Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Hälsoundersökning till barn och ungdomar från andra länder

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Barn ska erbjudas en hälsoundersökning så snart som möjligt efter ankomst

Oavsett boendeform ska barn som bott på samma adress i en månad eller mera kallas för hälsoundersökning. Behovet och omfattningen av hälsoundersökning varierar beroende på vilket land barnet kommer ifrån. Barn från Skandinavien, Västeuropa, USA, Canada, Australien och Nya Zeeland behöver normalt ingen hälsoundersökning.

Följande barn ska erbjudas och har rätt till kostnadsfri komplett hälsoundersökning (inkl. provtagning)

 • Flyktingbarn/asylsökande med eller utan förälder.
 • Anknytningsbarn som kommer till förälder som redan finns i Sverige.
 • Barn som immigrerar till Sverige med en eller två föräldrar.
 • Adoptivbarn.

Hälsoundersökningen och provtagningsordination kan utföras av sjuksköterska.

 • Förskolebarn (fem år och yngre) ska undersökas på barn- och ungdomsmedicinsk mottagning i öppenvård av specialistutbildad sjuksköterska (barn/distrikt) eller sjuksköterska med motsvarande erfarenhet.
 • Skolbarn (sex år och äldre) ska undersökas på vårdcentral av specialistutbildad sjuksköterska (barn/distrikt) eller sjuksköterska med motsvarande erfarenhet

Uppföljning ska ske hos barnläkare/distriktsläkare om provsvar eller hälsosamtal ger misstanke om sjukdom.

Kallelse

Erbjudandet om hälsoundersökningen bör lämnas på ett språk som mottagaren förstår.

På intranätet i Region Jönköpings län finns kallelser för hälsoundersökning på nio olika språk; arabiska, dari, engelska, romani, ryska, somaliska, spanska, thai och tigrinja. För de patienter som inte har något av ovanstående språk som modersmål, bör kallelse skickas på engelska.

Erbjudandet om hälsoundersökning ska innehålla:

 • syftet med hälsoundersökningen
 • att hälsoundersökningen är frivillig och kostnadsfri
 • att tolk kommer att anlitas vid behov
 • kontaktuppgifter till den vårdgivare som ska göra hälsoundersökningen.

Om ett erbjudande om hälsoundersökning vare sig accepterats eller avböjts, ska en påminnelse om erbjudandet göras. Påminnelsen ska upprepas minst en gång. Har man avböjt skickas inte ny kallelse.

Diagnostik och utredning

Syfte med hälsoundersökning

 • Att bedöma om allvarlig ohälsa finns och försöka tillgodose individens eventuella behov av omedelbar vård.
 • Hindra spridning av allmänfarliga sjukdomar.
 • Information till familjen om hur svensk barnhälsovård, elevhälsa, sjukvård och tandvård fungerar.
 • Underlätta fortsatt kontakt med barnhälsovård, elevhälsa och folktandvård.

Sjuksköterska - Hälsoundersökning

Sjuksköterska träffar barnet och vårdnadshavare och går igenom anamnes med stöd av samtalsunderlag. Beredskap bör finnas för att erbjuda stöd och samtalskontakt vid behov.

Samtalet ska innefatta den undersöktes hälsa avseende:

 • tidigare och nuvarande fysiska och psykiska hälsotillstånd
 • psykosocial situation
 • erfarenheter av traumatiska händelser

Samtalsunderlag hälsouppgifter nyanländ till Jönköpings län, barn och ungdomar (pdf, nytt fönster)

Social bakgrund: Familj, skolgång, aktuell situation, socialt nätverk och tidigare svåra upplevelser.

Medicinsk anamnes: Graviditet/förlossning och neonataltid. Tidigare sjukdomar/funktionsnedsättning. Läkemedel. Tidigare tandvård och eventuella aktuella besvär. Allmän utveckling. Syn, hörsel och tal. Tillväxt och kostanamnes. Aktuella symtom.

Kvinnlig könstympning. Det är relevant att ställa frågan om flickans ursprung är från länder där sedvänjan förekommer, se länk Female genital mutilation and other harmful practices, WHO (nytt fönster)

Framför allt är det viktigt att fråga om urinvägssymtom, menstruationsbesvär och obstipation, se samtalsunderlag. Vid behov, boka tid för läkarbedömning. Sjuksköterska undersöker inte yttre genitalia.

Smittsamma sjukdomar: Exponering för smittrisker med utgångspunkt i den epidemiologiska situationen på de platser där den undersökte har vistats före ankomsten till Sverige. Har barnet utsatts för smitta, t.ex. tuberkulos, tarmsmitta, blodsmitta?

Vaccinationsanamnes

Sjuksköterska/läkare BUMM/Vårdcentral har ansvar för att sammanställa en så fullständig anamnes som möjligt med utgångspunkt från medhavda dokument eller vaccinationsprogram från ursprungsland. Se länk till höger. Ange vaccin och datum om så är känt annars vid vilken ålder senaste vaccindos gavs. Dokumentera förekomst eller frånvaro av BCG-ärr. Inhämta dessa uppgifter då föräldrar och tolk är närvarande.

Cosmicblankett ifylles och skickas till BHV/EHV för ordination av fortsatta vaccinationer.

För provtagning, se Infektionsutredning nedan.

Tillväxt: Vikt och längd (och huvudomfång barn 1 år och yngre). Kostanamnes - ensidighet, ev. undernäring? Tänk på pubertet och tillväxt. Är barnet åldersadekvat?

Mun o svalg:

 • Barn med mycket nedsatt tandhälsa men i övrigt friska - remittera till Folktandvården.
 • Barn med mycket nedsatt tandstatus, matningssvårigheter, funktionsnedsättning, hjärtfel. Boka tid för läkarbedömning inför remiss till Folktandvården.

Infektionsutredning och PKU-screening

Följande rutinmässiga provtagning ska utföras:

UNDERSÖKNING

BARN 0-5 ÅR

BUMM

BARN 6 år och äldre

Vårdcentral

Blodstatus

Ja

Ja

HbsAg (1)

Ja

Ja

Anti HCV (1)

Ja

Ja

HIV

Ja

Ja

MRB-multiresistenta bakterier

Se nedan (2)

Se nedan (2)

Faecesmikroskopi

Endast vid symtom

Endast vid symtom

Faecesodling/ annan odling

Endast vid symtom

Endast vid symtom

PPD 2TU

Ja upp till 2 år vid risk (3)

Nej

TuberkulosIGRA

Ja, 2 år och äldre vid risk (3)

Ja vid risk (3)

Lungröntgen

Se nedan (3)

Se nedan (3)

PKU (4)

Ja

Nej. Vid misstanke om metabol sjukdom remiss till BUMM

 • (1) Serologier för hepatit och hiv: Syftet är att identifiera aktiv infektion. Om HBsAg är negativ och barnet är ovaccinerat mot hepatit B erbjuds vaccination. Anti HBs behöver inte kontrolleras rutinmässigt. Vid positivt svar på HbsAg, Anti HCV eller HIV – informera patienten om provresultatet och förhållningsregler enligt smittskyddsblad (Smittskyddsblad, Smittskydd och vårdhygien, Folkhälsa och sjukvård). Remittera därefter till infektionskliniken för uppföljning.

 • (2) MRB-screening är endast aktuell när patienten förväntas ha upprepade vårdkontakter. Till exempel patienter som är gravida, behöver habiliteringsstöd, tandingrepp med mera. MRB-screening näsa, svalg, rektum. För de barn som inte förväntas ha upprepade vårdkontakter men som vid hälsoundersökningen visar sig ha infekterade sår/eksem eller bölder - var generös med kliniska odlingar! MRB-screena inte dessa. Om de söker slutenvård faller de ut i screeningrutinen där. Vid positivt svar på MRSA – informera patienten om provresultatet och förhållningsregler enligt smittskyddsblad (Smittskyddsblad, Smittskydd och vårdhygien, Folkhälsa och sjukvård). Remittera därefter till infektionskliniken.

 • (3) Tuberkulos:

  Barn och ungdomar som kommit från högriskländer för tuberkulos (>100 fall/100 000 inv. och år) eller kommer från extra riskutsatta miljöer såsom krigsområden, flyktingläger eller fängelsevistelse, t.ex. Syrien, Afghanistan, Somalia, Etiopien, Eritrea.

 • Syftet med provet är att identifiera latent eller aktiv tuberkulos.
 • För tolkning av svar och fortsatt handläggning se Fakta tuberkulos.
 • Negativ PPD/IGRA och ingen misstanke om symtom på tuberkulos – erbjud BCG-vaccin.

Barn och ungdomar som kommit från länder med ökad tuberkulosincidens (25-100 fall/100 000 inv. och år) T.ex. Algeriet, Tunisien, Libyen, Ryssland, många forna Sovjetrepubliker, flera Sydamerikanska länder.

 • Syftet med provet är att kontrollera immunitet inför BCG-vaccination.
 • Om BCG-ärr finns är det aldrig aktuellt att vaccinera igen och prov behöver inte tas.
 • Negativ PPD/IGRA – erbjud BCG-vaccin (vid negativ IGRA behövs inte PPD).
 • Positiv PPD/IGRA – se Fakta tuberkulos.

Länk till WHO's karta över högriskländer för tuberkulos: http://gamapserver.who.int/mapLibrary/

Folkhalsomyndigheten rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos, hälsokontroll, smittspårning, behandling av latent infektion och vaccination.

Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos – hälsokontroll, smittspårning, behandling av latent infektion och vaccination

 •  (4) PKU Sedan 2010 har PKU-laboratoriet utökad nyföddhets-screening via PKU-provet, från tidigare fem sjukdomar till nu totalt 25. PKU tas på barn upp till och med fem års ålder. Observera att familjen ska informeras om att provtagningsresultat lagras nationellt. Övrig provtagning görs beroende på anamnes och fynd enligt läkarens bedömning.
 • PKU-provet, Karolinska Universitetssjukhuset (nytt fönster)

Läkare - bedömning

Efter sjuksköterskebesöket ska läkare alltid ordinera och bedöma prover enligt tabell samt bedöma tillväxt.

Riktat läkarbesök

Om provsvar, tillväxt eller hälsosamtal inger misstanke om sjukdom/funktionsnedsättning (inkl. dåligt tandstatus) ska uppföljning med läkarbesök ske hos barnläkare/distriktsläkare. Vid behov skrivs remiss till specialistsjukvård och/eller Folktandvård.

MRSA-provtagning begärt av Folktandvården

MRSA-provtagning kan behövas inför undersökning eller ingrepp i narkos, eftersom dessa patienter då vårdas på uppvakningsavdelningen. Läkare på barn- och ungdomsmedicinska mottagningen/vårdcentralen ska stå som svarsmottagare på provtagningsremissen. Vid positivt MRSA-svar ska läkare informera vårdnadshavare om provresultatet och förhållningsregler enligt smittskyddsblad (Smittskyddsblad, Smittskydd och vårdhygien, Folkhälsa och sjukvård), skicka remiss till infektionskliniken samt notera i Cosmic att patienten är MRSA-positiv. Infektionskliniken ansvarar för fortsatt handläggning. Folktandvården meddelas om både positivt och negativt svar genom att provsvaret skrivs ut från LabROS och skickas till Folktandvården.

Uppföljning

Överföring till barnhälsovård/elevhälsa bör snarast ske i form av en journalkopia.

Vaccinationsanamnes ingår i hälsoundersökning och görs av sjuksköterska på BUMM/VC .

Vaccinationsordination görs av barnhälsovården/elevhälsan.

Syn- och hörseltest görs av barnhälsovården och elevhälsan.

Barnperspektivet

Alla barn har samma rättigheter och lika värde, ingen får diskrimineras (Barnkonventionen artikel 2). Alla barn har rätt till hälso- och sjukvård (Barnkonventionen artikel 24).

 • Barnet är fokus, samtala direkt med barnet. Vårdnadshavare/medföljande vuxna är stöd i anamnes.
 • Beakta barnmedicinska aspekter; barns olika utvecklingsfaser, tillväxt, pubertet, åldersadekvat.
 • Hälsofrämjande faktorer såsom omsorg, trygghet, näring, sömn, lek och skola, rutiner.

Vaccinationer

Fr.o.m. 1 september 2017 ansvarar barnhälsovården och elevhälsan för vaccinationsordination. Undantag BCG-vaccination som ordineras och ges på BHV/Vårdcentral.

Vaccinationsanamnes och undersökning med PPD/IGRA ska dock göras i samband med hälsoundersökningen på barn som kommer från riskland för tuberkulos, eftersom detta ingår i infektionsbedömningen (se Faktadokument Hälsoundersökning barn och ungdomar från andra länder).

Folkhälsomyndigheten tagit fram en tydlig vägledning med anvisningar om hur vaccination läggs upp för de barn och ungdomar som inte har följt vaccinationsprogrammet. Målgrupper för denna vägledning är barnhälsovård, elevhälsa och primärvård

Vaccination av barn och ungdomar. Vägledning för vaccination enligt föreskrifter och rekommendationer. 

Vid behov av sjukvård

Tänk på att om barnet har behov av fortsatt sjukvård eller remiss vidare måste något intygande finnas för att barnet ska ha rätt till kostnadsfri vård (t.ex. EU-kort, folkbokföring i Sverie). Barn har alltid rätt till fullständig sjukvård, men sjukvården är inte avgiftsfri för barnet om man inte har ett intygande om subventionerad vård.

Den som studerar har ofta en försäkring från skolan via Kammarkollegiet. När barn till studerande söker sjukvård debiteras ändå full betalning för vården den försäkrade söker. De får sedan kontakta skolan för att eventuellt få ersättning för sjukvården som utförts.

Tänk på att informera föräldrar om att sjukvård då inte är avgiftsfri.

Fastställt: 2011-03-13

Reviderad: 2019-11-19

Giltigt till och med: 2021-11-19

Fastställt av: Medicinsk programgrupp barn och primärvård

Ansvarig grupp: Barn- och ungdomshälsa

Granskat av grupp: Barn- och ungdomshälsa

Kontaktperson för innehåll:

Carin Oldin, Verksamhetschef, Barnhälsovården Jkp län, Medicinsk vård

Författare:

Uppdaterad: 2019-12-18
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv