Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Riskbruk alkohol

Alkoholvanor kan vara en betydande bakomliggande orsak till en rad olika sjukdomar och besvär. Som exempel kan nämnas hypertoni, ont i mage, rygg, oro, trötthet, ångest, sömnbesvär, frakturer, upprepade eller långdragna sjukskrivningar (egentligen kan nästan alla sjukdomar och besvär vara kopplade till alkohol). Vid riskbruk av alkohol finns en kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död. Olika typer av riskbruk av alkohol kan ge upphov till olika typer av negativa konsekvenser. Om en person har en hög genomsnittlig konsumtion, men sällan dricker en större mängd alkohol vid ett och samma tillfälle, ökar risken dels för kroniska skador på kroppen (såsom leverskador och olika former av cancer), dels för psykiska störningar och sociala problem. Om en person däremot mestadels dricker en större mängd alkohol vid ett och samma tillfälle så ökar risken för dels akuta effekter (såsom olycksfall, våld och sociala problem), dels psykiska störningar.

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Vårdnivå 1: Alla vårdgivare med självständiga vårdkontakter

Alla vårdgivare med självständiga vårdkontakter ska i möte med patienten: 
  1. Fråga patienten om levnadsvanor
  2. Ge enkla råd
  3. Dokumentera i Cosmic
  4. Remiss

Vårdnivå 2: Särskild resursperson med fördjupad kunskap

På vårdcentralen ska det finnas personal, som är utbildad för att kunna erbjuda rådgivande samtal för patienter som har ett riskbruk av alkohol. Resurspersoner kan även finnas på sjukhusets mottagningar.

Vuxna patienter med riskbruk av alkohol

Rådgivande samtal ska erbjudas i första hand. Om patienten har behov ska rådgivande samtal med särskild uppföljning eller kvalificerat rådgivande samtal erbjudas.

Bruk av alkohol hos gravida samt småbarnsföräldrar med riskbruk av alkohol

Rådgivande samtal ska erbjudas till gravida som brukar alkohol och till föräldrar eller andra vårdnadshavare med riskbruk av alkohol som har späd- eller småbarn.

Riskbruk av alkohol hos personer som ska genomgå en operation

Rådgivande samtal ska erbjudas till personer med riskbruk av alkohol som ska genomgå en operation.

Rådgivande samtal

Åtgärder på denna nivå innebär att hälso- och sjukvårdspersonal för en dialog med patienten samt anpassar åtgärderna till den specifika personens ålder, hälsa, risknivåer med mera. Samtalet kan inkludera motiverande strategier (motiverande samtal). Det rådgivande samtalet kan kompletteras med olika verktyg och hjälpmedel som kan hjälpa personen att förändra levnadsvanan. Åtgärderna kan också kompletteras med särskild uppföljning, i form av återbesök, telefonsamtal, brev eller mejl vid ett eller flera tillfällen. Åtgärden rådgivande samtal är tidsmässigt omfattande och tar vanligen 10–15 minuter, men ibland upp till 30 minuter.

Stöd för motiverande samtal kring riskbruk av alkohol

Verktyg och tjänster

Vårdnivå 3: Alkoholberoende

Om patienten inte får kontroll över sitt drickande bör remiss till lokal beroende- och missbruksvård övervägas, se Missbruk och beroende

Uppföljning

Genom att följa upp råden vid återkommande tillfällen förstärks effekten av råden. Detta kan till exempel ske efter 1 och 3 månader i form av återbesök, telefonsamtal, brev eller mejl vid ett eller flera tillfällen. För patient med regelbundet återkommande besök pga kronisk sjukdom följs råden dessutom upp på ett naturligt sätt vid varje besök med hjälp av Levnadsvaneformuläret.

Dokumentation

 

Vårdnivå 1

Dokumentation av levnadsvanor görs i COSMIC i "Journaltabell" > "Levnadsvanor".

KVÅ-kod
Åtgärderna journalförs som KVÅ-kod: DV121 Enkla råd om alkohol.

Vårdnivå 2

Vid fördjupat stödsamtal hos särskild resursperson sätts kontaktorsak : Hälsosamtal Alkohol Z108 E.

KVÅ-kod
Åtgärderna journalförs som KVÅ-kod: DV122 Rådgivande samtal om alkohol. DV123 Kvalificerat rådgivande samtal om alkohol.

Kvalitetsindikatorer

  • Dokumentation av veckovolym och intensivkonsumtion av alkohol.
  • Personal på varje vårdenhet som har utbildning för att samtala om alkoholvanor och riskbruk.

Fastställt: 2009-06-05

Reviderad: 2018-06-13

Giltigt till och med: 2020-06-13

Fastställt av: Medicinsk programgrupp Levnadsvanor och primärvård

Ansvarig grupp: Levnadsvanor

Granskat av grupp: Levnadsvanor

Kontaktperson för innehåll:

Annette Frisk, Sektionschef FS, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion

Författare:

Uppdaterad: 2022-01-12
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv