt av: Medicinsk programgrupp hematologi och primärvård

Ansvarig grupp: Hematologi

Granskat av grupp: Hematologi

Kontaktperson för innehåll:

Jesper Aagesen, Överläkare, Medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Författare:

Uppdaterad: 2021-02-26
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv