Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Nedre urinvägssymtom (LUTS)

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Primärvården utreder enligt nedan och prövar medicinering vid måttliga besvär.
Remiss till urologen vid:

 • Uttalade besvär IPSS > 20.
 • Cancermisstanke på grund av PSA-förhöjning eller palpationsfynd efter diskussion med patienten. 
  Prostatacancer
 • Allvarliga svårbehandlade eller recidiverande urinvägsinfektioner.
 • Makroskopisk hematuri eller symtomgivande mikroskopisk hematuri.
  Hematuri
 • Retention med stor residualurin efter upprepade mätningar (resurin mer än 200–300 ml) med eller utan kreatininstegring.
 • Avvikande symtom/objektiva fynd, exempelvis LUTS utan symtomgivande prostataförstoring.
 • Nytillkommen postrenal obstruktion med uremi.

(LUTS = Lower Urinary Tract Symptom = samlingsnamn för symtom från nedre urinvägarna hos både kvinnor och män. Kan ha olika orsaker varav prostataförstoring hos män är en orsak. Symtomgivande prostataförstoring = LUTS + förstorad prostata med tecken till obstruktion.)

Checklista inför remiss

Diagnostik och utredning

Utredning omfattar:

 • Anamnes – tidigare urologisk sjukdom? Andra sjukdomar eller mediciner som påverkar miktionen?
 • Status inklusive + rektalpalpation.
 • Blodprover; Hb, kreatinin, PSA.
  Prostatacancer
 • Urinprover: Urinsticka inklusive hematuritest, nitrit och överväg U-odling.
 • Residualurinmätningar.
 • Vid misstanke om ischuria paradoxa bör handläggning ske inom 1–2 veckor. Frikostighet med KAD vid misstanke om ishuria paradoxa på grund av risk för njurpåverkan. (Kontrollera kreatinin!)
 • Miktionslista – dygnsfrekvens < 10 normalt.
 • Tidsmiktion – hur lång tid tar det att kissa 1 dl (av helst 2 dl), normalt < 12 sekunder. Patologiskt om > 16 sekunder.
 • International Prostate Symptom Score (IPSS) är en skattning av patientens upplevda besvär: Maxpoäng 35. Lindrig 0-9 poäng. Måttlig 10–20 poäng. Svår > 20 poäng. (Denna indelning tillämpas i Jönköpings län.)

Lokala tillämpningar

Till urologienhetens mottagningar i Eksjö, Jönköping och Värnamo kan sköterskeställd remiss skickas för hjälp med resurin och flödesmätning som kompletterande undersökningar.

Behandling

 1. Vid lindriga besvär (IPSS < 10 ): Ingen medicinsk/kirurgisk behandling krävs.
 2. Om resurin > 400 ml rekommenderas RIK som förstahandsval. Om detta inte fungerar, sätt KAD som temporär behandling.
  Vårdrelaterade urinvägsinfektioner — Åtgärder för att förebygga, SKR (nytt fönster)
  Kvarsittande kateter i urinblåsan (KAD), vårdhygieniska riktlinjer
  Kateter bara när det behövs (se rubriken Riktlinjer)

 3. Vid vattenkastningsproblem som inte kräver urologremiss men som ändå upplevs besvärande och skattas som måttliga (IPSS 10–20) – ge behandling om patienten begär det.

Medicinering

 • Alfa1-receptorblockerare underlättar vattenkastningen på grund av relaxation i blåshals och prostatiska uretra men krymper inte körteln. Ger symtomlindring inom 2–3 veckor, men har ingen dokumenterad långtidseffekt. Viss försiktighet vid grav hjärtsjukdom och vid uttalat lågt blodtryck.
   
 • 5-alfareduktashämmare minskar inom 6 månader prostatas ursprungsvolym med 25–30 %. Sannolikt livslång behandling.
  5-alfareduktashämmare bör inte användas vid liten körtel. OBS! Eftersom volymreduktionen på palpatoriskt små körtlar blir ringa saknas behandlingsindikation för denna patientgrupp.
  Om PSA < 1,5 fungerar sällan 5-alfareduktashämmare. Om PSA > 2 kan 5-alfareduktashämmare fungera. OBS! PSA-värdet halveras av 5-alfareduktashämmare! Vid behandling med 5-alfareduktashämmare som pågått 6 månader eller mera skall uppmätt PSA-värde multipliceras med 2 för att ge ett "rättvisande" värde.
 • Vid uttalade obstruktiva besvär kan undantagsvis alfablockerare + 5-alfareduktashämmare kombineras i 3 till max 6 månader.
 • Stor prostata utan besvär ska inte behandlas.

Kirurgisk behandling

Kirurgisk behandling vid godartade prostatabesvär

Sjukskrivning

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd saknas för närvarande. Se respektive patientinformation.

Uppföljning

Vid behandling med 5-alfareduktashämmare, utvärdering med IPSS och PSA efter 6 månader. (OBS! Halvering av PSA.)

Vid singelbehandling med alfa1-receptorblockerare, utvärdering med IPSS efter 6 veckor. Om ingen effekt, sätt ut behandlingen.
OBS! Vid kombinationsbehandling max 6 månader med alfa1-receptorblockerare.

Fastställt: 2008-10-01

Reviderad: 2018-06-13

Giltigt till och med: 2020-06-13

Fastställt av: Medicinsk programgrupp urologi och primärvård

Ansvarig grupp: Urologi

Granskat av grupp: Urologi

Kontaktperson för innehåll:

Lennart Spång, Distriktsläkare, Aneby vårdcentral, Privata vårdgivare

Heimo Lücht, Överläkare, Urologkliniken Jkp län, Kirurgisk vård

Mariam Tol-Fakkar, Överläkare, Urologkliniken Jkp län, Kirurgisk vård

Författare:

Uppdaterad: 2020-10-14
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv