Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Herpes zoster/bältros

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Patienterna hanteras främst i primärvården. Herpes zoster ophtalmicus bör remitteras till ögonkliniken och Zoster oticus remitteras till öronkliniken. Vid generaliserad zoster ska infektionskliniken kontaktas.

Diagnostik och utredning

Klinisk bedömning

Bältros orsakas av en reaktivering av varicella zoster (VZ) virus beläget i sensoriska nervganglier. Insjuknandet förutsätter att man har haft en primär varicellainfektion. Cirka 20 % av befolkningen drabbas av bältros. Enstaka personer får bältros upprepade gånger utan att detta behöver tyda på underliggande sjukdom.

Den kliniska bilden är ofta typisk med prodromalsymtom i form av lokala, svåra smärtor några dagar före uppkomsten av spridda eller grupperade blåsor/pustler på rodnad bas, halvsidigt segmentellt. Vid svåra hudförändringar eller spridning med varicellaliknande blåsor på kroppen bör man misstänka nedsatt immunförsvar och utredning, inklusive HIV–test bör göras. Observera risken för ögonskador vid zoster ophtalmicus. Samråd akut med ögonkliniken.

I oklara fall kan det någon gång bli aktuellt att påvisa VZ -virus med blåsskrap.
Varicella zoster-virus (VZV), Mikrobiologi provtagningshandbok

Prevention

Ett vaccin mot bältros, Zostavax, finns inregistrerat. Det är utprövat på personer 50 år och äldre och ger en reduktion av risken att få bältros med cirka 50 %. Risken för postherpetisk neuralgi reduceras med cirka 65 %.

Behandling

Antiviral behandling

 • Hos yngre patienter (<50 år) med okomplicerad zoster finns ingen anledning att ge antiviral behandling, eftersom kvarstående postherpetisk smärta är sällsynt och sjukdomsförloppet kortas obetydligt. Analgetika vid behov.
 • Patienter >50 år bör få antiviral behandling med aciklovir 800 mg x 5 eller valaciklovir 1 g x 3 i 7 dagar. OBS! dosjustering vid nedsatt njurfunktion framför allt hos äldre! Antiviralbehandling reducerar akut smärta och ger något snabbare utläkning om den påbörjas inom 72 timmar från debut av hudutslag.
 • Antiviralbehandling ska påbörjas inom 72 timmar från debut av hudutslag för att ha någon effekt.
 • Vid komplicerad bältros ges alla patienter antiviral behandling oavsett ålder. Bältros anses komplicerad vid påtagliga prodromalsymtom (smärta, feber), svår akut smärta, spridning utanför dermatomet, vid kranialnervsengegemang (z. ophtalmicus eller oticus) och hos immunsupprimerade patienter.

Smärtlindring

 • I första hand med paracetamol som kan kombineras med kodein eller annan svag opioid.
 • Lokal behandling med lidokainkräm (EMLA-omslag) i några dagar kan användas vid beröringssmärta.
 • Postherpetisk smärta (smärta >90 dagar). Postherpetisk smärta kan behandlas med icke farmakologisk terapi t.ex. TENS och med farmkologisk behandling. För mer information var god se Neuropatisk smärta eller Internetmedicin.
   

Sjukskrivning

Se Socialstyrelsens rekommendationer gällande bedömning av arbetsförmågan. 
Herpesinfektioner, Försäkringsmedicinskt beslutsstöd, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Omvårdnad

 • Att duscha går bra.
 • Vid vätskande blåsor tvätta med alsolsprit och täck blåsorna med förband.
 • Personer som inte haft vattkoppor kan smittas tills utslagen är intorkade men smitta sker bara via direktkontakt och smittsamheten är betydligt lägre än vid primär vattkoppsinfektion.

Fastställt: 2009-03-25

Reviderad: 2020-03-13

Giltigt till och med: 2022-03-13

Fastställt av: Medicinsk programgrupp: primärvård, infektionskliniken

Ansvarig grupp: Infektion och smittskydd

Granskat av grupp: Infektion och smittskydd

Kontaktperson för innehåll:

David Edenvik, Överläkare, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion

Författare:

Mikael Carlsson, Överläkare, Infektionskliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Katarina Hedin, Forskningsledare, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion

Uppdaterad: 2020-03-13
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv