Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Genomgånget klaffingrepp

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Kardiolog kontrollerar:

 • Alla mekaniska/biologiska klaffprotesopererade, samt annan klaffkirurgi 6 – 12 veckor postoperativt.
 • Klaffopererade med komplicerad kardiell problematik kan behöva följas hos kardiolog längre tid efter individuell bedömning.
 • Perkutant inlagda klaffar (TAVI) eller "Mitralclip"
 • PTMV (Percutan transluminal mitral valvuloplasty) där reintervention kan bli aktuell.
 • Dubbelprotes (till exempel aorta och mitralisklaff), samt protesdysfunktion hos patient som kan bli aktuell för reoperation.
 • Yngre patienter med biologisk klaffprotes där reoperation kan bli aktuell. UKG utförs efter 5 år för att påvisa degenerativa förändringar.

Primärvården kontrollerar:

 • Mekaniska och biologiska enkelproteser, samt mitalisklaffplastik som postoperativt följts upp av kardiolog utan tecken på protesdysfunktion eller annan klaffrelaterad komplikation. Årliga kliniska kontroller rekommenderas i primärvården.

Diagnostik och utredning

Kardiologen ansvarar för att alla klaffopererade postoperativt genomgår:

 • Lab: Blodstatus, CRP, Krea, K, ALAT, LD (hemolysgrad och utgångsvärde)
 • Ekg: Nytillkommet AV block, vänsterkammarhypertrofi?
 • Lungröntgen: I Linköping eller på hemortssjukhuset
 • UKG: Protesdysfunktion? Vänsterkammarfunktion?

Behandling

Mekanisk klaffprotes

Biologisk aortaklaffprotes exkl TAVI

 • 3 mån postoperativt ASA 75 mg dagligen.
 • Vid förmaksflimmer inom 3 månader postoperativt ges warfarin. Efter tre månader kan NOAK ges.
 • Endokarditprofylax
 • Behandla hypertoni och hjärtsvikt enligt gängse riktlinjer. Vid välfungerande klaffprotes föreligger ingen kontraindikation för ACE-hämmare/ARB.

Biologisk klaffprotes eller genomgången klaffplastik i mitralis/tricuspidalisposition

 • 3 mån postoperativ warfarinbehandling övervägs.
 • Endokarditprofylax
 • Behandla hypertoni och hjärtsvikt enligt gängse riktlinjer.

TAVI

 • Livslång ASA 75 mg dagligen. Clopidogrel ges utöver ASA första månaden postoperativt.
 • Har patienten indikation för warfarin/NOAK (till exempel p.g.a. förmaksflimmer) ges ingen trombocythämning postoperativt utan patienten fortsätter med endast antikoagulantia efter ingreppet.
 • Endokarditprofylax
 • Behandla hypertoni och hjärtsvikt enligt gängse riktlinjer. Vid välfungerande klaffprotes föreligger ingen kontraindikation för ACE-hämmare/ARB.

Mitralclip

 • Livslång ASA 75 mg. Clopidogrel utöver ASA 6 månader postoperativt.
 • Har patienten indikation för warfarin/NOAK (till exempel p.g.a. förmaksflimmer) ges ingen trombocythämning postoperativt utan patienten fortsätter med endast antikoagulantia efter ingreppet.
 • Endokarditprofylax
 • Behandla hypertoni och hjärtsvikt enligt gängse riktlinjer.

Sjukskrivning

Sedvanlig sjukskrivning postoperativt skötes av kardiolog efter symtom på den grundläggande sjukdomen. Postoperativt ofta 1 – 3 månaders sjukskrivning beroende på arbete. Avstå från bilkörning 4 veckor efter öppen hjärtkirurgi.

Förebyggande sjukpenning kan möjliggöra deltagande i hjärtrehabilitering efter arbetsåtergång.

Uppföljning

I Primärvården

Årlig primärvårdskontroll bör innehålla:

 • Anamnes: Nya kardiella symtom? (andfåddhet, arytmi, bröstsmärtor)
 • Hjärtauskultation: Normalt hörs ett tidigsystoliskt klaffprotesblåsljud men inga diastoliska blåsljud. Mekaniska klaffar ska ha ett karaktäristiskt "klickande" protesljud.
 • EKG: Nytillkommet AV block, arytmi, belastningtecken
 • Lab: Blodstatus, Krea, (LD vid hemolysmisstanke). NT-pro-BNP vid nytillkomna symtom.
 • Om patienten har nya kardiella symtom och bedöms vara aktuell för nytt ingrepp ska alltid remiss till UKG skickas, ange gärna klafftyp.

 

Remiss till kardiolog:

 • Om UKG påvisar:
  - dysfunktion av klaffprotes eller device
  - trombbildning (akutremiss)
  - nytillkommen vänsterkammardysfunktion eller
  - perikardexsudat.
 • Om kliniskt signifikant hemolys med anemi. Dubbel LD-stegring jämfört med utgångsvärdet är klart patologisk.
 • AV block II – III, kan förekomma mer frekvent hos framförallt aortaklaffopererade.

Kvalitetsindikatorer

 • Andel patienter accepterade för kirurgi efter VOC rond.
 • 30 dagars mortilitet efter klaffkirurgi.

Omvårdnad

Patienter som klaffopereras i Linköping kommer för postoperativ vård till hjärtvårdsavdelningen i Jönköping, respektive medicin avd D i Eksjö och avdelning D i Värnamo.
Postoperativ vård efter klaffoperation

Rehabilitering

Sjukhusfas

Efter thoraxkirurgi ska sjukgymnast alltid kontaktas för postoperativ uppföljning av rörelseträning, andningsträning och mobilisering samt bedömning av hjälpmedelsbehov. Dessutom information om fysisk aktivitet och träning.

Rörelseprogram för nacke/axlar

Fysisk aktivitet och träning efter hjärtoperation (PDF, nytt fönster)

Rehabiliteringsfas

Inom några veckor efter utskrivning kallas patienten till sjukgymnast för bedömning av fysisk funktion och fysisk träning i hjärtgrupp i 3-6 månader. Kontakt förmedlas av sjukgymnast på vårdavdelning alternativt via hjärtmottagning.

Vid behov finns även möjlighet till kontakt med övrig rehabiliteringspersonal som till exempel arbetsterapeut, dietist, kurator eller psykolog. Denna kontakt förmedlas oftast via sjuksköterska på respektive sjukhus hjärtmottagning.

Fastställt: 2011-09-08

Reviderad: 2018-12-04

Giltigt till och med: 2020-12-04

Fastställt av: Medicinsk programgrupp medicin och primärvård

Ansvarig grupp: Hjärta-kärl

Granskat av grupp: Hjärta-kärl

Kontaktperson för innehåll:

Alexander Kubicska, Distriktsläkare, Bra Liv Gränna vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Uppdaterad: 2022-04-27
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv