Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Bukaortaaneurysm

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Aneurysm på bukaorta föreligger om vidden överstiger 30 mm (både män och kvinnor) vilket utgör underlag för elektiv remiss till kärlkirurg. Vid aneurysm >50 mm hos kvinnor och >55 mm hos män bör remiss skickas snarast men akut bara om patienten har smärtor/ömhet över aneurysmet.

Bukaortaaneurysm är 10 gånger vanligare hos män än hos kvinnor. Det föreligger en tydlig heriditet på manssidan.

Allmän screening av män vid 65 års ålder, sköts av kärlkirurgerna.

Övrig undersökning eller utredning sker primärt inom primärvården.

Remiss till respektive kärlkirurgisk mottagning vid positiva utredningsfynd.

Diagnostik och utredning

Symtom eller palpationsfynd kan föranleda utredning  med ultraljudsundersökning (remiss till Klin Fysiologiskt lab, beställs i ROS under "annan undersökning")  eller CT buk. Hos män som önskar undersökning på grund av heriditet väljs lämpligen ultraljud.

OBS! Vid samtidiga thorakala smärtor: Tänk på möjligheten av dissektion i thorakalaorta!

Behandling

Behandla riskfaktorer:

Fakta Levnadsvanor
Fakta Hypertoni
Fakta Diabetes typ 2

Farmakologisk behandling:

Fakta Antikoagulationsbehandling
Fakta Lipidbehandling

Kärlkirurgisk behandling:

Operation kan vara aktuell om vidden >55 mm hos män, >50 mm hos kvinnor. Kan göras som öppen operation eller endovaskulär aortareparation (EVAR). Anatomi och patientens ålder, fysik med mera är avgörande. Beslut tas i samråd mellan patient och kärlkirurg.

ASA postoperativt ökar andelen öppetstående rekonstruktioner.

Sjukskrivning

Sjukskrivning cirka 1 månad efter öppen kirurgi, cirka 1 vecka efter EVAR.

Uppföljning

Preoperativ uppföljning:

Årliga kontroller hos kärlkirurg till aneurysmet är över 4 cm sedan halvårskontroller.

Postoperativ uppföljning:

Återbesök hos kärlkirurg efter 1 månad och efter 1 år. Efter öppen operation inga ytterligare kontroller. Efter EVAR årlig CT-kontroll via kärlkirurg.

Kvalitetsindikatorer

Redovisning i SWEDVASC svenskt kärlkirurgregister avseende komplikationer, mortalitet med mera efter 1 månad och efter 1 år.

Rehabilitering

Patienter som genomgår bukkirurgiskt ingrepp träffar sjukgymnast på vårdavdelningen postoperativt. Behandlingen består i huvudsak av andningsgymnastik och tidig mobilisering. Ett flertal patienter har behov av fortsatt rehabilitering t ex styrke- och konditionsträning efter utskrivning från sjukhuset och rapporteras då över till rehabiliteringspersonal i primärvården.
 

Fastställt: 2010-03-31

Reviderad: 2019-01-16

Giltigt till och med: 2021-01-16

Fastställt av: Medicinsk programgrupp kirurgi och primärvård

Ansvarig grupp: Kirurgi

Granskat av grupp: Kirurgi

Kontaktperson för innehåll:

Lennart Spång, Distriktsläkare, Aneby vårdcentral, Privata vårdgivare

Författare:

Hans Ravn, Överläkare, Kirurgkliniken Jkp län, Kirurgisk vård

Erik Wellander, Överläkare, Kirurgkliniken Jkp län, Kirurgisk vård

Uppdaterad: 2019-01-18
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv