Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Antibiotika vid graviditet och amning

Fakta kliniskt kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal inom Landstinget i Jönköpings län.

För mer fullständig och uppdaterad information hänvisas till:

Innehåll på sidan:

Behandling

Antibiotika vid graviditet

Ge rätt behandling till den gravida kvinnan, men utsätt inte fostret för onödiga risker. Provtagning från misstänkta infektionslokaler rekommenderas före antibiotikabehandling.

Den renala utsöndringen ökar under graviditet vilket ger lägre serumkoncentrationer av substanser som utsöndras renalt. Dosen kan därför behöva ökas.

Antibiotikaklass Trimester 1 Trimester 2 Trimester 3
Betalaktamer + + +
Aminoglykosider (-) (-) (-)
Fluorokinoloner (-) (-) (-)
Fusidinsyra + + -
Imidazolderivat (-) (-) (-)
Linkosamider (-) (-) (-)
Makrolider - + +
Nitrofurantoin  (-)   (-)   (-)
Tetracykliner + - -
Trimetoprim - + +
Trimetoprim + sulfa - + -
Glykopeptider (-) (-) (-)

Teckenförklaring:

+ OK att ge
- Använd ej
(-) Endast vid mycket allvarliga infektioner som handläggs av infektionsspecialist alt. efter särskilt övervägande, se text nedan

Betalaktamer

Det finns övertygande data som talar för att antibiotika tillhörande beta-laktamgruppen (penicilliner, cefalosporiner, karbapenemer) inte medför ökad risk för fosterskada. 

Kinoloner

Återhållsamhet rekommenderas på grund av bristande erfarenhet från människa. Broskdefekter har setts i djurförsök. Om alternativ saknas bör kinoloner kunna användas efter samråd med infektionsspecialist.

Fusidinsyra

Ska ej användas under sista trimestern.

Imidazolderivat

Metronidazol: Teratogena effekter är ej påvisade men erfarenhet från gravida kvinnor är begränsad.  Användning under graviditet bör därför noggrant övervägas.

Tinidazol: Begränsad erfarenhet. Embryotoxiskt på djur. Bör tills vidare undvikas under graviditet.

Klindamycin

Försiktighet bör iakttas, eftersom kunskapen är begränsad. Tillgängliga data bland annat från missbildningsregistret är alltför begränsade för entydiga slutsatser men tyder ej på ökad risk för missbildningar.

Makrolider

Ökad risk för hjärt-kärlmissbildning föreligger sannolikt om erytromycin intas under första trimestern. Samma grad av försiktighet som för erytromycin rekommenderas även för andra makrolider.

Mot bakgrund av befintlig information finns ej skäl att avråda från makrolider under andra och tredje trimestern.

Nitrofurantoin

Möjligen finns en ökad frekvens missbildningar efter exponering för nitrofurantoin. Nitrofurantoin kan ges under graviditet med beaktande
av följande: Vid G6PD-brist (brist på glucos-6-fosfatdehydrogenas) är nitrofurantoin kontraindicerat på grund av risk för hemolytisk anemi. G6PD-brist förekommer speciellt i befolkningsgrupper som härstammar från Afrika och Medelhavsområdet.

I mycket sällsynta fall har hemolys setts hos nyfödda barn med brist på reducerat glutation. Därför skall nitrofurantoin endast ges efter särskilt övervägande i omedelbar anslutning till förlossning.

Tetracykliner

Det finns inga kliniska belägg för att tetracykliner har negativa effekter på fostret vid användning under första trimestern. Vid användning från graviditetsvecka 14 finns risk för missfärgning av barnets kommande mjölktänder.

Trimetoprim/ Trimetoprimsulfa

Bör undvikas under första trimestern eftersom ökad risk för neuralrörsdefekt har rapporterats. Trimetoprim + sulfa bör också undvikas under sista trimestern p.g.a. att sulfakomponenten medför risk för kärnicterus.

Antibiotika vid amning

Läkemedel kan vid amning passera över till barnet genom bröstmjölk men behöver för den skull inte ge effekter på barnet. Risken för farmakologisk effekt på barnet beror, förutom på läkemedelskoncentrationen i mjölken, även på barnets förmåga att ta upp och eliminera läkemedlet.

Vanliga antibiotika som bör undvikas under amningsperioden:

Antibiotika Risk-gruppering
Ciproxin III
Avelox III
Zyvoxid IVa
Dalacin III
Azitromax IVb
Fasigyn III

Grupp III: Passerar över i modersmjölk i sådana mängder att risk för påverkan på barnet föreligger även med terapeutiska doser.

Grupp IVa: Uppgift saknas om passage över i modersmjölk.

Grupp IVb: Uppgift om passage över i modersmjölk är otillräcklig för att bedöma riskerna för barnet. 

Fastställt: 2009-07-20

Reviderad: 2018-05-15

Giltigt till och med: 2020-05-15

Fastställt av: Medicinsk programgrupp: primärvård, infektionskliniken Ryhov

Ansvarig grupp: Infektion och smittskydd

Granskat av grupp: Infektion och smittskydd

Kontaktperson för innehåll:

David Edenvik, Överläkare, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion

Författare:

Johan Darelid, Överläkare, Infektionskliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Malin Holmqvist, Klinisk apotekare, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service

Uppdaterad: 2019-09-04
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv