Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Kranskärlssjukdom - Akut

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

OBS! Vid akut kranskärlssjukdom med ny ST-höjning/nytillkommen vänster grenblock (STEMI) gäller ambulanslarm = ring 112, begär prio 1!

 1. Skicka EKG via MUSE (faxa endast i sista hand).
 2. Ring alltid HIA för besked om åtgärd.

         HIA Jönköping: 010- 242 19 53 eller 010-242 19 59

         HIA Eksjö: 010-243 80 81 eller 010-243 80 82

         HIA Värnamo: 010-244 60 40.

OBS! Övriga patienter med misstänkt hjärtinfarkt utan ST-höjning/nytillkommen vänster grenblock (NSTEMI) eller instabil angina remitteras till akutmottagningen.

 1. EKG skickas via MUSE.

Diagnostik och utredning

EKG, saturation, blodtryck.

Behandling

 • Sätt två venflon i vänster arm, varav minst en av strl 20G/1,1 mm (rosa pvk).
 • Syrgas vb om SpO2<90%.
 • Eventuellt Nitroglycerin 0,4 mg/dos (spray), om syst BT≥90, ge 1 dos (0,4 mg) under eller på tungan. Kan upprepas vid utebliven effekt efter 5-10 min (efter blodtryckskontroll). Kontraindikation: intag av potenshöjande läkemedel senaste dygnet.
 • ASA (Trombyl) 75 mg, 4 st. (300 mg) po. Ges vid misstänkt akut koronart syndrom. Ges ej vid pågående blödning, ASA-överkänslighet eller om patienten redan behandlas med ASA, Waran®/Marcumar®/NOAK.
 • Morfin 10 mg/ml, 0,25 ml (2,5 mg) iv vid smärta VAS ≥4 och syst BT≥90), upprepas till smärtfrihet, max 2 ml (20 mg).
 • Hämta defibrillator och koppla patienten till övervakning

Läkemedelsbehandling postinfarkt

 

 • Trombyl 75 mg.
 • Brilique® (ticagrelor) (90 mg, 1x2) ges efter STEMI/NSTEMI oavsett intervention i 12 månader om ej kontraindikation föreligger. För relativa kontraindikationer och detaljer se länsgemensamma riktlinjer. Clopidogrel är andrahandsalternativ.  För patienter med särskild hög risk för ny hjärtinfarkt kan det bli aktuellt med förlängd Brilique®-behandling i ytterligare tre år, i dosen 60mg 1 x2. Beslut om detta och första årets receptförskrivning sker via medicinkliniken i samband med utremittering. Receptförnyelse för år två och tre sker i samband med sedvanlig infarktuppföljning i primärvården. Vid blödningskomplikationer, tillkomst av behov av antikoagulantia eller grav njurfunktionsnedsättning GFR < 15 ml/min/1,73m2 bör behandling med Brilique® 60 mg sättas ut.
 • Selektiv betablockad till alla postinfarktpatienter utan kontraindikation. Eftersträva vilofrekvens 50-60/min.
 • ACE-hämmare/ARB ges vid nedsatt vänsterkammarfunktion, om ej kontraindikation. Ges även efter transmural infarkt oavsett vänsterkammarfunktion. Skall övervägas till diabetiker och hypertoniker vid alla former av infarkt.
 • Högpotent statin. Mål LDL <1,8 mmol/L .
 • Kortverkande nitroglycerin

Sjukskrivning

Okomplicerad infarkt sjukskrivning 2 - 4 veckor. Vid utskrivning tillfrågas patienten avseende företagshälsovård och distriktsläkarkontakt.
Sjukskrivning vid ischemisk kranskärlssjukdom, Försäkringsmedicinskt beslutsstöd, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Kvalitetsindikatorer

 • Andel patienter med ST-höjningsinfarkt som påbörjat reperfusionsbehandling inom 90 minuter från första EKG.
 • Andel patienter som når målnivå för blodlipider (kolesterol), 6 veckor efter hjärtinfarkt.
 • Andel rökare som slutat röka 6 veckor efter hjärtinfarkt.

Omvårdnad

Snabbt omhändertagande, påbörja smärtlindring. Bemöt patienten på ett lugnt och tryggt sätt. Patienten ska ha kontinuerlig ischemi-övervakning eller upprepat EKG för att snabbt observera förändringar. I akutskedet har patienten sängläge. 
Riktlinjer för patient på hjärtintensiven, Operations- och intensivvårdskliniken, Värnamo sjukhus (begränsad behörighet, pdf, nytt fönster)

 

Rehabilitering

Efter hjärtinfarkt sjukgymnastkontakt på hjärtvårdsavdelning för information om fysisk aktivitet och träning.

I Eksjö förskrivs fysisk aktivitet på recept.
Efter akut kranskärlssjukdom sker första återbesöket hos sjuksköterska på sjukhusets hjärtmottagning, alternativt inom primärvården i utvalda fall, inom cirka 2 veckor efter utskrivning. Därefter påbörjas deltagande i eftervårdsprogram/hjärtskola. Detta innebär informations-tillfällen med till exempel sjuksköterska, läkare, sjukgymnast, dietist, psykolog, kurator och tobaksavvänjare. Det ingår även besök hos sjukgymnast för bedömning av fysisk funktion och träning i hjärtgrupp. Även patienter som inte deltar i eftervårdsprogram/hjärtskola erbjuds sjukgymnastkontakt.
Sjukgymnastiska behandlingsriktlinjer för vårdgivare, Sjukgymnastik, Region Jönköpings län

Vid behov finns möjlighet till individuell bedömning och behandling av dietist, psykolog, kurator eller arbetsterapeut.
Denna kontakt förmedlas oftast via sjuksköterska på respektive sjukhus hjärtmottagning.

Fastställt: 2008-02-10

Reviderad: 2017-01-03

Giltigt till och med: 2019-01-03

Fastställt av: Medicinsk programgrupp medicin och primärvård

Ansvarig grupp: Hjärta-kärl

Granskat av grupp: Hjärta-kärl

Kontaktperson för innehåll:

Alexander Kubicska, Distriktsläkare, Bra Liv Gränna vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Jörg Lauermann, Överläkare, Medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Uppdaterad: 2022-04-27
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv