Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Vaccination mot influensa

Indikation

Årlig vaccination är det bästa sättet att skydda individer som tillhör en medicinsk riskgrupp mot allvarlig sjukdom eller död till följd av influensa. Vaccination rekommenderas även till vårdpersonal för att skydda den anställde mot arbetsrelaterad smitta och för att minska risken för smittspridning inom vård och omsorg.

Indikationer för influensavaccination

Följande grupper rekommenderas vaccination:

  • Personer 65 år och äldre
  • Gravida efter graviditetsvecka 16

     -Gravida som dessutom tillhör någon av de medicinska riskgrupperna nedan vaccineras även före graviditetsvecka 16.

  • Vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:

     -kronisk hjärtsjukdom

     -kronisk lungsjukdom såsom KOL och svår astma

     -andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)

     -kronisk lever- eller njursvikt, diabetes mellitus

     -tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling

  • Hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar
  • Vård- och omsorgspersonal som vårdar personer ur riskgrupperna ovan.

Kontraindikationer

Allvarlig allergi mot ägg.

Genomförande

Vaccinet ges vanligen under oktober- januari inför den kommande säsongen. Dosen ges intramuskulärt i deltoideusmuskeln. Vid ökad blödningsrisk ges istället vaccinet djupt subkutant.

Biverkningar

Den vanligaste reaktionen efter vaccination är lokala besvär i form av rodnad och ömhet vid injektionsstället. Ibland förekommer kortvarig feber. Allvarliga överkänslighetsreaktioner är ytterst sällsynta.

Revaccination

Influensavaccination måste upprepas årligen för bibehållet skydd. Detta beror dels på att influensaviruset förändrar sig och att vaccinets sammansättning behöver justeras och dels på att vaccinationseffekten börjar avta cirka 6-9 månader efter en dos.

Epidemiologi

Influensa ses i Sverige nästan uteslutande under vinterhalvåret. Enstaka importfall förekommer även sommartid, men får sällan någon ytterligare spridning. Varje år förekommer flera olika influensastammar (till exempel influensa A H3N2, influensa A H1N1 och influensa B) men i regel är det en som dominerar. Det är inte ovanligt att 5-10 % av befolkningen insjuknar i influensa under perioden december-april. I samband med större epidemier kan mer än 20 % drabbas.

Innehåll på sidan:

Fastställt: 2011-12-01

Reviderad: 2018-06-13

Giltigt till och med: 2020-06-13

Fastställt av: Medicinsk programgrupp: primärvård, infektionskliniken, smittskyddsenheten

Ansvarig grupp: Infektion och smittskydd

Granskat av grupp: Infektion och smittskydd

Kontaktperson för innehåll:

David Edenvik, Överläkare, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion

Författare:

Malin Bengnér, Smittskyddsläkare, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion

Uppdaterad: 2020-12-02
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv