Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Lathund för hälsokontroll vid Downs syndrom

Tidsåtgång för hälsokontroll minst 30 min. Eventuellt ny tid för ytterligare bedömning/utredning om misstanke om depression eller demens. Viktigt att van personal är med vid besöket alternativt anhörig.

Anamnes

Socialt

Boende, familjeförhållanden, närstående, assistans, ekonomi, sysselsättning, förändringar i vardagslivet

Medicinskt

Mående, läkemedel, nytillkomna besvär

Status

Ögon

 • Yttre medier normala?
 • Visus bedömbar? - om förändring - diskutera med anhörig/personal - överväg remiss till ögonklinik alternativt kontakt med optiker

Öron

 • Vaxpropp?
 • Hörselnedsättning? bedömbar? -om förändring – diskutera med anhörig/personal - överväg remiss

Ortopediska besvär

 • Halsrygg - Ev. överrörlighet – instabilitetsrisk
  - Före intubationsnarkos - röntgen halsrygg.
  - Vid smärta eller misstanke om besvär - röntgen halsrygg och ortopedbedömning.
 • Knäleder - Överrörlighet leder ibland till patellarluxation; eventuellt sjukgymnastisk behandling, sällan operationsbehov
 • Fötter - Hallux valgus vanligt - vid besvär: diskutera med anhörig/personal, överväg remiss

Thyreoidea

 • Thyreoideaprover vid varje kontroll

Tandstatus

 • Efterhör om regelbunden tandläkarkontroll

Kost, mage, tarm

 • Övervikt? Kostanamnes
 • Obstipation

Sex och samlevnad

 • Eventuellt rekommendation om preventivmedel via MVC

Hjärta

 • Hjärtauskultation samt blodtryck.
 • Om nytillkommet blåsljud överväg remiss ultraljud hjärta, ev. kardiologbedömning.
 • Vid mitralisklaffprolaps finns endocarditrisk, men ej indikation för endocarditprofylax. Påpeka vikten av tandhälsa/munhygien

Depressionsbedömning

 • Anamnes även viapersonal/anhörig
 • Förändrat beteende – hur?- ex. sömnrubbning, gråt och rädsla, förändrad aptit/vikt.
 • Diagnos eller stark misstanke – behandla med i första hand SSRI-preparat

Alzheimerbedömning

Obs. Nationella riktlinjer från Socialstyrelsen (2010-03):

 • Bedömning vid varje kontroll efter 40 års ålder.
 • Anamnes  personal/anhöriga – förändring?
 • Differentialdiagnostik – depression, hypothyreos, syn/hörselnedsättning, skalltrauma.
 • Skattningsinstrument saknas i stort, MMT går ej att använda, CAMCOG har visst värde.
 • SPECT eller DT – inget värde, då i stort alla med morbus Down har strukturella hjärnförändringar vid denna ålder utan att behöva ha symtom
 • Vid diagnos Alzheimer - eventuell behandling med kolinesterashämmare - eventuell kontakt med geriatriker först.
 • Ytterligare vardefull information om personens tidigare funktions- och aktivitetsförmåga kan ofta inhämtas via aktuellt habiliteringsteam.

Provtagning

 • Thyreoideaprover
 • Blodsocker
 • Blodstatus - anemi? leukopeni?
 • Längd och vikt  - förändring?
 • Ev ytterligare prover beroende på ytterligare diagnos/differentialdiagnos.

Vid problem med provtagning, ta tillfället i akt vid sedering av annan orsak, till exempel tandsanering.

Mer information

Detta är en fördjupning till Downs syndrom

Uppdaterad: 2018-05-25
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv