Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Heshet och annan upplevd röststörning

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Primärvården är första instans.

Indikationer för remiss till öronklinik - vuxna

 • Heshet som varat mera än tre veckor (SVF)
 • Problem med sångröst hänvisas till sångpedagog.
 • Annan typ av upplevd eller av omgivningen noterad röststörning som varat längre än tre veckor
 • Misstänkt malign förändring på stämbanden
 • Misstänkt psykogen dysfoni: Plötsligt uppkommen röstförlust utan organisk genes. Sällsynt. remitteras direkt (det är viktigt att patienten lär sig hitta rösten).

Se Faktadokument "Huvud- och halscancer - Standardiserat Vårdförlopp" !

 

Indikationer för remiss till öronklinik – barn

 • Barnet har andningsbesvär (larynxwebb, laryngomalaci eller papillom?)
 • Barnet har varit hest sedan spädbarnstiden (se ovan)
 • Barnet har varit hest i mer än 3 månader och det påverkar barnet i vardagen.
 • Barnet har astma och heshet (orsak inhalationssteroider?)

Barn som har fluktuerande heshet, milda-måttliga besvär, kan man avvakta remiss till läkare och börja med att följa röstråden som finns i logopedmottagningens informationsbroschyr ”Information till föräldrar till hesa barn”.

Diagnostik och utredning

Anamnes

 • Typ av besvär: heshet, rösttrötthet, övre luftvägsinfektion som utlösande faktor. Andra sjukdomar som: pareser, neurologiska sjukdomar, tidigare operationer på halsen eller i thorax, refluxbesvär, hörselnedsättning hos patienten eller nära anhörig.
 • Medicinering: Kortison (både tabletter och inhalation), androgen medicin, anabola steroider, ACE-hämmare. Neuroleptika, antidepressiva och andra antikolinerga mediciner
 • Livsstil: Rök- och alkoholvanor
 • Socialt: krav på rösten i yrket

ÖNH-status

 • Näsa och munhåla
 • Stämband: rörlighet, förändring i strukturen ex. knutor
 • Hur låter talrösten?

Provtagning

 • Tyreoideaprov
 • Röntgen lungor (inget krav för remiss).

Bifoga svar på undersökningar med remissen.

Behandling

Heshet i samband med ÖLI (laryngit) röstvila under högst en vecka föranleder ingen antibiotika i typfallet.
Logopediska riktlinjer för röststörningar

Erbjudande om rökavvänjningshjälp.

Sjukskrivning

Sjukskrivning vid yrke där patienten är beroende av rösten.

Fastställt: 2010-12-29

Reviderad: 2019-03-29

Giltigt till och med: 2021-03-29

Fastställt av: Medicinsk programgrupp öron, näsa och hals och primärvård

Ansvarig grupp: Öron, näsa och hals

Granskat av grupp: Öron, näsa och hals

Kontaktperson för innehåll:

Thomas Arvidsson, Distriktsläkare, Bra Liv Nässjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Uppdaterad: 2020-03-20
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv