Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Heshet och annan upplevd röststörning

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Primärvården är första instans.

Indikationer för remiss till öronklinik - vuxna

 • Heshet som varat mera än tre veckor (SVF), notera dock att om patienten är aldrigrökare är risken för larynxcancer minimal.
 • I remissen ska stå om patienten är aldrig rökare, f.d. rökare eller rökare.
 • Problem med sångröst hänvisas till sångpedagog alt. röstterapi on line.
 • Annan typ av upplevd eller av omgivningen noterad röststörning som varat längre än tre veckor.

Se Faktadokument "Huvud- och halscancer - Standardiserat Vårdförlopp" !

 

Indikationer för remiss till öronklinik – barn

 • Barnet har andningsbesvär (larynxwebb, laryngomalaci eller papillom?)
 • Barnet har varit hest sedan spädbarnstiden (se ovan)
 • Barnet har varit hest i mer än 3 månader och det påverkar barnet i vardagen.
 • Barnet har astma och heshet (orsak inhalationssteroider?)

Barn som har fluktuerande heshet, milda-måttliga besvär, kan man avvakta remiss till läkare och börja med att följa röstråden som finns i logopedmottagningens informationsbroschyr ”Information till föräldrar till hesa barn”.

Diagnostik och utredning

Anamnes

 • Typ av besvär: heshet, rösttrötthet, övre luftvägsinfektion som utlösande faktor. Andra sjukdomar som: pareser, neurologiska sjukdomar, tidigare operationer på halsen eller i thorax, refluxbesvär, hörselnedsättning hos patienten eller nära anhörig.
 • Medicinering: Kortison (både tabletter och inhalation), androgen medicin, anabola steroider, ACE-hämmare. Neuroleptika, antidepressiva och andra antikolinerga mediciner
 • Livsstil: Rök- och alkoholvanor
 • Socialt: krav på rösten i yrket

ÖNH-status

 • Näsa och munhåla
 • Stämband: rörlighet, förändring i strukturen ex. knutor
 • Hur låter talrösten?

Provtagning

 • Tyreoideaprov

Behandling

Rösthygieniska råd. Total röstvila är inte bra för rösten då det riskerar förlänga återhämtningen. Rekommendera skonsam röstanvändning, inte viska, skrika eller överanstränga rösten.

Röstterapi on line, Röstterapi, 1177 Vårdguiden (nytt fönster)

Personer med röstkrävande yrken bör ha dialog med arbetsgivaren om anpassningar och tekniska hjälpmedel.

Logopediska riktlinjer för röststörningar

Erbjudande om rökavvänjningshjälp.

Sjukskrivning

Sjukskrivning vid yrke där patienten är beroende av rösten.

Fastställt: 2010-12-29

Reviderad: 2021-06-02

Giltigt till och med: 2023-06-02

Fastställt av: Medicinsk programgrupp öron, näsa och hals och primärvård

Ansvarig grupp: Öron, näsa och hals

Granskat av grupp: Öron, näsa och hals

Kontaktperson för innehåll:

Thomas Arvidsson, Distriktsläkare, Bra Liv Nässjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Uppdaterad: 2021-07-23
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv