Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Psykoterapi

Psykoterapi har vid lätta till medelsvåra depressioner visat sig vara en effektiv behandling. Det är dock viktigt att terapin anpassas till patientens förmåga att ta till sig terapin.

I de nationella riktlinjerna rekommenderas att psykoterapi skall vara förstahandsalternativet vid lätta till medelsvåra depressioner.

De nationella riktlinjerna nämner Kognitiv beteendeterapi (KBT), Interpersonell terapi (IP) och Psykodynamisk korttidspsykoterapi är de terapiformer som har högst evidens vid behandling av depression.

KBT

Denna terapiform rekommenderas enligt de nationella riktlinjerna på grund av det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att behandlingen är effektiv. Genom kognitiva tekniker förändras patientens sätt att tänka och agera, därmed förändras även patientens mående. Det krävs en hög grad av motivation för att kunna genomföras effektivt.

Terapitiden varierar beroende på patienten tidigare erfarenheter i livet. Vanlig terapitid är cirka 8-15 gångar (Korttidsterapi) vid enklare ångest och depressionstillstånd.

KBT terapi ska bedrivas av personal med utbildning i psykoterapi KBT.

IPT

Interpersonell Psykoterapi (IPT) har också rekommenderas enligt de nationella riktlinjerna. Det finns stöd för att denna terapiform har god effekt på symtom och funktionsförmåga vid lindriga och medelsvåra tillstånd. IPT är en strukturerad korttidsterapimetod som fokuserar på hur problem i mänskliga relationer påverkar psykisk hälsa/ohälsa och hur psykisk hälsa/ohälsa påverkar mellanmänskliga relationer. I IPT ligger fokus bland annat på att känna igen sina relationella svårigheter och lära sig hantera dem på ett bättre sätt för att minska de depressiva besvären.

Behandlingen kan bedrivas av personal med kompetens och adekvat utbildning i IPT.

Psykodynamisk korttidsterapi

Psykodynamisk korttidspsykoterapi har visat sig ha god effekt på symtom och funktionsförmåga vid lindriga och medelsvåra tillstånd av egentlig depression. I modern psykodynamisk terapi ligger fokus på känslor, tankar, motiv och relationer som är aktuella i patientens liv. Ibland ligger även fokus på att förstå och kartlägga hur individens livhistoria påverkar nuvarande symtom.

Denna form av psykoterapi ska bedrivas av personal med kompetens och utbildning i psykodynamisk korttidsterapi.

Stödterapi

Patienter med depression bör alltid erbjudas ett psykologiskt stöd med målsättningen att motivera till att fortsätta sin behandling, att inte ge upp eller sluta för tidigt med risken att försämras ånyo i sin depression. I stödterapi kan med fördel även ingå ett stöd till anhöriga, och tillsammans med patienten och anhöriga analysera och identifiera tidiga tecken till återfall. I stödet till anhöriga beaktas hur anhöriga kan bidra till patientens läkningsprocess och hur eventuella barn till den sjuka mår och vilket stöd anhöriga kan ge barnet/barnen.

Terapin pågår under tiden patienten behandlas för sin depression, men terapiintervallerna kan variera efter patientens mående.

Stödterapi ska bedrivas av personal med erfarenhet av depressionsbehandling.

Mer information

Detta är en fördjupning till Depression hos vuxna

Uppdaterad: 2018-05-25
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv