Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Influensa

Fakta kliniskt kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal inom Region Jönköpings län.

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

  • De flesta med influensa kan vårdas i hemmet.
  • Vid försämring eller förändring av symptombilden bör  bedömning göras i första hand via Primärvården.

Remiss till akutmottagning

  • Vid svåra andningsbesvär (pneumonit – pneumoni).
  • Vid svår huvudvärk (meningit).
  •  Skör eller äldre patient med allmänpåverkan/sepsis.

Diagnostik och utredning

Influensa är en smittsam, virusorsakad luftvägsinfektion med i typiska fall sjukdomskänsla, feber, frossa, huvudvärk, muskelvärk och torrhosta. Symtomen kan vara uttalade under några dagar, men för unga och i övrigt friska personer är den akuta sjukdomen oftast över inom en vecka.
Allvarliga komplikationer och dödsfall förekommer dock, och drabbar främst patienter med underliggande sjukdom eller personer i hög ålder. Närmare 90 procent av dödsfallen som skett i anslutning till senare års influensaepidemier har inträffat hos personer som är över 65 år.

Observera att sjukdomsbilden vid sepsis liknar den vid influensa.

Utredning

Temperatur, nackstelhet,  blodtryck-andningsfrekvens-syrgasmättnad (BAS). I vissa fall kan nässekret för influensaprov ( PCR ) tas för att säkerställa diagnos.  tas för att säkerställa diagnos (länk)      t..

Prevention

Inkubationstiden vid influensa är kort (1-3 dagar), smittan är huvudsakligen luftburen och infekterade personer är i regel smittsamma innan diagnosen är känd. Möjligheterna att hindra spridningen av influensavirus i befolkningen är därför begränsade.

Alla riskpatienter och personer över 65 erbjuds gratis säsongsvaccination under oktober till januari  varje år.

Behandling

1. Symptomatisk behandling

Personer med influensa skall ta det lugnt men behöver inte vara sängliggande. Vid hög feber är det viktigt med rikligt vätskeintag. Man bör undvika kroppsansträngning. Rökning och alkohol bör undvikas. Febernedsättande, smärtstillande och ev. hostdämpande läkemedel vid behov.

2. Antivirala medel

För vissa utsatta patienter (med kroniska sjukdomar eller äldre) eller patienter som vid klinisk bedömning är allvarligt sjuka, kan behandling med antivirala medel vara aktuell. Behandling med antivirala medel vid influensa kan (enligt studier under den senaste pandemin) förbättra överlevnaden när den sätts in inom två dagar efter sjukdomsdebut. Hos det stora flertalet är dock influensa en sjukdom som läker utan behandling varför möjliga negativa effekter av behandling, såsom risk för biverkningar och resistensutveckling får vägas mot den möjliga nyttan av behandling.

Antiviral behandling har störst effekt om den påbörjas inom 48 timmar efter att patienten har insjuknat, men kan även komma ifråga i senare skede till immunsupprimerade och/eller svårt sjuka patienter om misstanke om fortsatt virusreplikation föreligger. Såväl inhalationsläkemedel zanamivir (Relenza®) som peroral behandling med oseltamivir (Tamiflu®) tolereras väl. Amantadin ska ej ges.

Gravida

Under H1N1 pandemin räknades graviditet som en riskfaktor på grund av ökad risk för svår sjukdom och spontanabort och alla gravida erbjöds vaccination. Vid risk för H1N1 influensa skall alla gravida i andra och tredje trimestern erbjudas influensavaccination och vid influensasjukdom skall denna grupp erbjudas antiviral behandling. Såväl inhalationsläkemedel zanamivir (Relenza®) som peroral behandling med oseltamivir (Tamiflu®) kan användas vid graviditet och amning.

Antiviral profylax

Antiviral pre-expositionsprofylax, d.v.s att i förebyggande syfte använda antivirala medel innan exposition för influensasmitta, kan komma ifråga i fall där personer med nedsatt immunförsvar befaras inte ha svarat på vaccination eller vaccination inte är möjlig av annan anledning.

Sjukskrivning

Sjukskrivning mer än en vecka kan i vissa fall vara indicerat.
Försäkringsmedicinsk beslutsstöd, Sjukskrivning vid influensa, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Uppföljning

Komplikationer som lunginflammation är ej ovanliga framför allt hos äldre.

Fastställt: 2011-12-01

Reviderad: 2016-01-14

Giltigt till och med: 2018-01-14

Fastställt av: Medicinsk programgrupp: primärvård, infektionskliniken, smittskyddsenheten

Ansvarig grupp: Infektion och smittskydd

Granskat av grupp: Infektion och smittskydd

Kontaktperson för innehåll:

David Edenvik, Överläkare, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion

Författare:

Peter Iveroth, Ledamot nämnd styr, Regionfullmäktige

Uppdaterad: 2020-08-12
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv