Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Borrelia

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Erythema migrans handläggs främst av allmänläkare. Gravida kvinnor med samtidig feber eller multipla erythem bör remitteras akut till infektionskliniken efter kontakt med infektionsjouren telefon (010-24)2 90 95..

Neuroborrelios handläggs främst av infektionskliniken (från och med 18 år) respektive barnkliniken, eftersom diagnosen bör konfirmeras med lumbalpunktion och likvoranalys. Vid behov av snabb infektionsläkarbedömning, kontakta alltid infektionsjouren.

Borrelialymfocytom och acrodermatitis chronica atrophicans (ACA) kan handläggas i primärvården, men vid osäkerhet om diagnosen remitteras patienten till infektionskliniken, hudkliniken alternativt barnkliniken om patienten är < 18 år.

Misstänkt borreliaartrit handläggs primärt av allmänläkare eller specialistklinik, gärna i samråd med infektionsläkare. Då diagnosen är säkerställd kan behandling och uppföljning ske i primärvården eller vid specialistklinik beroende på omständigheterna.

Vid misstanke om borreliakardit bör patienten i första hand remitteras akut till medicinkliniken. Utredning och handläggning i samråd med infektionsläkare. 
Symtom och klinisk bild

Diagnostik och utredning

 

Diagnostik och utredning
Erythema migrans Klinisk diagnos, serologi ej indicerat
Neuroborrelios För diagnosen krävs samtidig analys av likvor och serum (ca 15-20% utvecklar antikroppar i likvor först). 
Serum och likvor analyseras avseende borreliaantikroppar. 
Likvor analyseras i första hand avseende cellräkning och albuminkvot.
Borrelialymfocytom I regel klinisk diagnos, serologi i osäkra fall (70 % har IgG i serum). Malignitet kan vara en differentialdiagnos, överväg biopsi för PAD beroende på anamnes och klinisk bild.
ACA Serologi (100 % har IgG i serum), Borrelia-PCR och ev histologi på hudbiopsi i oklara fall.
Borreliaartrit Ledpunktion (viktigt att utesluta annan bakteriell genes). Serologi (100 % har IgG). Borrelia-PCR på ledvätskan i oklara fall (till exempel då serologin är svårtolkad på grund av tidigare genomgången borreliainfektion).
Borreliakardit Serologi. EKG med retledningsrubbningar (typiskt AV-block II-III) där andra rimliga orsaker är uteslutna.

Serologisk provtagning avseende borrelios är inte indicerat vid:

  • Fästingbett/fästingexponering utan symtom eller kliniska tecken förenliga med borrelios.
  • Erythema migrans: diagnosen ställs i första hand kliniskt, serologin är negativ hos cirka 50 %.
  • Diffusa besvär såsom långvarig trötthet: det prediktiva värdet av serologi är alltför lågt.
  • Behandlingskontroll: antikroppsnivåerna kan kvarstå flera år efter utläkt infektion.

Tolkning av serologi

Prevention

Vid fästingbett bör fästingen avlägsnas snarast med hjälp av pincett eller särskild fästingborttagare. Bettområdet tvättas därefter med tvål och vatten.

Då man vistas i fästingrika områden kan man använda tättslutande kläder kring vister och handleder samt eventuellt vanliga myggmedel utanpå kläderna. Inspektera huden dagligen. Fästingrepellerande medel på husdjur samt klippning av högt gräs och sly på den egna tomten minskar fästingexpositionen.  

Behandling

Behandlingstiden vid påvisad borreliainfektion varierar mellan 10-21 dagar beroende på manifestation, se nedan. Längre behandlingstider har inte haft dokumenterad effekt. Upprepad och långvarig antibiotikabehandling till patienter med restsymtom i form av kognitiv funktionsnedsättning, trötthet och muskelvärk efter genomgången behandling har inte visat någon effekt. Däremot ökar risken för allvarliga biverkningar hos patienter som får långvarig antibiotikabehandling.

Solitärt EM
  Läkemedel Dos och behandlingstid Kommentar
Vuxna PcV 1 g x 3 i 10 dagar  
Gravida PcV 2 g x 3 i 10 dagar  
Pc-allergi Doxycyklin 100 mg x 2 i 10 dagar Ej till gravida i 2:a-3:e trimestern.
  Azitromycin 500 mg x 1 dag 1, 250 mg x 1 dag 2-5 Ej till gravida i 1:a trimestern.
       
Barn PcV 25 mg/kg x 3 i 10 dagar  
Pc-allergi Azirtromycin 10 mg/kg x1 dag 1, 5 mg/kg x1 dag 2-5  

 

Neuroborrelios
  Läkemedel Dos och behandlingstid Kommentar
Vuxna Doxycyklin 200 mg x 1 i 14 dagar (eller 200 mg x 2 i 10 dagar) Ej till gravida i 2:a-3:e trimestern.
Allmänpåverkan PcG 3 g x 4 i.v i 14 dagar  
  Ceftriaxon 2 g x 1 i.v. i 14 dagar  
Gravida Ceftriaxon 2 g x 1 i.v. i 14 dagar Doxyferm dock OK den 1:a trimestern.
       
Barn > 8 år Doxycyklin 4 mg/kg x 1 i 10 dagar  
 Barn < 8 år Ceftriaxon 50-100 mg/kg x 1 i 10 dagar  
Pc-allergi typ 1 Doxycyklin 4 mg/kg x 1 i 10 dagar Används även till barn <8 år trots den relativa kontraindikationen.

Behandlingsrekommendationer för EM + feber, Lymfocytom, ACA,  Artrit och Kardit
 

Sjukskrivning

Sjukskrivning kan bli aktuellt vid neuroborrelios, borreliaartrit och borreliakardit. Sjukskrivningstidens längd varierar mycket, beroende på hur uttalade symtomen är och hur snabbt de går tillbaka efter insatt behandling. Vid neuroborrelios är det inte ovanligt med en månads sjukskrivning, men sjukskrivningstiden kan också bli kortare eller betydligt längre än så. 
Sjukskrivning vid borreliainfektion, Försäkringsmedicinskt beslutsstöd, Socialstyrelsen (nytt fönster) 

Uppföljning

Borreliaserologi är inte indicerat vid uppföljning, eftersom det är högst individuellt hur länge antikroppsnivåerna kvarstår! Det vanligaste är att antikroppsnivåerna kvarstår oförändrade under flera år.
Uppföljning

Rehabilitering

En del patienter kan behöva kontakt med sjukgymnast eller rehabiliteringsmedicinska kliniken.

Fastställt: 2010-12-02

Reviderad: 2021-02-25

Giltigt till och med: 2023-02-25

Fastställt av: Medicinsk programgrupp: primärvård, infektionskliniken Ryhov

Ansvarig grupp: Infektion och smittskydd

Granskat av grupp: Infektion och smittskydd

Kontaktperson för innehåll:

David Edenvik, Överläkare, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion

Författare:

Paula Gyllemark, Överläkare, Infektionskliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Uppdaterad: 2021-02-26
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv