Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Tinnitus

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Primärvården första instans, alltid audiogram.

Indikationer för remiss till öron

Ensidig tinnitus med hörselasymmetri (för att utesluta exempelvis acusticusneurinom).

Pulssynkront tinnitus kan bero på kärlmissbildning eller tumör, vilket ska uteslutas. Förfrågningsremiss till öronkliniken.

Patient med svårare besvär där nedanstående inte hjälper kan remitteras till öronmottagning. Läkare granskar remisserna och bedömer lämplig vårdinsats, i första hand något av nedanstående. Läkarbesök ordnas via dessa instanser efter behov.

 • Tinnitussköterska öronmottagningen
 • Hörselhabiliteringen: Stödsamtal enskilt eller i grupp
 • Audionommottagningen: För utredning och behandling av hörselnedsättning och tinnitus.

Diagnostik och utredning

Definition

Tinnitus är en subjektiv ljudupplevelse utan motsvarighet i rummet. Det kan låta hur som helst (öronoljud). Tinnitus graderas ofta i tre besvärsgrader, där grad 1 är förekomst av tinnitus som inte ger problem med sömn eller arbete.

Prevalens

Alla kan ha övergående ljud i öronen, framför allt i tyst miljö. 15% av befolkningen har detta mera konstant, men majoriteten tänker inte på ljuden eller störs inte av dem.

Genes

Ingen entydig förklaring finns. Vad vi vet är att innerörat hela tiden producerar ljud, även när det är tyst. Efferenta dämpningssystem finns längs hörselbanornas väg in till cortex. Tinnitus kvarstår även om patienten blir döv. Således är centrala hörselbanor framför allt på subcortical nivå involverande.

Brist på signalsubstans kan föreligga och man kan därför få en förbättring med antidepressiva. Tinnitus är vanligare hos patienter med hörselnedsättning, vilket skulle kunna bero på att det efferenta dämpningsystemet är mindre aktivt vid en hörselnedsättning.

Tinnitus kan uppstå eller försämras efter akustiskt trauma, hörselnedsättning, stress och depression. Det är ofta kombinerat med ökad ljudkänslighet hos patienter med stress respektive depression.

Utredning

 • Tonaudiogram
 • Öronstatus
 • Om pulsfrekvent (pulssynkront med hjärta): Stetoskopi över karotider och runt öra för cirkulatorisk genes (remiss för ultraljud karotider).
 • Muskelfunktionsstatus i nacke och tuggmuskler med tanke på ömhet och rörlighet.
 • Depressionstecken

Prevention

Hörselskydd, ljudprotektion.

Behandling

 • Lugnande besked! Få patienten att acceptera tinnitus som ett naturligt bakgrundsljud. Det kan liknas vid ljud från trafik eller fläktar som man vänjer sig vid efter en tid. För det stora flertalet minskar problemen efter 1-2 år när hjärnans adaptationsmekanismer gjort sitt. Även om man blir besvärsfri kan ljudet finnas kvar om man aktivt lyssnar efter det.
 • Uppmana patienten att lyssna på intressanta ljud i stället för att lyssna efter tinnitusljudet. Exempelvis genom att ha musik på när man somnar, undvika tystnad. Man skall däremot inte vistas i för starka ljudmiljöer utan hörselskydd, därför att tinnitus ofta stegras efteråt.
 • Motion är bra, även i detta sammanhang!
 • Patienter med stress och/eller nackproblem kan ha nytta av behandling hos sjukgymnast och avslappningsträning.
 • Patienter med tuggmuskelproblem remitteras till tandläkare för eventuell utprovning av bettskena.
 • Behandla ev. bakomliggande depression.
 • Patienter som har tinnitus med måttliga besvär och normal hörsel eller måttlig hörselnedsättning utan sidoskillnad behöver ingen ytterligare utredning – ingen remiss.

Behandling via öronklinik

Ljudstimulering via sedvanlig hörapparatbehandling och/eller ljudstimulererare där ett vitt brus (bredspektrumljud) på svag nivå ger en varsam ljudträning så att fokus på tinnitus avleds, TRT (TinnitusRetraining Therapy). Teamverksamhet med tillgång till hörselhabiliteringsresurser (audionom, kurator, psykolog och KBT-kompetens).

Sjukskrivning

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd - Tinnitus, hyperakusi (nytt fönster)

Rehabilitering

 • Hörapparatbehandling är den viktigaste åtgärden vid samtidig hörselnedsättning.
 • I svåra fall av tinnitus där inverkan på det dagliga livet är betydande finns inom primärvården möjlighet att via specialutbildad arbetsterapeut erbjudas individuell eller gruppbehandling enligt särskilt program (Re Do)
 • I kontrollerade gruppstudier har vare sig akupunktur eller hörseltekniska behandlingsmetoder visat sig effektivare än information och stöd.
 • För de personer som har behov av fler insatser för att lära sig att hantera sin tinnitussituation finns ett länsövergripande nätverk, så kallade tinnitusteamet, Tinnitusteam

Fastställt: 2008-12-10

Reviderad: 2021-06-02

Giltigt till och med: 2023-06-02

Fastställt av: Medicinsk programgrupp öron- näsa och hals och primärvård

Ansvarig grupp: Öron, näsa och hals

Granskat av grupp: Öron, näsa och hals

Kontaktperson för innehåll:

Thomas Arvidsson, Distriktsläkare, Bra Liv Nässjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Uppdaterad: 2021-06-03
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv