Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Suicidriskbedömning med patienten i rummet, Primärvården i Jönköpings län

I bedömningsarbetet är det mycket viktigt att försöka etablera en god personlig kontakt, grundlägga ett förtroende och bygga en arbetsallians med patienten. Utöver att följa nedan beskrivna rutiner för att göra en strukturerad suicidriskbedömning behöver bedömaren också bemöta patienten med respekt, medkänsla, gott omdöme samt professionalism.

När ska bedömningen göras

Suicidriskbedömningar ska göras när misstanke om suicidrisk föreligger och exempelvis vid höga poäng på depressionsskattning (BDI och MADRS) framkommit. SAD anger tio statistiska riskfaktorer,  men är inte en skattningsskala. Ange det viktigaste i klartext i remissen och dokumentationen.

För vem gäller rutinbeskrivningen

Rutinbeskrivningen gäller all personal – oavsett yrkestillhörighet – som gör suicidriskbedömningar i vården.

Bedömning

1. Utred aktuella suicidtankar och ev. suicidplaner

Många riskfaktorer kan finnas under längre tid, utan att en självmordshandling inträffar. Suicidriskbedömningar måste göras kontinuerligt eftersom risken varierar över tid.

Hjälpmedel kan användas vid strukturerade suicidriskbedömningar:

2. Utred aktuell situation och anamnes

  • Aktuella problem, möjliga orsak till suicidtankar/-planer/-försök
  • Ev. tidigare kriser/traumata
  • Psykiatriskt tillstånd/status
  • Psykiatrisk vård och behandling (aktuell och tidigare)  
  • Somatisk sjukdom (allvarlig, kronisk, smärtsam)
  • Social situation och anamnes
  • Viktiga/förtroendefulla relationer (utanför och i vården)
  • Tidigare suicidförsök (den enskilt viktigaste riskfaktorn för suicid)
  • Ärftlighetinklusive suicidal förebild i familj eller omgivning
  • Faktorer som ökar/minskar suicidrisk

3.  Bedöm grad av suicidrisk

Hantering vid bedömd suicidrisk!

Om suicidrisken bedöms förhöjd sänds remiss till psykiatriska akutmottagningen. Om suicidrisken är hög, ska följeslagare åka med till psykakuten, patienten ska ej lämnas ensam. Beakta alltid huruvida kriterierna  för vårdintyg föreligger. Se Socialstyrelsen för hantering av tvångsvård.

Om patienten vid samtal med annan yrkesgrupp än läkare uppvisar medelhög suicidrisk ska alltid läkare konsulteras, om möjligt på den egna vårdenheten innan patienten skickas/följs till psykakuten.

5. Vapenlagen

Vid bedömningar som mynnar ut i att suicidrisk föreligger skall ställning tagas till om läkares anmälningsskyldighet vid patientens olämplighet att inneha skjutvapen föreligger, se Socialstyrelsens föreskrifter, (nytt fönster)

6. Dokumentation och uppföljning

Med strukturerad självmordsriskbedömning menar Socialstyrelsen att den sker på ett likartat sätt och enligt en viss struktur/ordning ( se ovan), att den dokumenteras i journalen och att den upprepas regelbundet så länge misstanke om självmordsrisk föreligger. Observera att värdering av självmordsrisk är alltid en klinisk bedömning!

 

Uppdaterad: 2019-05-28
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv