Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Behovsläkemedel - palliativ vård

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Vid eventuella frågor kring vid behovsordinationer eller när tillfredsställande symtomlindring inte kan uppnås (VAS >3) kontaktas enhet för specialiserad palliativ vård i sjukvårdsområdet. 

Prevention

Syftet med palliativa vidbehovsordinationer är att säkra tillgång till symtomlindring hela dygnet. För patienter som inkluderas i den palliativa vården bör det alltid finnas lämplig oral och parenteral vid behovsmedicinering mot smärta, illamående och oro/ångest även om patienten för tillfället är väl symtomlindrad. Läkemedel enligt förslagslistan ovan finns tillgängliga i läkemedelsförråd på vårdcentral, i kommunal hemsjukvård och på länets sjukhus. Vårdas patienten i ordinärt boende ska individuellt ordinerade läkemedel finnas tillgängliga i hemmet vid förväntat behov.

  1. I samband med att en patient anmäls i palliativ vård ska patientansvarig läkare ta ställning till lämpliga ordinationer för vid behovsläkemedel. Förslag på palliativa ordinationer finns som mallar i Cosmic. I Ny-fliken, välj sök efter ”Paket” och skriv palliativ i sökrutan, då kommer palliativt baspaket upp. Ordinatoner som det finns behov av ska vara ibockade. De angivna doserna i mallarna är att betrakta som ungefärliga riktlinjer för val av lämplig startdos, de måste alltid sättas i relation till den nedanstående informationen avseende val av lämplig vid behovsmedicinering. Använd konverteringsguiden för opioider vid behov. Undvik att skriva recept (ha alternativet ”Administreras på enhet” ikryssat istället för ”Recept”) om behovet av läkemedlet inte är förväntat inom närmsta framtiden.
    Om ytterligare palliativa ordinationer behövs ordineras de genom att söka på läkemedel och filtrera på palliativ.

  2. Om patienten har fortsatt behov av dosdispensering behövs en receptförskrivning för att ordinationen ska synas på dosreceptet. Gör i första hand en receptförskrivning från Cosmic så att det blir ett e-recept. Om ordination görs i Pascal ska det, om injektionsläkemedel saknar förmån (Robinul, Furix, Nozinan, Haldol), framgå att vid eventuell expedition av recept ska kostnaden debiteras på förskrivande enhet. Expeditionen bör ske på lokalt apotek och inte via dosapoteket.
    OBS! Patienten ska inte hämta på apoteket. Läkemedel tillhandahålls av hemsjukvårdens sjuksköterska initialt. Det måste ordineras i Pascal med recept.

  3. Aktuell läkemedelslista utdragen från Cosmic, alternativt dosrecept från Pascal, förvaras i patientpärm. Informera patienten om att dessa ordinationer finns på hens läkemedelslista/dosrecept för eventuella framtida behov.
  4. Läkemedlen ska användas vid akuta behov. Om upprepat behov av ett läkemedel finns ska recept utfärdas av läkare nästkommande vardag.
  5.  För att säkra läkemedelstillgången i ordinärt boende ska en läkemedelsbox iordningsställas i hemmet i god tid före förväntat behov. En narkotikajournal upprättas samtidigt för de narkotikaklassade läkemedel som förvaras i läkemedelsboxen.

Behandling

Att tänka på vid ordination av parenteral vid behovsmedicinering:

Mot smärta

Föreslagna doser i dokumentet gäller patienter som EJ har någon pågående behandling med starka opioider. För patienter som redan ordinerats starka opioider bör dosering av parenteral extrados beräknas utifrån den totala dygnsdosen. Använd konverteringsguiden (pdf, nytt fönster) som hjälp i beräkningen. Volymen på ordinerad extrados för subkutan användning bör ej överskrida 1,5 ml då det subkutana upptaget försämras påtagligt vid för stor volym. Vid högre dos av subcutan injektion morfin/oxynorm  (>1,5ml) rekommenderas övergång till Hydromorfon av volymskäl, alternativt dela dosen på flera stickställen. För vidare information kring smärtbehandling var god se Fakta smärta

Mot oro/ångest

Vid behandling av oro och ångest i palliativ vård används med fördel injektion Midazolam subkutant med anledning av att läkemedlet till skillnad från Stesolid saknar ackumulation på grund av dess kortare halveringstid. Starta med 1 mg (0,2 ml) subkutant med utvärdering efter 20 minuter. Vid otillräcklig effekt upprepas dosen följt av ny utvärdering och eventuellt nya doser. När eftersträvad effekt uppnås noteras den sammanlagda dos som givits. 2-5 mg (0,4-1 ml) subkutant räcker oftast. Vid kontinuerligt behov kan pump sättas. Kontakta enhet för specialiserad palliativ medicin.

Mot andnöd

Vid andnöd dämpar låg dos Morfin dyspnékänslan. Till palliativa patienter med diagnosen lungcancer/lungmetastaser kan därför injektion Morfin 10 mg/ml, 2,5 mg subkutant lindra andnöden. Beakta att patienter som ordinerats starka opioider på grund av svår smärta behöver ökade doser. Lämpligen används samma extrados som ordinerats mot smärta. Vid misstanke om andnöd på grund av hjärtsvikt/övervätskning används inj Furix 10 mg/ml 2-4 ml iv/im.

Mot illamående

Ordination av lämplig parenteral extrados antiemetika grundar sig på förmodad orsak till illamående. För vidare information var god se Fakta-dokument Illamående

Mot kramp

Patienter med risk för epileptiskt anfall (hjärntumör, hjärnmetastaser, känd epilepsi) bör alltid ha en vid behovsordination mot krampanfall. Exempel kan vara Stesolid, Midazolam och Buccolam, kontakta gärna SSIH för samråd.

Mot förvirring/delirium

Förstahandspreparat är inj Haldol. Var god se FAKTA-dokument Förvirring

Fastställt: 2011-02-16

Reviderad: 2017-11-08

Giltigt till och med: 2019-11-08

Fastställt av: Medicinsk programgrupp primärvård

Ansvarig grupp: Palliativ vård

Granskat av grupp: Palliativ vård

Kontaktperson för innehåll:

Birte Lücht, Distriktsläkare, Hälsans vårdcentral 1 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Ursula Scheibling, Överläkare, Onkologkliniken Jkp län, Kirurgisk vård

Uppdaterad: 2019-08-28
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv