Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Hormonbehandling i klimakteriet

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Hormonbehandling i klimakteriet bör skötas av allmänläkare. Kontakt med gynekolog vid tveksamhet om behandlingsregim eller blödningstrassel!

Diagnostik och utredning

Känsligheten för follikelstimulerande hormon (FSH) på äggstocken minskar vid 45-55 års ålder och ger i början upphov till kortare blödningsintervall än tidigare och sedan allt längre mellan menstruationerna för att slutligen upphöra. Hos kvinnor inträder oftast den sista menstruationen (menopaus) vid 51-52 års ålder men kan variera mellan individer.

Att kontrollera FSH i denna åldersgrupp har oftast inget värde, inte heller mätning av estadiol/s som varierar mycket i denna period.

Indikation för behandling föreligger vid svettningar/vallningar som påverkar livskvaliteten och som inte förbättras av livsstilsåtgärder. Kontraindikationer för systemisk hormonbehandling är bröstcancer, trombos, allvarlig hjärt-kärl-sjukdom, leversjukdom och SLE. För den patientgruppen kan det finnas alternativa behandlingsformer som t.ex. akupunktur.

Behandling

Alla kvinnor som erbjuds och får östrogensubstitution ska gynundersökas vid symtom. Blodtrycket ska kontrolleras. Kvinnorna uppmanas att delta i mammografiscreening vartannat år. Anamnes avseende bröstcancer och trombos. Generellt gäller lägsta effektiva hormondos under kortaste tid. Risken för bröstcancer ökar med behandlingstid > 5 år.

Premenopausal/perimenopausal behandling

Sekvensbehandling ges åtminstone upp till 1 år efter den senaste menstruationen annars riskeras blödningsstörningar. Rekommenderas att först pröva lägre hormonstyrka såsom Novofem, men om ej effekt prövas Femasekvens alternativ plåster Sequidot (dyrare alternativ). Kvinnan har fortsatt blödningar under sekvensbehandling en gång/cykel.

Ett gott alternativ är hormonspiral (Mirena) att använda i upp till 5 år med ev. kombination med östrogen när behov uppstår.

Vid täta menstruationer eller där ökad regelbundenhet önskas behandlas med enbart gestagen. Gestagenbehandling bör föregås av ultraljudsundersökning och handläggs av gynekolog.

Postmenopausal behandling

Då menstruationerna upphört sedan något år och svettningar/vallningar fortsatt påverkar livskvaliteten ges i stället kombinationspreparat med östrogen och gestagen kontinuerligt och kvinnan har då inte längre bortfallsblödningar.  I första hand ges lägsta effektiva dos med Cliovelle.

Om inte detta hjälper efter någon månad, dubbleras dosen genom att ordinera Femanor. Även här finns transdermal behandling att tillgå.

Hysterektomerade kvinnor behöver inte ges gestagen (vilket är ett skydd för tillväxt av endometriet i livmodern) utan ges enbart östrogen så som Femanest 1 mg alt. 2 mg. Finns även plåster med enbart östrogen i olika doser så som Estradot.

Transdermal behandling är ett dyrare alternativ än peroral behandling vilket bör vara förstahandsval om inte kontraindikation föreligger.

Utsättningsförsök

Utsättningsförsök av hormonbehandling göres efter 1-2 års användning. Om fortsatta besvär ges behandling för ytterligare 1 år i taget. Vid mindre uttalade besvär halveras dosen ex 1 tablett varannan dag eller ½ tablett dagligen.

Urogenitala symtom

Vid enbart urogenitala symtom i form av torrhetskänsla i slidan, sveda, klåda, flytning, urinträngningar och stressinkontinens där annan genes uteslutits, räcker oftast med lågpotenta östrogener.

I första hand används lokalbehandling, som finns i form av vagitorier/vaginalkräm (Ovesterin), vaginalring (Oestring), vaginaltabletter (Vagifem) eller vaginal gel (Blissel).

Om lokalbehandling av någon orsak inte är möjlig kan peroral behandling ges med Oestriol där 1 mg är standarddosering. Peroral östriolbehandling utan gestagentillägg kan ge blödningar. Signifikant cancerrisk föreligger efter fem års peroral behandling.

Uppföljning

Viktigt att kvinnor deltar i mammografiscreeningen när de kallas.

Årliga kontroller av blodtryck rekommenderas.

Telefonuppföljning efter tre månader och ny kontroll efter 1-2 år. Utsättningsförsök, var god se under Behandling.

Vid olaga blödningar bör patienten skötas i samråd med specialist.

Fastställt: 2009-05-06

Reviderad: 2018-06-13

Giltigt till och med: 2020-06-13

Fastställt av: Medicinsk programgrupp Kvinnohälsa och primärvård

Ansvarig grupp: Kvinnohälsa

Granskat av grupp: Kvinnohälsa

Kontaktperson för innehåll:

Annegret Sauer, Verksamhetschef, Bra Liv Smålandsstenar vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Christina Gunnervik, Överläkare, Kvinnokliniken Värnamo sjukhus, Kirurgisk vård

Uppdaterad: 2020-08-26
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv