Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Barnperspektivet

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Barn som anhöriga

I Region Jönköpings län gäller riktlinjedokumentet Barn som anhöriga (pdf, nytt fönster) och Barnkonventionen -handlingsplan för Region Jönköpings län 2020-2023 (pdf, nytt fönster)

Barns Behov

I hälso- och sjukvårdslagen 5 kap. 7§ framgår barnets förstärkta rättigheter till information, råd och stöd i de fall "barnets förälder eller annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med:

1. har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning,
2. har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, eller
3. har ett missbruk av alkohol, annat beroendeframkallande medel eller spel om pengar.

Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med oväntat avlider." (Lag 2017:810)

Familjeformuläret är ett verktyg för personal inom hälso- och sjukvården att synliggöra om patienter har minderåriga barn och att utifrån den kunskapen hjälpa föräldrar att ge sina barn det stöd som behövs.
Familjeformuläret journalhandling (pdf, nytt fönster)

Barn som far illa - anmälningsskyldighet

I 14 kap. 1 § i socialtjänstlagen regleras den anmälningsplikt som gäller all personal inom hälso- och sjukvård. Anmälningsplikten innebär att ”genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa”. Observera att detta gäller även om det finns tidigare orosanmälningar.

Anmälningsplikten innebär även en skyldighet ”att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av stöd och skydd”.

Socialtjänstlag (2001:453), Sveriges Riksdag (nytt fönster)

Barn som far illa Fakta Barn- och ungdomshälsa

Fastställt: 2011-06-07

Reviderad: 2018-05-03

Giltigt till och med: 2020-05-03

Fastställt av: Medicinsk programgrupp psykiatri och primärvård

Ansvarig grupp: Psykiatri vuxna

Granskat av grupp: Psykiatri vuxna

Kontaktperson för innehåll:

Lennart Spång, Distriktsläkare, Aneby vårdcentral, Privata vårdgivare

Författare:

Uppdaterad: 2021-11-03
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv