Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Levnadsvanor - Sexuell hälsa

Sexualiteten är något som alla människor föds med och bär med sig genom livet, oavsett om man lever i en relation eller inte. Sexualiteten finns i energin som driver människan att söka kontakt, värme och närhet. Sexuell hälsa är en viktig friskfaktor och påverkar individens tankar, känslor och handlingar.

Sexuellt beteende, normer och värderingar förändras ständigt vilket gör det extra viktigt att vara medveten om sina egna värderingar för att kunna möta patienten på ett respektfullt sätt.

Sexualiteten kan även användas för att dominera, förtrycka eller kränka människor och då åstadkomma fysisk och/eller psykisk skada.

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Vårdnivå 1: Alla vårdgivare med självständiga vårdkontakter

Alla har rätt till ett korrekt bemötande i hälso- och sjukvård oavsett ålder, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning, religiös åskådning och etnicitet.

Hälso- och sjukvårdspersonalen ska ha god kännedom om hur sexuell hälsa påverkas av sjukdom/skada/behandling. Personalen har ansvar för att informera patienten och vid önskan ävne närstående om detta.

Fråga alla patienter om partner istället för maka/make. Skaffa dig nödvändig kunskap genom att läsa här:

Regionens arbete med HBTQ (begränsad behörighet, nytt fönster)

Uppmärksamhet bör riktas mot sexuella övergrepp och våld som patienten kan ha varit utsatt för. Våga fråga.

Använd gärna PLISSIT modellen.

För stöd i relationsfrågor finns kommunala familjerådgivningar i Jönköpings län (fördjupningsdokument). Det finns även privata familjerådgivare som patienten själv kan kontakta.

Ungdomsmottagningen har personal för att bemöta ungdomar med frågor om sexualitet och sexuell hälsa. Tillgång till sexolog för ungdomar <22 år finns på ungdomsmottagningen i Jönköping. En förutsättning är att patienten själv kontaktar ungdomsmottagningen. Det går inte att remittera.

Vårdnivå 2

Primärvården utreder problem som hör samman med sexuell hälsa och remitterar vid behov till Hud och STI, infektionskliniken, kvinnokliniken eller urologen.
Smittspårning vid hiv/STI utförs av infektionsmottningen, hud- och STI-mottagningarna och ungdomsmottagningen i Jönköping.

Vårdnivå 3

Behandling av könssjukdomar.

Behandling, samlagssmärta, erektionsproblem - remiss till Vulvamottagningen, urologen.

Diagnostik och utredning

Olika sjukdomar och skador kan påverka sexuallivet på olika sätt. Exempel på sådana sjukdomar är: cancer, diabetes, hjärt-kärlsjukdom, stroke, depression, Parkinson, MS med flera. Impotens kan också vara tecken på sjukdom.

Många läkemedel påverkar sexualiteten till exempel antidepressiva, antiepileptika, antihypertensiva, hormoner inklusive preventivmedel med flera. Viktigt med rätt informatin till patienten hur läkemedel påverkar den sexuella hälsan.

Behandlingsansvarig för sjukdomar/behandling som kan ha effekt på sexlivet är skyldig att informera patienten och bemöta eventuell oro.

Prevention

För att förebygga sexuell ohälsa som sexuellt överförbara infektioner (hiv/aids och STI) är det viktigt med generös testning på våra mottagningar och uppmuntra till säkrare sex med användning av kondom vid nya sexuella kontakter och tillfälliga relationer.

Preventiv information om säkrare sex ges i samband med vaccinering till utlandsresenärer och till den som ska studera eller arbeta utomlands.

För att förhindra oönskade graviditeter erbjuds gratis preventivmedelsrådgivning inom framförallt kvinnohälsovård och ungdomsmottagningar. Kvinnor får preventivmedel till subventionerade priser upp till 25 år.

Kvinnohälsa

Behandling

Vid positivt resultat av hivtestning remitteras till infektionskliniken, Länssjukhuset Ryhov.
Vid positivt resultat av testning för annan sexuellt överförbar infektion ska patienten få behandling och smittspårning ska göras. Infektionen ska anmälas till smittskyddsläkaren.

Uppföljning

Preventivmedelsförskrivning ska följas upp så att patienten är nöjd och fortsätter med preventivmetoden så länge som önskas.

Följa upp patienten vid olika sjukdomar/behandlingar gällande sexuell hälsa.

Kvalitetsindikatorer

  • Antal testade och diagnostiserade fall av hiv/STI.
  • Antal aborter/1000 kvinnor 15-44 år.

 

Fastställt: 2009-10-19

Reviderad: 2018-06-13

Giltigt till och med: 2020-06-13

Fastställt av: Medicinsk programgrupp Levnadsvanor och primärvård

Ansvarig grupp: Levnadsvanor

Granskat av grupp: Levnadsvanor

Kontaktperson för innehåll:

Jesper Ekberg, Sektionschef FS, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion

Författare:

Uppdaterad: 2020-08-26
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv