Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

UVI under graviditet

Skillnader mot behandling av icke-gravid kvinna:

  • Urinodling ska alltid tas före antibiotikabehandling.
  • ABU hos gravida ska behandlas med antibiotika för att minska risken för febril UVI.
  • Vid febril UVI hos gravid rekommenderas sjukhusvård för inledande intravenös antibiotikabehandling.
  • Hänsyn måste alltid tas till läkemedlets eventuella inverkan på fostret.
  • Kontrollodling ska tas.

Bakgrund, Etiologi, ABU

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Behanding av UVI under graviditet kan ske inom primärvård eller specialistvård, men uppföljning efter behandling bör ske inom kvinnohälsovården.

Diagnostik och utredning

Vid graviditet är diagnostik med urinanalys viktig då upplevda miktionsbesvär kan vara förorsakat av annat knutet till graviditeten.

Positiv urinsticka ska alltid sändas till odling. Som positiv urinsticka räknas positiv nitur och/eller leuokocyter 2+ eller mer och/eller hematuri 2+ eller mer. Viktigt med minst 4 timmar blåsinkubationstid och rent mittstråleprov.

ABU ska veriferas med 2 urinodlingar med två dagars intervall för att minska risken för överdiagnostik och onödig antibiotikabehandling.

Symtom och klinik för cystit är som hos icke-gravida. Vid symtom och positiv nitur insättes antibiotikabehandling utan att invänta odlingssvar.

Vid anamnes på dysuri och negativ urinodling bör klamydiaprov tas.

Behandling

Cystit

Patienter med symtom och växt av E. coli eller S. Saprophyticus behandlas vid 1 000 eller fler bakterier/ml. För övriga urinvägspatogener ligger gränsen vid 10 000 bakterier/ml.

Rekommenderade antibiotika per os:

  • Mecillinam 200 mg x 3 i 5 dagar (kan användas under hela graviditeten vid kort behandlingstid)

  • Nitrofurantoin 50 mg x 3 i 5 dagar (rekommenderas inte i omedelbar anslutning till förlossning eller under 1:a månaden post partum om modern ammar)

I andra hand:

  • Cefadroxil 500 mg x 2 i 5 dagar eller 1 g x 1 i 5 dagar
  • Trimetoprim 160 mg x 2 i 3 dagar (enbart under andra och tredje trimestern och efter resistensbestämning)

Kom ihåg att skicka remiss för uppföljande kontroll, se under rubrik uppföljning.

ABU

Asymtomatisk bakterieuri ABU, definieras som 100 000 bakterier/ml urin av samma bakterie i två odlingar med någon dags mellanrum.

Behandlas med samma antibiotika som cystit. Dock ska ABU med enbart GBS inte behandlas.

GBS

Vid växt av GBS (grupp B streptokocker) i urin under graviditet skicka remiss för kännedom till kvinnokliniken. Antibiotikaprofylax mot infektion hos barnet kommer ges till kvinnan vid förlossningen.

Pyelonefrit

Symtom: feber > 38, allmän sjukdomskänsla, illamående, dysuri, flankömhet och CRP > 30.

Patienten bör vårdas inneliggande första dygnen. Remittera till akutmottagning (medicinjour tom. gravditetsvecka 21, senare i graviditet direkt till förlossningsjouren) för bedömning. Efter urin- och blododling ges intravenös antibiotikabehandling.

Uppföljning

När behandling av UVI eller av ABU under graviditet insättes, ska samtidigt remiss skickas till kvinnokliniken för kontrollodling efter behandlingen och för ställningstagande till profylax för återstående tid av graviditeten och till urografi post partum.

Fastställt: 2009-05-06

Reviderad: 2019-04-17

Giltigt till och med: 2021-04-17

Fastställt av: Medicinsk programgrupp: primärvård, kvinnosjukvård.

Ansvarig grupp: Kvinnohälsa

Granskat av grupp: Kvinnohälsa

Kontaktperson för innehåll:

Annegret Sauer, Verksamhetschef, Bra Liv Smålandsstenar vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Uppdaterad: 2019-09-03
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv