Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Mitralisstenos

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Primärvården handlägger

Lätt mitralisstenos utan symtom (andfåddhet, förmaksflimmer).

Remiss till kardiolog

Alla patienter med mitralisstenos bör diskuteras med kardiolog.

Diagnostik och utredning

EKG

 

UKG

Gradering av hemodynamisk betydelse.

Arbetsprov

Utförs vid osäkerhet avseende symtom eller fysisk prestationsförmåga.

Behandling

Information till patienten

Ta snarast kontakt med läkare om tillkomst av andfåddhet eller hjärtklappning/förmaksflimmer.

Medicinsk behandling

Betablockerare och/eller kalciumantagonister (verapamil, diltiazem) kan användas för att optimera hjärtfrekvensen  ffa hos patienter med snabbt förmaksflimmer. Diuretika och nitropreparat kan minska symptom. Försiktighet med ACE-hämmare.

Antikoagulationsbehandling (inte NOAK) är indicerad vid endera av nedanstående alternativ:

  • Förmaksflimmer
  • Kardiell embolisering
  • Förmaksdilatation > 50 mm
  • Spontankontrast/tromb i vänster förmak påvisad vid hjärtultraljud.

Sjukskrivning

Vid begränsande symtom kan sjukskrivning bli aktuell motsvarande funktiontionsnedsättning 
Socialstyrelsen, försäkringsmedicinskt beslutsstöd (nytt fönster) 
Efter mitralisklaffkirurgi sjukskrives vanligen patienten 4 – 8 veckor.

Förebyggande sjukpenning kan möjliggöra deltagande i hjärtrehabilitering efter arbetsåtergång.

Uppföljning

Patienter med lindrig mitralisstenos

Patienter utan symtom följs kliniskt årligen. Vid progress och/eller tillkomst av symtom ska remiss till kardiologen skickas.

Patienter med måttlig/uttalad mitralisstenos (<1.5 cm2)

Preoperativ utredning bör övervägas hos patienter som bedöms operabla, remiss skickas i så fall till kardiolog

Kvalitetsindikatorer

  • Andel patienter accepterade för kirurgi efter VOC rond.
  • 30 dagars mortilitet efter klaffkirurgi.

Omvårdnad

Patienter som klaffopereras i Linköping kommer för postoperativ vård till hjärtvårdsavdelningen i Jönköping, respektive medicin avd D i Eksjö, Avd D i Värnamo.
Postoperativ vård efter klaffoperation

Rehabilitering

Sjukhusfas

Efter thoraxkirurgi ska sjukgymnast alltid kontaktas för postoperativ uppföljning av rörelseträning, andningsträning och mobilisering samt bedömning av hjälpmedelsbehov. Dessutom information om fysisk aktivitet och träning.

Rörelseprogram för nacke/axlar

Fysisk aktivitet och träning efter hjärtoperation (PDF, nytt fönster)

Rehabiliteringsfas

Inom några veckor efter utskrivning kallas patienten till sjukgymnast för bedömning av fysisk funktion och fysisk träning i hjärtgrupp i 3-6 månader. Kontakt förmedlas av sjukgymnast på vårdavdelning alternativt via hjärtmottagning.

Vid behov finns även möjlighet till kontakt med övrig rehabiliteringspersonal som till exempel arbetsterapeut, dietist, kurator eller psykolog. Denna kontakt förmedlas oftast via sjuksköterska på respektive sjukhus hjärtmottagning.

Genomgånget klaffingrepp

Fastställt: 2010-08-25

Reviderad: 2018-06-01

Giltigt till och med: 2020-06-01

Fastställt av: Medicinsk programgrupp medicin och primärvård

Ansvarig grupp: Hjärta-kärl

Granskat av grupp: Hjärta-kärl

Kontaktperson för innehåll:

Alexander Kubicska, Distriktsläkare, Bra Liv Gränna vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Uppdaterad: 2022-04-27
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv