Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Läkemedel och nedsatt njurfunktion

Läkemedel och nedsatt njurfunktion

Läkemedel som bör omprövas vid nedsatt njurfunktion (GFR< 30 ml/min) pga förändrad farmakokinetik och farmakodynamik samt förslag på åtgärder:

För beräkning av GFR Mätning av njurfunktion

 • ACE-hämmare/ARB
  Flera av ACE-hämmarna utsöndras renalt. Njurprotektivt.
  Dosjustering kan krävas. Följ kalium och kreatinin.
 • Antidepressiva, gäller mirtazapin.
 • Antivirala medel
  För valaciklovir (Valtrex) och aciclovir (Geavir) finns risk för psykiska biverkningar vid höga doser.
  Försiktig dosering. Valtrex och Geavir för doseringsförslag.
  Valtrex, Läkemedelsfakta FASS (nytt fönster)
 • Antibiotika
  Vissa antibiotika utsöndras renalt.
  Dosjustering kan krävas.
  Antibiotika vid nedsatt njurfunktion
 • Bisfosfonater
  Se under rubrik behandling för Fakta osteoporos
 • Digoxin
  Digoxin utsöndras renalt.
  Följ s-digoxin och anpassa dosen. Vid doser lägre än 0,13 mg per dag rekommenderas längre dos-intervall.
 • Kalciumpreparat, se länk till God läkemedelsterapi hos äldre under Mer information.
 • Kaliumsparande diuretika (amilorid, spironolakton)
  Risk för ackumulering av kalium.
  Följ s-kalium, minska dosen eller sätt ut om kalium är förhöjt.
 • Kaliumsubstitution
  Risk för ackumulering av kalium.
  Följ s-kalium, minska dosen eller sätt ut om kalium är förhöjt.
 • NSAID
  Kan ge upphov till minskad njurgenomblödning och minskat filtrationstryck.
  Bör undvikas helt om möjligt.
 • ASA, gäller högdos acetylsalisylsyra
 • Nefrotoxiska läkemedel
  Till exempel aminoglykosider (se under antibiotika) och litium kan ge en permanent njurskada.
  Bör undvikas vid nedsatt njurfunktion.
 • Opioider , gäller morfin.
 • Perorala antidiabetika, se Faktadokument Diabetes typ 2
  Metformin, sulfonurieder och SGLT-2-hämmare.
  Byt till insulin.
 • Statiner , gäller simvastatin ( använd istället atorvastatin)
 • Tiaziddiuretika
  Vid GFR<30 ml/min är effekten av tiazider dålig. Undantag är  metolazon .
  Byt till loopdiuretika.
Innehåll på sidan:

Fastställt: 2010-03-03

Reviderad: 2018-06-13

Giltigt till och med: 2020-06-13

Fastställt av: Medicinsk programgrupp nefrologi och primärvård

Ansvarig grupp: Nefrologi

Granskat av grupp: Nefrologi

Kontaktperson för innehåll:

Staffan Ekedahl, Distriktsläkare, RU avdelning, RLK o Verksamhetsnära funktion

Nils-Johan Mauritz, Överläkare, Medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Författare:

Malin Holmqvist, Klinisk apotekare, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service

Patientinformation

Att ta medicin när man är äldre/ Praktiska råd, 1177 Vårdguiden (nytt fönster)

Mer information

Janusmed njurfunktion, Vårdgivarguiden, SLL (nytt fönster)

God läkemedelsterapi hos äldre

Referenser

Nedsatt njurfunktion och läkemedel. Läkemedelsboken 2001/2002, sidan 932-949.  Apoteket AB . I.Odar-Cederlöf (enbart i bokform)

Uppdaterad: 2018-08-30
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv