Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Aortainsufficiens

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Primärvården handlägger:

Lätt och måttlig aortainsufficiens utan symtom (svikt, uttalad vänsterkammardilatation, nedsatt funktionsnivå, angina).

Remiss till kardiolog:

  • Måttlig aortainsufficiens med symtom.
  • Uttalad aortainsufficiens med eller utan symtom
  • Aortainsufficiens med dilaterad aortarot >45mm.

Diagnostik och utredning

EKG

 

UKG

Gradering av hemodynamisk betydelse 

Arbetsprov

Utförs vid behov om patienten är asymtomatisk eller har ringa symtom som är i behov av objektivisering.

Behandling

För patienter med symtom ska kirurgi övervägas.

Patienter med uttalad aortainsufficiens med vänsterkammardysfunktion och sviktsymtom, där kirurgi inte är möjlig/lämplig bör ha adekvat sviktbehandling (försiktighet med betablockad).

ACE-hämmare/ARB bör övervägas på patienter med hypertoni eller på eko påvisad vänsterkammardysfunktion.

Ingen specifik behandling för asymtomatiska patienter utan hypertoni.

Information till patienten

Ta snar kontakt med läkare om tillkomst av andfåddhet, nedsatt funktionsnivå, bröstsmärtor.

Sjukskrivning

Vid begränsande symtom (hjärtsvikt) kan sjukskrivning bli aktuell motsvarande funktionsnedsättningen. Efter aortaklaffkirurgi sjukskrives vanligen patienten 4 – 8 veckor.

Förebyggande sjukpenning kan möjliggöra deltagande i hjärtrehabilitering efter arbetsåtergång.

Uppföljning

Uppföljning - operabla patienter

Aortainsufficiens av lindrig hemodynamisk betydelse

Kliniskt läkarbesök med 2 - 3 års intervall. Komplettering med ekokardiografi och eventuellt arbetsprov vid symtom eller vart 3:e-5:e år.

Aortainsufficiens av måttlig hemodynamisk betydelse

Kliniskt läkarbesök med 1 års intervall eller eventuellt oftare vid tecken på påtaglig progress och då kontakt med kardiolog. Komplettering med ekokardiografi och eventuellt arbetsprov vid symtomdebut, försämring eller vart annat år.

Aortainsufficiens av uttalad hemodynamisk betydelse

Preoperativ utredning bör övervägas hos patienter som bedöms operabla, remiss skickas i så fall till kardiolog.

Om patienten är helt asymtomatisk föreslås exspektans och följs då med läkarbesök inklusive ekokardiografi 1 – 2 ggr per år, eventuellt kompletterat med arbetsprov. Patienter med nedsatt systolisk funktion (EF<50%) räknas som symtomatiska.

Kvalitetsindikatorer

  • Andel patienter accepterade för kirurgi efter VOC rond.
  • 30 dagars mortilitet efter klaffkirurgi.

Omvårdnad

Patienter som klaffopereras i Linköping kommer för postoperativ vård till hjärtvårdsavdelningen i Jönköping, respektive medicin avd D i Eksjö, Avd D i Värnamo.
Postoperativ vård efter klaffoperation

Rehabilitering

Sjukhusfas

Efter thoraxkirurgi ska sjukgymnast alltid kontaktas för postoperativ uppföljning av rörelseträning, andningsträning och mobilisering samt bedömning av hjälpmedelsbehov. Dessutom information om fysisk aktivitet och träning.

Rörelseprogram för nacke/axlar

Fysisk aktivitet och träning efter hjärtoperation (PDF, nytt fönster)

Rehabiliteringsfas

Inom några veckor efter utskrivning kallas patienten till sjukgymnast för bedömning av fysisk funktion och fysisk träning i hjärtgrupp i 3-6 månader. Kontakt förmedlas av sjukgymnast på vårdavdelning alternativt via hjärtmottagning.

Vid behov finns även möjlighet till kontakt med övrig rehabiliteringspersonal som till exempel arbetsterapeut, dietist, kurator eller psykolog. Denna kontakt förmedlas oftast via sjuksköterska på respektive sjukhus hjärtmottagning.

Genomgånget klaffingrepp

Fastställt: 2010-08-25

Reviderad: 2018-06-01

Giltigt till och med: 2020-06-01

Fastställt av: Medicinsk programgrupp medicin och primärvård

Ansvarig grupp: Hjärta-kärl

Granskat av grupp: Hjärta-kärl

Kontaktperson för innehåll:

Alexander Kubicska, Distriktsläkare, Bra Liv Gränna vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Uppdaterad: 2022-04-27
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv