Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Otillräcklig fysisk aktivitet

Vi människor är skapade för att röra på oss. Viktiga organ som hjärta, lungor, muskler, leder och nerver mår väl av och är byggda för fysisk aktivitet. Regelbunden fysisk aktivitet har positiv effekt vid ett antal olika sjukdomstillstånd som exempelvis diabetes, hjärt-kärl sjukdom, tjocktarmscancer och depression. Den som är regelbundet fysiskt aktiv halverar risken för diabetes eller hjärtkärlsjukdom. För den som rör sig sammanlagt 30 minuter dagligen med en intensitet, som motsvarar rask promenad, förlängs livet med 4-5 år. Den som kommer upp i 60 minuter per dag lever i genomsnitt 7-8 år längre än den som är inaktiv och vinner dessutom ytterligare 4-5 år av full hälsa.

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Vårdnivå 1: Alla vårdgivare med självständiga vårdkontakter

Alla vårdgivare med självständiga vårdkontakter ska i möte med patienten:

  1. Fråga patienten om levnadsvanor
  2. Ge enkla råd
  3. Dokumentera i Cosmic
  4. Remiss

Vårdnivå 2: Särskild resursperson med fördjupad kunskap

På vårdcentralerna ska det finnas personal som är särskilt utbildad för att erbjuda rådgivande samtal med tillägg av skriftlig ordination av fysisk aktivitet (FaR®) eller stegräknare och särskild uppföljning till patienter som har en otillräcklig fysisk aktivitet.

Rådgivande samtal

Åtgärder på denna nivå innebär att hälso- och sjukvårdspersonal för en dialog med patienten samt anpassar åtgärderna till den specifika personens ålder, hälsa, risknivåer med mera. Samtalet kan inkludera motiverande strategier (motiverande samtal). Det rådgivande samtalet kan kompletteras med olika verktyg och hjälpmedel som kan hjälpa personen att förändra levnadsvanan. Åtgärderna kan också kompletteras med särskild uppföljning, i form av återbesök, telefonsamtal, brev eller e-post vid ett eller flera tillfällen. Åtgärden rådgivande samtal är tidsmässigt mer omfattande än Enkla råd och tar vanligen 10–15 minuter, men ibland upp till 30 minuter.

Stöd för motiverande samtal kring otillräcklig fysisk aktivitet

Verktyg och tjänster

Uppföljning

Dokumentation

Vårdnivå 1

Dokumentation av levnadsvanor görs i COSMIC i "Journaltabell" > "Levnadsvanor".

KVÅ-kod
Åtgärderna journalförs som KVÅ-kod: DV121 Enkla råd om fysisk aktivitet.

Vårdnivå 2

Vid fördjupade stödsamtal hos FaR®-samordnare väljs journalmall "Hälsosamtal - besök" i COSMIC. Som kontaktorsak väljs "Z108G Motionsrådgivning".

KVÅ-kod
Åtgärderna journaförs som KVÅ-kod: DV132 Rådgivande samtal om fysisk aktivitet. DV133 Kvalificerat rådgivande samtal om fysisk aktivitet. DV200 Utfärdande av recept på fysisk aktivitet.

Kvalitetsindikatorer

PVQ Levnadsvanor, Registrering av fysisk aktivitet hos personer med kronisk sjukdom: Andel personer med kronisk sjukdom för vilka fysisk aktivitet är dokumenterat.

PVQ Levnadsvanor, Rådgivning/FaR vid kronisk sjukdom och otillräcklig fysisk aktivitet: Andel patienter med kronisk sjukdom och otillräcklig fysisk aktivitet (<150 aktivitetsminuter/vecka) som fått rådgivning om fysisk aktivitet/FaR.

PVQ Levnadsvanor, Tillräcklig fysisk aktivitet efter rådgivning för personer med kronisk sjukdom: Andelen personer med otillräcklig fysisk aktivitet (<150 aktivitetsminuter/vecka) som efter rådgivning inte längre har otillräcklig fysisk aktivitet.

PVQ Levnadsvanor, Tillräcklig fysisk aktivitet hos personer med kronisk sjukdom: Andel patienter med kronisk sjukdom som utövar fysisk aktivitet ≥150 minuter/vecka.

Länkarna ovan kommer inom snar framtid att ersättas av diagram med resultat för enskild vårdcentral med nationell jämförelse.

  • Dokumentation av aktivitetsminuter (veckans fysiska träning i min x 2 + veckans vardagsmotion i min = aktivitetsminuter) i patientens journal.
  • Förskrivna FaR-recept.

Fastställt: 2009-08-26

Reviderad: 2018-06-13

Giltigt till och med: 2020-06-13

Fastställt av: Medicinsk programgrupp Levnadsvanor och primärvård

Ansvarig grupp: Levnadsvanor

Granskat av grupp: Levnadsvanor

Kontaktperson för innehåll:

Annette Frisk, Sektionschef FS, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion

Författare:

Uppdaterad: 2022-01-12
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv