Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Thorakala aortaaneurysm

Aortaaneurysm är i sig nästan alltid asymptomatiska men kan i undantagsfall ge symptom genom påverkan på omgivande organ som trachea och oesophagus. Däremot kan ascendensdilatation ge en sekundär aortainsufficiens som i sin tur kan ge kardiell symptom om den är tillräckligt stor.

Aortadilatation upptäcks därför inte sällan som ett bifynd vid ekokardiografi eller datortomografi.

Aneurysmtyper:

 • Fusiformt – omfattar hela omkretsen av aorta

 • Sacculärt – lokal utbuktning

 • Pseudoaneurysm – falskt aneurysm, ruptur med inkapslad blödning extravasalt utan kärlvägg men kommunikation med kärllumen

I såväl litteratur som i klinik används begreppet aneurysm ofta även utan att den klassiska definitionen uppfyllts, dvs 1,5ggr normalvärdet.

I ett kardiologiskt perspektiv rör det sig huvudsakligen om ekokardiografiska mätningar av aortaroten och den tubulära ascendensdelen distalt därom och härför finns referenser för kliniskt bruk. Dessa är indexerade mot längd eller kroppssyta. Ett par tumregler: Ascendens ska vara smalare än aortaroten. Aortaroten är dilaterad om > 40 mm hos män och > 36 mm hos kvinnor.

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Handläggs/rådgör med kardiolog som initierar preoperativ utredning vid behov.

Diagnostik och utredning

Anamnes/status

 1. Rutinutredning med EKG, blodstatus, el-status, lipidstatus
 2. Ekokardiografi
 3. CT - aorta: Kartlägg hela aorta minst en gång vid
  • Marfan, Loeys-Dietz

  • Bikuspid klaff

  • Aortaaneurysm enligt ovanst definition

   • Individuell bedömningvid lägre grad av dilatation

 4. Kardiogenetisk utredning

  • Vid misstänkt Marfan

  • Kan övervägas vid pos hereditet

  • Kan övervägas om ascendens ≥50mm (mutation talande för Loeys-Dietz avgörande för intervention eller ej)

Screening:

Av förstagradssläktingar

 • med kardiogenetisk undersökning vid

  • Marfan, Loeys-Dietz eller annan påvisad mutation

 • med ekokardiografi vid

  • Bikuspid klaff

  • Allvarlig händelse i anamnesen

  • Aortaoperation

  • Aortaaneurysm enl ovanstående definition

  • Individuell bedömning vid lägre grad av diatation

Av andragradssläktingar vid positivt fynd hos ovanstående.

Lokala tillämningar

Östergötland:

Jönköping: Ekokardiografi - Klinisk fysiologi (begränsad läsbehörighet, nytt fönster)

Kalmar:

Behandling

 • Rökstopp
 • Undvik kraftansträngningar - särskilt av sådan grad att krystning uppkommer
 • Ev betablockad
 • Tillse normotension
  • Ev Angiotensin-II blockad/ACE-hämmare 
 • Statin om ateroskleros

Operationsindikation:

Ascendens:

 • ≥ 55 mm eller 1,5 x referens
 • ≥ 50 om Marfan, Loeys-Dietz, Marfans syndrom, Socialstyrelsen (nytt fönster)
 • ≥ 50 om bikuspid klaff + hypertoni, coarctatio aortae, hereditet för dissektion eller progresstakt > 3 mm/år
 • ≥ 45 mm om Marfan + hereditet för ruptur/dissektion
 • ≥ 40 mm om Marfan + planerad graviditet
 • Progresstakt > 5 mm/år
 • ≥ 45 om samtidig AVR

Descendens:

 • ≥ 60 mm om endast kirurgi är möjligt
 • ≥ 55 mm om TEVAR
 • Progresstakt > 10 mm/år

Sjukskrivning

Kan få konsekvenser för yrkeslivet beroende på yrke, diagnos och grad av dilatation.

Sjukskrivning/beslutstöd, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Uppföljning

Uppföljning sker hos specialist

 • Indikation för uppföljning bestäms individuellt utifrån

  • Komorbiditet

  • Hereditet

  • Grad av dilatation

 • Kontrollintervall för uppföljning beror på dilatationsgrad och bakomliggande orsak

  • Årlig kontroll vid Marfan och Loeys-Dietz oavsett dilatationsgrad

 • Metod beroende på lokalisation
  • Ascendens
   • Ekokardiografi - parasternalt vänster och höger sidoläge samt från jugulum
  • Övriga aorta eller om ascendens ej kan visualiseras med ekokardiografi
   • Datortomografi - utan kontrast om njurfunktionsnedsättning
   • MR - om unga
 • Patienten föredras på aneurysmrond vid universitetssjukhuset:
  • Efter första kontrollen
  • Vid progress eller signifikanta förändringar
  • När man vill glesa ut/avsluta kontrollerna
  • Vid frågor

Aneurysmrond

Remiss skickas till:

VOC sekreterare
Kardiologiska kilniken
Universitetssjukhuet i Linköping
551 85 LINKÖPING

CT bilder länkas!

Övriga

Transthorakal ekokardiografi och klinisk undersökning. De med patologiska fynd följs som aneurysm.

Kvalitetsindikatorer

Rehabilitering

Sjukhusfas

Vid behov sjukgymnastkontakt för mobilisering och information om fysisk aktivitet och träning. Hänsyn tas till eventuella blodtrycksrestriktioner.

Rehabiliteringsfas

Vid konservativ behandling  behövs oftast ingen sjukgymnastisk uppföljning. Vid behov kan dock sjukgymnast kontaktas.

Vid kirurgisk åtgärd följs riktlinjerna för rehabilitering vid thoraxkirurgi.

Kontaktperson för innehåll:

Jan-Erik Karlsson
Ordförande Regional medicinsk programgrupp hjärtsjukvård

Författare:

Mats Broqvist, överläkare
Kardiologkliniken
Universitetssjukhuset i Linköping

Cecilia Gunnarsson, överläkare
Klinisk genetik
Universitetssjukhuset i Linköping

Jan Engvall, professor, överläkare
Klinisk fysiologi
Universitetssjukhuset i Linköping

Carl Johan Carlhäll, överläkare
Klinisk fysiologi
Universitetssjukhuset i Linköping

David Olsson, överläkare
Kardiologsektionen
Länssjukhuset i Kalmar

Jan-Erik Karlsson, överläkare
Kardiologsektionen
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Jan Thollander, överläkare
Kardiologsektionen
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Charlotta Lans, leg. sjukgymnast, MSc, specialistsjukgymnast i hjärt- och kärlsjukdomar
Länssjukhuset Kalmar

Helena Sköldbäck, leg. Sjukgymnast
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Annika Unger, leg. sjukgymnast
Kardiologiska kliniken, Hjärt- och Medicin Centrum
Universitetssjukhuset i Linköping

 
 
 

Fastställt: 2012-04-14

Reviderad: 2018-01-15

Giltigt till och med: 2020-01-15

Fastställt av: Regional medicinsk programgrupp hjärtsjukvård

Ansvarig grupp: Hjärta-kärl

Granskat av grupp: Hjärta-kärl

Kontaktperson för innehåll:

Författare:

Uppdaterad: 2018-04-05
Marie Gustafsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion