Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Vaccination mot humant papillomvirus (HPV)

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Epidemiologi

Humant papillomvirus (HPV) är världens vanligaste sexuellt överförda infektion och de allra flesta sexuellt aktiva, ovaccinerade män och kvinnor har någon gång haft en infektion med HPV. Nästan alla dessa infektioner läker ut spontant, men viruset kan också ge upphov till kondylom och livmoderhalscancer. Vaccinet Gardasil ger omkring 70 % skydd mot de HPV-stammar som ger livmoderhalscancer och cirka 90 % skydd mot kondylom.

Indikation

Flickor har vaccinerats sedan 2010 och från och med hösten 2020 vaccineras både flickor och pojkar inom det allmänna barnvaccinationsprogrammet. Tidigare genomfördes vaccinationen i årskurs 5 eller 6, men från hösten 2020 rekommenderas vaccination till alla i årskurs 5.

Vaccination utanför barnvaccinationsprogrammet

Nyttan med vaccinet avtar med stigande ålder (i takt med att med att man exponeras för naturliga HPV-infektioner), men vaccin kan i regel rekommenderas till den som så önskar. Hos kvinnor har skyddseffekt visats upp till 26 års ålder.

Flickor/kvinnor
För den som inte vaccinerats i årskurs 5/6 (t.ex. nyanlända eller den som valt att avstå) erbjuds kompletterande vaccination via Elevhälsan till och med gymnasiet. Därefter kan vaccin förskrivas på recept men detta ingår då inte i högkostnadsskyddet.

Pojkar/män
För pojkar födda 2009 eller senare kommer kompletterande vaccination under skoltiden att erbjudas vid behov på samma sätt som för flickor. Däremot finns inget catch-up-program för äldre pojkar. Till äldre pojkar och män som vill vaccineras kan vaccin förskrivas på recept, men detta ingår då inte i högkostnadsskyddet.

Vaccination

I barnvaccinationsprogrammet ges HPV-vaccinet enligt ett tvådosschema i åldrarna 9-13 år med följande intervall:

  • Dos 1
  • Dos 2 efter 6 månader

För äldre barn, vuxna och immunsupprimerade ges ett tredosschema med följande intervall:

  • Dos 1
  • Dos 2 efter 1-2 månader
  • Dos 3, 4-5 månader efter dos 2.

Vaccinationen ges intramuskulärt i deltoideusmuskeln i överarmen.

Biverkningar

De flesta reaktioner som förekommer är milda och snabbt övergående. De vanligast förekommande biverkningarna är lokala reaktioner (smärta, rodnad, svullnad och kliande) vid stickstället, kortvarig feber, huvudvärk, trötthet och illamående. Svimning kan förekomma, efter eller till och med före vaccination, och räknas framför allt som en reaktion på nålsticket. Allergiska reaktioner är mycket sällsynta.

Prevention

Användandet av kondom ger ett visst skydd mot HPV och ger ju dessutom skydd mot andra sexuellt överförbara infektioner.

Kvinnor mellan 23 och 60 år kallas regelbundet till gynekologisk cellprovstagning för att man ska kunna upptäcka cellförändringar i god tid och behandla dessa. Även om man är vaccinerad är det viktigt att gå på dessa provtagningar då vaccinet inte ger ett fullständigt skydd.

Fastställt: 2010-11-24

Reviderad: 2020-09-02

Giltigt till och med: 2022-09-02

Fastställt av: Medicinsk programgrupp: primärvård, barn, infektionskliniken Ryhov

Ansvarig grupp: Infektion och smittskydd

Granskat av grupp: Infektion och smittskydd

Kontaktperson för innehåll:

David Edenvik, Överläkare, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion

Författare:

Uppdaterad: 2020-10-02
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv