Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Samverkansteam för föräldrar i behov av särskilt stöd under graviditet, förlossning och tidigt föräldraskap

Målgrupp - Föräldrar i behov av särskilt stöd i samband med barnafödande

 • Tidigare psykiatrisk sjukdom
 • Substansbrukssyndrom
 • Funktionsnedsättningar som påverkar föräldraförmågan.

Syftet

är att samverka utifrån den enskilda familjens behov för att erbjuda optimal vård och omsorg med fostrets/barnets och familjens bästa i fokus.
Psykisk skörhet/sjukdom i samband med graviditet/barnafödande, vårdriktlinjer

Målsättningen

är att skapa trygghet och optimera förutsättningarna för målgruppen, deras barn och för personal inom region och kommun som kommer i kontakt med dem, genom att:

 • tidigt uppmärksamma levnadsvillkor, behov och risker ur ett medicinskt, socialt och psykologiskt perspektiv
 • samverka utifrån den enskilda familjens behov
 • vid behov skapa en vård-/handlingsplan.

Vägledning för samtal med båda föräldrarna

Tänk på barnperspektivet!

 • Fråga utifrån behov och problem, om pågående/tidigare kontakter med psykiatrin, beroendevård, habilitering, socialtjänst.
 • Våga prata om svårigheter som kan uppstå beroende på problemområdet
 • Ge dig tid att lyssna aktivt och visa förståelse
 • Framhåll möjligheten till att få stöd och hjälp
 • Våga prata om hur det blir när barnet har fötts
 • Är aktuella samarbetspartners kontaktade?
  • Socialtjänst
  • Kvinno-barnhälsovård
  • psykiatri
  • habilitering
  • beroendevård
 • Tag ställning till medicinering - kontakt med behandlande läkare

Barnperspektivet (nytt fönster)

Samverkansteam

Regelbundna träffar i tvärprofessionella samverkansteam har visat sig vara en framgångsrik metod. Förslagsvis träffas teamet en gång i månaden för konsultation och falldragning.
I teamet ingår företrädare från socialtjänst, kvinnohälsovård, barnhälsovård och övriga professioner utifrån familjens behov. Lokalt utses vem som är mötesansvarig och sammankallar teamet. Detta kan vara t.ex. en barnmorska, BHV-sjuksköterska eller FBHV-psykolog.

Vårdplaneringsmöte i tidig graviditet, inför förlossning och tidigt föräldraskap

Den som först kommer i kontakt med den blivande/nyblivna föräldern tar initiativ till en samverkan och meddelar den som är sammankallande för teamet. Syftet är att skapa en gemensam planering för vård-/stödinsats. Föräldrarna och berörda verksamheter deltar. I undantagsfall träffas enbart teamet. Sekretessen undanröjs genom föräldrarnas medgivande och närvaro. Ibland behövs flera möten. Det första planeras i mitten av graviditeten. Här deltar kvinnan och partnern, annan närstående, barnmorska och andra professioner som kan vara berörda t.ex. kontaktpersoner från socialtjänst, psykiatri, habilitering, distriktsläkare, barnhälsovård.

Till vårdplaneringsmöte inför förlossning och tidigt föräldraskap inbjuds/kontaktas övriga specialister såsom gynekolog, barnläkare, barnmorska från kliniken. Det är viktigt med en detaljerad vårdplan där det även framgår aktuell medicinering som påverkar amning, som skrivs i kvinnans journal.

Ställning bör tas till nedanstående punkter:

 • Stöd under förlossning
 • Amning
 • BB-tidens längd
 • Medicinering
 • Behov av stöd första tiden hemma
 • Kontaktpersoner med namn och telefonnummer, tillgängliga även jourtid.

Familjen bör vara aktuell i samverkansteamen tills familjens situation är stabil eller planerade stödinsatser är etablerade och fungerande.

Vid misstanke om omsorgssvikt eller att barnet riskerar att fara illa är all hälso- och sjukvårdspersonal skyldiga att anmäla detta i enlighet med Socialtjänstlagen 14 kap 1§.

Anmälningsskyldighet/sekretess

Anmälningsskyldighet enligt 14 kap. 1§ Socialtjänstlagen gäller inte för ofödda barn. Det bästa är självklart att man får kvinnans samtycke till att lämna uppgifter mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Om ett sådant samtycke (se samtyckesblankett under Mer information till höger på sidan) inte går att få kan man dock enligt 25 kap. 12§ Offentlighets- och Sekretesslagen (OSL) utan hinder av sekretess lämna uppgifter om en gravid kvinna eller hennes närstående från en socialtjänstmyndighet eller hälso- och sjukvårdsmyndighet till en annan sådan myndighet. Detta för att få till stånd nödvändiga insatser för att skydda det väntade barnet. Barnets skydd går före kvinnans integritet. Insatserna kan handla om att kvinnan erbjuds hjälp under graviditeten för att fostret ska utvecklas på bästa sätt eller att man planerar för den hjälp som kvinnan och barnet kan behöva i samband med och efter förlossningen.

Innehåll på sidan:

Barnperspektivet

Barnperspektivet

Fastställt: 2011-03-13

Reviderad: 2019-01-16

Giltigt till och med: 2021-01-16

Fastställt av: Medicinsk programgrupp primärvård, barn, kvinnosjukvård och psykiatri

Ansvarig grupp: Barn- och ungdomshälsa

Granskat av grupp: Barn- och ungdomshälsa

Kontaktperson för innehåll:

Ann Grännö Alm, Verksamhetschef, Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen Jkp län, Medicinsk vård

Författare:

Uppdaterad: 2022-04-13
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv