Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

ICD, CRT-D och CRT-P

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Handläggs av kardiolog och länssjukhus och universitetssjukhus. Optimal läkemedelsbehandling av bakomliggande åkomma förutsätts.

Remiss ska innehålla:

 • Klinisk diagnos med aktuell anamnes inklusive NYHA klassificering
 • Vilo-EKG ej äldre än 1 månad
 • Dokumentation av eventuella arytmier
 • Aktuell ekokardiografi ej äldre än 3 månader
 • Eventuell utförd ischemidiagnostik
 • Läkemedelsanamnes
 • Ange om patienten har fått information om vad aktuell behandling innebär
 • Annan potentiellt livsförkortande sjukdom

Lokala tillämpningar

Remiss skickas;

 • H-län: Länssjukhuset i Kalmar (Hjärtmottagning)
 • E-län: Universitetssjukhuset i Linköping (Kardiologiska kliniken).
 • F-län:
  - ICD till Länssjukhuset Ryhov, Jönköping (Hjärtmottagning).
  - CRT till Universitetssjukhuset i Linköping (Kardiologiska kliniken).

Behandling

 • Behandling med ICD CRT-D vid ökad risk för plötslig hjärtdöd, samt
 • Behandling med CRT-P vid läkemedelsrefraktär hjärtsvikt.

Indikationer för behandling

ICD

 1. Kammararytmi (VT/VF med hjärtstopp eller svimning hos patient med/utan nedsatt vänsterkammarfunktion. (Sekundärprofylax)
 2. Svimning vid LQTS, Brugadasyndrom, ARVD/ARVC, hypertrofisk kardiomyopathi (HCM) med malign familjeanamnes eller annan högriskfaktor.
 3. Vuxna med hypertrofisk kardiomyopati (HCM) och hög risk för plötslig död utifrån riskstratifiering.
 4. Risk för plötslig död hos patienter med ischemisk hjärtsjukdom, nedsatt vänsterkammarfunktion (EF≤35%) och i funktionsklass NYHA II-III minst 3 månader efter infarkt, trots optimal medicinsk behandling mot hjärtsvikt. (Primärprofylax)
 5. Risk för plötslig död hos patienter med hjärtsvikt och nedsatt vänsterkammarfunktion (EF≤35%) och i funktionsklass NYHA II-III. (Primärprofylax).

CRT-D

 1. Risk för plötslig död hos patienter med måttlig symtomatisk hjärtvikt (NYHA III) och EF≤35% trots optimerad läkemedelsbehandling, samt dyssynkron kammaraktivering.

CRT-P

 1. Sinusrytm med måttligt till svår hjärtsvikt (NYHA III-IV) med nedsatt vänsterkammarfunktion och med QRS duration ≥120 ms.
 2. Förmaksflimmer med adekvat frekvensreglering och måttlig till svår (NYHA III-IV) hjärtsvikt med nedsatt vänsterkammarfunktion och med QRS duration ≥120 ms.
 3. Patienter med förmaksflimmer och måttlig till svår hjärtsvikt med breda QRS komplex (>120 ms) med konventionell pacemaker.

Följande grupper kan kräva särskild bedömning av kardiolog med arytmiinriktning:

 • ARVC
 • Brugada
 • LQTS

Sjukskrivning

Sjukskrivning samt restriktioner vid bilkörning

Efter operation krävs kortare sjukskrivning, vanligen max 14 dagar. I övrigt styrs eventuella sjukskrivningar av underliggande åkomma.

Särskilda riskyrken kan föranleda längre sjukskrivning, eller anpassning av arbetsuppgifterna.

Körkortskrävande fordon A, B och BE får framföras tidigast 1 månad efter primärprofylaktiskt ICD implantation, samt tidigast 3 månader vid sekundärprofylaktisk ICD implantation. I båda fallen förutsätts att inga episoder av arytmier har inträffat under denna period.

Bilkörning med högre körkortsbehörighet medges ej efter ICD implantation, tillståndet för dessa fordon blir indraget.

Transportstyrelsens föreskifter (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. (pdf, nytt fönster) 

Förebyggande sjukpenning kan möjliggöra deltagande i hjärtrehabilitering efter arbetsåtergång.
Sjukskrivning, Försäkringsmedicinskt beslutsstöd, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Uppföljning

Åtgärd vid tillslag av ICD

Patienten följs upp på hjärtmottagningar med kompetens för ICD/CRT. I okomplicerde fall 1 - 2 kontroller per år men med individuella anpassningar. Patienten ska alltid kontrolleras efter ICD tillslag. Vid upprepade tillslag eller tillslag med allmänpåverkan ska patienten omgående till akutsjukvården.

Viktig information vid annan sjukvårdande behanding

I samband med planering av diatermikrävande kirurgiska behandlingar/ingrepp ska alltid hjärtmottagningen kontaktas i god tid för inplanering av preoperativ avstängning av ICD.

Vid strålbehandling när dosan ligger i strålfältet ska alltid kardiolog konsulteras.

Vid TENS och andra behandlingar med spänning/ström måste särskild testning ske. Kontakta kardiolog/pacemakermottagning.

I akuta fall kan en ICD stängas av med en magnet, se hantering

För närvarande är det inte möjligt att genomföra magnetkameraundersökning om patienten har en ICD.

Kvalitetsindikatorer

Svenska ICD- och Pacemakerregistret (nytt fönster)

Att beakta vid vård i livets slutskede

Avstängning av ICD terapier bör övervägas, kontakta kardiolog. (Nationella riktlinjer, D40).

Implantat

Alla implantat till exempel pacemaker, ICD (defibrillator) eller ECT (smärtstimulator) som kan explodera vid kremering, ska avlägsnas. Ingreppet utförs av läkare eller, efter läkares bedömning, av annan person med lämplig kompetens. Implantat lämnas till sterilcentral som  efter rengöring skickar det vidare till Hjärtmottagningen på det sjukhus som patienten tillhörde. Alla försändelser med implantat ska innehålla uppgift om avsändarens namn och telefonnummer, samt patientens personnummer och dödsdatum.

Rehabilitering

Sjukhusfas

Vid behov sjukgymnastkontakt för information om fysisk aktivitet och träning. Länk rörelseprogram från Jönköping

Rehabiliteringsfas

Efter utskrivning kan vid behov sjukgymnast kontaktas för bedömning av fysisk funktion och fysisk träning i hjärtgrupp.

Underhållsfas

Sjukgymnast och patient planerar i samråd fortsatt träning utanför sjukvården. Uppföljning av träningen sker enligt lokala tillämpningar.

Träningsprogram för dig som fått pacemaker/ICD (pdf, nytt fönster)

Kontaktperson för innehåll:

Jan-Erik Karlsson, Ordf. Regional medicinsk programgrupp hjärtsjukvård

Ansvariga och författare:

Kåge Säfström, överläkare
Kardiogkliniken
Universitetssjukhuset i Linköping

David Olsson, överläkare
Kardiologsektionen
Länssjukhuset i Kalmar

Stefan Jakobsson, överläkare
Kardiologsektionen
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Regina Lindberg, överläkare
Kardiologsektionen
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Charlotta Lans, leg. sjukgymnast, MSc, specialistsjukgymnast i hjärt- och kärlsjukdomar
Länssjukhuset Kalmar

Helena Sköldbäck, leg. Sjukgymnast
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Annika Unger, leg. sjukgymnast
Kardiologiska kliniken, Hjärt- och Medicin Centrum
Universitetssjukhuset i Linköping

Fastställt: 2011-04-14

Reviderad: 2016-06-01

Giltigt till och med: 2018-06-01

Fastställt av: Regional medicinsk programgrupp hjärtsjukvård

Ansvarig grupp: Hjärta-kärl

Granskat av grupp: Hjärta-kärl

Kontaktperson för innehåll:

Författare:

Uppdaterad: 2017-03-20
Marie Gustafsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion