Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Levnadsvanor - Mat

Matvanorna påverkar bland annat risken att drabbas av folksjukdomar som fetma, hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes och vissa cancersjukdomar. Sammantaget bedöms ohälsosamma matvanor ge en kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Detta dokument avhandlar inte specialkoster som rekommenderas vid exempelvis glutenintolerans eller avancerad njursjukdom.

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Vårdnivå 1: Alla vårdgivare med självständiga vårdkontakter

Alla vårdgivare med självständiga vårdkontakter ska i möte med patienten:

  1. Fråga patienten om levnadsvanor
  2. Ge enkla råd
  3. Dokumentera i Cosmic
  4. Remiss

Vårdnivå 2:

På vårdcentralerna ska det finnas personal som är särskilt utbildad för att  erbjuda kvalificerat rådgivande samtal till personer med ohälsosamma matvanor.

Vuxna patienter med ohälsosamma matvanor

Kvalificerat rådgivande samtal ska erbjudas till personer med ohälsosamma matvanor.

Ohälsosamma matvanor hos gravida

Kvalificerat rådgivande samtal ska erbjudas till gravida med ohälsosamma matvanor.

Kvalificerat rådgivande samtal

Åtgärden kvalificerat rådgivande samtal innebär att hälso- och sjukvårdspersonal för en dialog med patienten samt anpassar åtgärderna till den specifika personens ålder, hälsa, risknivåer med mera. Samtalet kan inkludera motiverande strategier (motiverande samtal). En åtgärd kan också bygga på och inkludera en eller flera delar från en eller flera teorier. Följande teorier och metoder kan användas Kognitiv beteendeterapi (KBT), Motiverande samtal (MI), Social learning theory och social cognitive theory). Åtgärder på denna nivå är ofta tidsmässigt mer omfattande än rådgivande samtal. Åtgärderna kan ges individuellt eller i grupp och kan kompletteras med olika verktyg och hjälpmedel, samt förstärkas med särskild uppföljning. Denna åtgärdsnivå förutsätter att personalen som utför åtgärden, utöver ämneskunskapen, också är utbildad i motiverande samtal (MI).

Stöd för motiverande samtal kring ohälsosamma matvanor

Verktyg och tjänster

Vårdnivå 3:

I fall med svår matrelaterad sjukdom kan dietistkompetens krävas. Landstingets dietister är också en utmärkt resurs för utbildning av hela vårdenhetens personal avseende vilken mat som är bra för hälsan samt för att förebygga och behandla hjärtkärlsjukdom, diabetes och andra folksjukdomar. Dietisterna kan också ge svar på många av de myter kring mat som förekommer i massmedia och som kan skapa förvirring såväl bland patienter som den sjukvårdspersonal som ska ge evidensbaserade råd.

Uppföljning

Genom att följa upp råden vid återkommande tillfällen förstärks effekten av råden. Detta kan till exempel ske efter 1 och 3 månader via brev, telefonkontakt eller e-mail. För patient med regelbundet återkommande besök pga kronisk sjukdom följs råden dessutom upp på ett naturligt sätt vid varje besök med hjälp av Levnadsvaneformuläret.

Dokumentation

Vårdnivå 1

Dokumentation av levnadsvanor görs i COSMIC i "Journaltabell" > "Levnadsvanor".

Bildspel: Så här dokumenteras levnadsvanor i Cosmic (PowerPoint, nytt fönster)

KVÅ-kod
Åtgärderna journalförs som KVÅ-kod: DV141 Enkla råd om matvanor.
 
Vårdnivå 2

Vid fördjupat stödsamtal hos särskild resursperson sätts diagnos: Hälsosamtal Matrådgivning Z108 I.

KVÅ-kod
Åtgärderna journalförs som KVÅ-kod: DV142 Rådgivande samtal om matvanor. DV143 Kvalificerat rådgivande samtal om matvanor.

Kvalitetsindikatorer

  • Dokumentation av kostindex-poäng i patientens journal.

Fastställt: 2009-08-26

Reviderad: 2018-06-13

Giltigt till och med: 2020-06-13

Fastställt av: Medicinsk programgrupp Levnadsvanor och primärvård

Ansvarig grupp: Levnadsvanor

Granskat av grupp: Levnadsvanor

Kontaktperson för innehåll:

Jesper Ekberg, Sektionschef FS, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion

Författare:

Uppdaterad: 2019-02-08
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv