Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Bakteriella hudinfektioner

Erytrasma

Vårdnivå primärvård


Diagnostik och utredning

Orsakas av Corneybacterium minutissimum. Uppträder som välavgränsade intertriginösa, rödbruna, makulösa förändringar lokaliserade till tåinterstitier, axiller, under brösten samt i ljumskregionen. Infektionen kan ibland ge klåda. Woods ljus ger en korallröd fluorescens.

Behandling

Erytrasma är sällan behandlingskrävande men vid behov kan behandling ske med imidazolpreparat lokalt två gånger dagligen i 10 dagar eller peroralt erytromycin i två veckor.

Follikuliter

Follikuliter är avgränsade ytliga pustler i hårfolliklar. Denna kan orsakas av mikroorganismer som bakterier, svamp och virus, men även av icke infektiösa agens som läkemedel och trauma (främst rakning). Vanligaste bakteriella orsaken är S. aureus och mindre vanligt är Pseudomonas aeruginosa (infektion kan uppstå i dåligt klorerat badvatten). Den vanligt förekommande jästsvampen Malazessia furfur kan ge follikulit på seborroiska lokaler och även Candida albicans kan orsaka pustler.     

Follikulit är en klinisk diagnos. Odling rekommenderas när bakteriell genes misstänks och antibiotika planeras.

Behandling

Oftast självläkande. God handhygien viktigt. Baddning med klorhexidinlösning vid misssstänkt bakteriell genes. Vid kliande follikulit på seboroiska lokaler tänk Malazessiafollikulit och behandla med mjällschampo. Vid misstanke om Malazessiafollikulit rekommenderas primärt behandling med mjällschampo som smörjs på våt hut och får verka gärna i 15 min. Minns att huden kan behöva återfuktas efter lokalbehandling och välj då gärna propylenglykolinnehållande lotion som exempelvis Propyless.

Utbredd stafylock-follikulit behandlas med peroral antibiotika, i första hand fluxkloxacillin 1 g x 3 i 10 dagar. Övriga bakteriella orsaker utefter resistensbedömning.

Follikulit

Antibiotika

Dos

Förstahandsval Flukloxacillin 750 mg-1000 mg x 3
Vid PC-allergi Klindamycin 150-300 mg x 3

Vid behandlingssvikt skall man alltid tänka på MRSA.

Bubbelpoolsfolliculit

Vårdnivå primärvård


Diagnostik och utredning

Pseudomonas och aeromonas-arter kan ge follikuliter efter bad i bubbelpool.

Behandling

Antibiotika efter resistensbestämning.

Furunkler och karbunkler
Vårdnivå primärvård

Recividerande furunkulos är en indikation för remiss till dermatolog. 

Diagnostik och utredning

Furunkel är en infektion som involverar hårfollikeln och som engagerar dermis och ofta även subcutis. När multipla hårfolliklar är angripna kallas infektionen för en karbunkel. Karbunkler är ofta lokaliserade i nacken, på ryggen eller låren. Allmänsymtom kan förekomma vid multipla smärtsamma abscesser. Furunkulos avser recidiverande furunklar. Staphylococcus aureus är den vanligaste bakterien. Diagnosen ställs på klinisk bild och odling efter incision eller ruptur av furunkeln/karbunkeln. Tänk på att Hidradenitis suppurativa är en differensitaldiagnos när bölder uppstår på intertriginösa ytor. Dessa ska inte incideras.

Behandling

Hygienråd och antiseptika rekommenderas och vid utbredda besvär även tillägg av lokal fucidinsyra under 7-10 dagar. Vid abscessbildning rekommenderas incision och spolning av abscessen utan tillägg av antibiotika. I svåra fall, det vill säga där insicion inte haft effekt, eller där patienten är allmänpåverkad, har hög ålder, är immunosupprimerad eller har annan samsjuklighet, ges flukloxacillin 1 g x 3 i 10 dagar. Klindamycin 300 mg x 3 i 10 dagar ges vid penicillinallergi typ 1.     

Furunkel/
Karbunkel

Antibiotika

Dos

Förstahandsval

Flukloxacillin
alternativt
Cefadroxil

750 mg-1000 mg x 3 i 10 dagar

500-1000 mg x 2 i 10 dagar

Vid PC-allergi

Klindamycin

150-300 mg x 3 i 7 - 10 dagar

 

Impetigo
Vårdnivå primärvård

Impetigo är en ytlig hudinfektion som kliniskt indelas i en bullös form orsakad av toxinbildande staphylococcus aureus och en ickebullös/krustös form orsakad av Staphylococcus aureus och/eller β-hemolytiska streptokocker grupp A. Den kliniska bilden är oftast typisk. Viktiga differentialdiagnoser är vattkoppor, sekundärinfekterade eksem, herpes simplexinfektioner, samt enterovirusinfektioner (höstblåsor).

Behandling

Hygienråd om handtvätt. Egen handduk och egna sängkläder bytes dagligen. Noggrann uppblötning och rengöring av eventuella krustor med tvål och vatten. Klåda som leder till att barnet river sig underhåller impetigon. Annan samtidig orsak till klådan, till exempel eksem och skabb bör behandlas. Naglar bör klippas korta. Om ovanstående inte är tillräckligt rekommenderas lokal behandling enligt nedan. 

Impetigo

Antibiotika

Dos

 

Salva/kräm Fucidinsyra

Appliceras x 2-3 i 7 dagar

Utbredd/
progredierande impetigo

Antibiotika

Dos vuxna

Dos barn

Förstahandsval Flukloxacillin 1 g x 3 25 mg/kg x 2
Andrahandsval, endast barn Cefadroxil   15 mg/kg x 2
Vid PC-allergi Klindamycin 300 mg x 3 5 mg/kg x 3

Vid utbredd och/eller progredierande impetigo samt vid impetigo som ej svarar på lokalbehandling rekommenderas systembehandling med antibiotika i 7 dagar. Räkna med smittsamhet tills krustor torkat in. Vid infektion med MRSA kontakt med infektionskliniken.

Kutan tuberkulos

Vårdnivå och remiss

Specialistfall. Remiss till infektionspecialist.

Diagnostik och utredning

Oklart krustabelagt eller fistulerande sår, eller ” kall” mjukdelsabscess hos patient från TB-endemiskt område.

Mycobacterium marinuminfektion

Vårdnivå och remiss

Specialistfall. Remiss primärt till hudspecialist.

Diagnostik och utredning

Subcutan infektion på händer hos akvarieägare. Rodnade papler, ofta med förtjockad hud. Orsakas av Mycobakterium marinum som trivs i 30-gradigt vatten. Sprids via infekterade akvariefiskar men förekommer även i dåligt klorerade simbassänger. För diagnos krävs biopsi för PAD och odling.

Behandling

Långvarig behandling med doxycyklin, eller tuberkulostatika i flertalet fall.

Intertriginös streptokockdermatit (”stjärtfluss”)
Vårdnivå primärvård

Intertriginös dermatit hudveck, perianalt ("stjärtfluss" och i vulva kan orsakas av GAS. Tillstånden förekommer huvudsakligen hos barn, men kan även ses hos vuxna. Streprokockdermatit ger en smärtsam, välavgränsad rodnad. Patienten har inga allmänsymtom och ingen feber. Om recidiv i familjen skal samtliga familjemedlemmar odlas från svalg och perianalt.

Diagnostik
Snabbtest för GAS från hudförändringen alternativt allmänodling. Vid negativ snabbtest/odling ska alternativa diagnoser till exempel svampinfektion övervägas.

Behandling
Till vuxna ges pencillin v 1 g x 3 i 7 dagar. Vid penicillinallergi typ 1 ges klindamycin 300 mg x 3 i 7 dagar. Till barn ges penicillin v 25 mg/kg x 3 i 7 dagar. Vid penicillinallergi typ 1 ges klindamycin 5 mg/kg x 3 i 7 dagar. 

Källa: Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner i öppenvård.  

 

Antibiotikum

Dos

Primär infektion samt till positiv familjemedlemmar vid recidiv

Penicillin V

Dosering enligt FASS

 

 

Innehåll på sidan:

Fastställt: 2011-06-01

Reviderad: 2020-08-25

Giltigt till och med: 2022-08-25

Fastställt av: Medicinsk programgrupp hud och primärvård

Ansvarig grupp: Hud

Granskat av grupp: Hud

Kontaktperson för innehåll:

Maria Dovrén, Överläkare, Hudkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Författare:

Anna Löwnertz, Överläkare, Hudkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Uppdaterad: 2020-11-10
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv