Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Mitralisinsufficiens

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Primärvården handlägger

Lätt till måttlig mitralisinsufficiens utan symtom (andfåddhet, trötthet, nedsatt arbetsförmåga, förmaksflimmer).

Remiss till kardiolog

  • Måttlig mitralisinsufficiens med symtom.
  • Uttalad mitralisinsufficiens.

Diagnostik och utredning

EKG

 

UKG

Gradering av hemodynamisk betydelse.

Arbetsprov

Utförs vid behov om patienten är asymtomatisk eller har ringa symtom som är i behov av objektivisering.

Behandling

Viktigt behandla bakomliggande hypertoni, hjärtsvikt och rytmrubbning. ACE-hämmare/ARB används med fördel.

  • Patienter med lätt och måttlig mitralisinsufficiens utan symtom - ingen specifik behandling.
  • Patienter med måttlig mitralisinsufficiens med symtom – åtgärda bakomliggande faktorer som hypertoni, hjärtsvikt och snabb hjärtrytm och värdera igen.
  • Patienter med uttalad mitralisinsufficiens – kirurgi eller percutant ingrepp kan övervägas om patienten är operabel.

Information till patienten

Ta snar kontakt med läkare om tillkomst av andfåddhet, nedsatt funktionsnivå eller hjärtklappning. 

Sjukskrivning

Vid begränsande symtom kan sjukskrivning bli aktuell motsvarande funktionsnedsättningen,
Socialstyrelsen, försäkringsmedicinskt beslutsstöd (nytt fönster)
Efter mitralisklaffkirurgi sjukskrives vanligen patienten 4 – 8 veckor.

Förebyggande sjukpenning kan möjliggöra deltagande i hjärtrehabilitering efter arbetsåtergång.

Uppföljning

Patienter med lindrig mitralisinsufficiens

Allmän klinisk kontroll.

Patienter med måttlig mitralisinsufficiens

Kliniskt läkarbesök med ett års intervall hos asymtomatiska patienter med normal vänsterkammarfunktion och eventuellt oftare vid tecken på progress/tillkomst av symtom och då kontakt med kardiolog. Komplettering med ekokardiografi vid symtom eller vartannat år.

Patienter med uttalad mitralisinsufficiens

Preoperativ utredning bör övervägas hos patienter som bedöms gynnas av ett kirurgiskt/percutant ingrepp (Mitralclip), remiss skickas i så fall till kardiolog.

Kvalitetsindikatorer

  • Andel patienter accepterade för kirurgi efter VOC rond.
  • 30 dagars mortilitet efter klaffkirurgi.

Omvårdnad

Patienter som klaffopereras i Linköping kommer för postoperativ vård till hjärtvårdsavdelningen i Jönköping, respektive medicin avd D i Eksjö, Avd D i Värnamo.
Postoperativ vård efter klaffoperation

Rehabilitering

Sjukhusfas

Efter thoraxkirurgi ska sjukgymnast alltid kontaktas för postoperativ uppföljning av rörelseträning, andningsträning och mobilisering samt bedömning av hjälpmedelsbehov. Dessutom information om fysisk aktivitet och träning. 

Rörelseprogram för nacke/axlar

Fysisk aktivitet och träning efter hjärtoperation (PDF, nytt fönster)

Rehabiliteringsfas

Inom några veckor efter utskrivning kallas patienten till sjukgymnast för bedömning av fysisk funktion och fysisk träning i hjärtgrupp i 3-6 månader. Kontakt förmedlas av sjukgymnast på vårdavdelning alternativt via hjärtmottagning.

Vid behov finns även möjlighet till kontakt med övrig rehabiliteringspersonal som till exempel arbetsterapeut, dietist, kurator eller psykolog. Denna kontakt förmedlas oftast via sjuksköterska på respektive sjukhus hjärtmottagning.

Genomgånget klaffingrepp

Fastställt: 2010-08-25

Reviderad: 2018-06-01

Giltigt till och med: 2020-06-01

Fastställt av: Medicinsk programgrupp medicin och primärvård

Ansvarig grupp: Hjärta-kärl

Granskat av grupp: Hjärta-kärl

Kontaktperson för innehåll:

Alexander Kubicska, Distriktsläkare, Bra Liv Gränna vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Uppdaterad: 2022-04-27
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv