Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Omvårdnad

Omgivningens förhållningssätt har stor betydelse för tillvaron för personer med demenssjukdom. Det goda bemötandet kännetecknas av att möta personer med demenssjukdom på ett sätt som värnar om deras integritet och autonomi och svarar mot det behov av förståelse och trygghet som demenssjukdomen medför. Olika demenssjukdomar ställer olika krav på bemötande.

Mötet med den demenssjuke handlar om att ha förmåga att se in i den demenssjukes värld och att försöka förstå hur den världen ter sig. För att kunna individanpassa omvårdnaden krävs kännedom om den sjukes bakgrund och kunskap om demenssjukdomar.

Kärnan i bemötande och förhållningssätt av personer med demenssjukdom är att bekräfta patienten. Att bekräfta gör det möjligt för patienten att uppleva en känsla av sammanhang i tillvaron. Detta ökar möjligheterna för dementa att känna välbefinnande, livskvalitet och att trivas.
Det är viktigt att hjälpa personen att bevara sin integritet, att erbjuda hjälp och stöd och att ta vara på det friska samt försöka kompensera personens brister.

Integritet är ett etiskt grunddrag hos människan som hänger samman med vår existens och identitet och syftar till varje människas specifika värde. Ett av de viktigaste målen med omvårdnad är att bevara den mänskliga integriteten. Detta innebär att varje människa bör behandlas som en enskild individ och i alla lägen respekteras inom vården. Att etablera relationer oavsett metod är det viktigaste momentet för att åstadkomma en god demensvård.

Mer information

Detta är en fördjupning till Demens

Uppdaterad: 2018-05-18
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv