Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Bemötande och omhändertagande av våldsutsatt kvinna

Indikationer på våld/övergrepp

Indikation kan vara:

 • Patientens förklaring stämmer inte överens med skadan.
 • Tidigare akuta sjukvårdsbesök.
 • Patienten söker upprepade gånger för diffusa åkommor utan att bli bra.
 • Patienten har väntat länge med att söka vård för skadan.
 • Överbeskyddande partner som inte vill lämna kvinnan ensam.

Bemötande och omhändertagande

 • Vid misstankar om våld ska samtal med - och undersökning av – kvinnan ske utan att misstänkt gärningsman är närvarande.
 • Lämna inte kvinnan ensam i rummet. Se till att någon sjukvårdspersonal finns närvarande.
 • Fråga rakt på sak: Har Du blivit slagen? Om man inte frågar osynliggör man våldet. Man bekräftar och signalerar att det privata saknar allmängiltighet.
 • Våga fråga om kvinnan är utsatt för våld, när hon söker för diffusa problem/symtom. Svårigheten för kvinnorna att avslöja våldet gör dem till tysta patienter som har svårt att uttrycka behovet av hjälp. Huvudansvaret för kommunikationen i möte med våldsutsatta kvinnor bör därför vila på sjukvårdspersonalen. Studier visar att kvinnor inte har något emot att bli tillfrågade, tvärtom det underlättar om direkta frågor om våldet ställs, då det kan lösgöra den spärr som många av de våldsutsatta kvinnorna har och som gör det svårt för dem att spontant berätta om våldet.
 • Ge Dig tid att lyssna aktivt och visa förståelse.
 • Nekar kvinnan till våld, framhåll trots detta möjligheterna till hjälp. Hänvisa gärna till 1177 Vårdguiden. Rekommendera inte familjerådgivning/familjeterapi, eftersom det kan leda till ökat våld.
 • Kritisera inte mannen - inte heller kvinnan - för deras relation, d.v.s. lägg inte in dina egna värderingar.
 • Erbjud alltid kvinnan övernattning på sjukhuset, även om hennes fysiska skador inte motiverar inläggning. Ta i annat fall reda på vart kvinnan ska ta vägen.
 • Erbjud alltid kontakt med kvinnojouren.
 • Tala om för kvinnan att kurator kommer att ta en kontakt då det är en del i omhändertagandet.

Tolk

Kalla på tolk när behov finns (se avdelningens tolkförteckning). Visa eller läs tolklistan för kvinnan och be henne godkänna tolken. Överväg telefontolk.

Anmälningsskyldighet/sekretess

 • Uppmana till att göra polisanmälan. Sjukvårdspersonal har alltid rätt att göra polisanmälan om kvinnan gett sitt samtycke.
 • Om inte personen vill göra en anmälan kan man i fall där påföljden är mer än ett års fängelse frångå seketessen och anmäla ifrån vårdens sida. Någon skyldighet att på eget initiativ lämna uppgiften finns inte.
 • Exempel på fall där detta är tillämpbart är våldtäkt, grovt koppleri, mord och dråp. Vid tveksmhet kan polis eller åklagare rådfrågas utan att den utsattas identitet röjs.

 • När det gäller barn och ungdom under 18 år som utsatts för våld eller sexualbrott, ska anmälan till Socialnämnden (socialsekreterare) göras av sjukvårdspersonal. Det finns möjlighet (men inte skyldighet) att lämna uppgift till polismyndighet utan att bryta mot sekretesslagen, även vid lindrigare våld av minderåriga.

OBS! Om kvinnan har barn och det är klarlagt att hon är utsatt för våld ska alltid en anmälan göras till socialnämnden, för att kunna erbjuda stöd och hjälp. Barn ses som brottsoffer även om de inte själva är utsatta för direkt våld. 2021-07-01 trädde ny lagstiftning i kraft som är tänkt att stärka barnets rättigheter. Att utsätta barn att bevittna våld mellan närstående, är straffbart. Om du som sjukvårdspersonal är osäker - kontakta kurator.

Tänk på att överväga eventuellt behov av ökad sekretess vid journalföring. Dokumentera i Cosmic under sökordet, våldsutsatt. Då blir dokumentationen inte synlig i journal via nätet, vilket är en skyddsaspekt.

Läkarundersökning

Läkarens undersökning ska omfatta:

 • Anamnes - noggrann, utan närvaro av anhörig. Iakttag stor försiktighet med upplysning från anhörig, då denna kan vara vållande till våldet.
 • Kroppsundersökning - noggrann. Hela kroppen ska undersökas, om patienten tillåter.
 • Färgfotografering av yttre skador, helfigur och närbilder.
 • Eventuellt blödningsstatus.
 • Blod och urinprov för droganalys.

Tänk på att:

 • rita skador på journalbladet.
 • röntgenundersöka - för att utesluta skelettskador.
 • alltid erbjuda återbesök för att framhålla allvaret i det våld som kvinnan utsatts för.
 • kläderna tas till vara i syfte att finna spår eller skador som är av betydelse för bedömningen vid eventuell rättslig prövning.
 • vid sexuellt övergrepp eller misstanke om det - skrives akut remiss till gynekolog.
 • om sjukskrivning är aktuell, välj en diagnos som inte skadar kvinnan. Skriv aldrig våldsutsatt.
 • vid rättsintyg krävs att patienten ska kunna legitimera sig. Om legitimation saknas tag foto av patientens ansikte samt be patienten återkomma med legitimation nästa dag.
 • överväga eventuellt behov av ökad sekretess vid journal-föring.

Telefonnummer:

 • Polisen 114 14, vid livshotande skador ring 112.
 • Kvinnofridslinjens stödtelefon 020-50 50 50 (Du ringer gratis och ditt samtal syns inte på telefonräkningen).
 • Terrafem 020-52 10 10 (Rikstäckande jourtelefon för kvinnor och flickor med utländsk härkomst).
Innehåll på sidan:

Fastställt: 2009-05-06

Reviderad: 2022-02-23

Giltigt till och med: 2024-02-23

Fastställt av: Medicinsk programgrupp Kvinnohälsa och primärvård

Ansvarig grupp: Kvinnohälsa

Granskat av grupp: Kvinnohälsa

Kontaktperson för innehåll:

Annegret Sauer, Verksamhetschef, Bra Liv Smålandsstenar vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Christina Polland, Områdeschef, rehab, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik

Uppdaterad: 2022-02-25
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv