Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Arbetsterapi

Arbetsterapeut deltar i både demensutredning och i den fortsatta omvårdnaden och behandlingen. Genom att utreda funktions- och aktivitetsförmåga hos den demenssjuke bidrar arbetsterapeut till att diagnos fastställs och till vidare vårdplanering.

I arbetet kring personen med demenssjukdom använder arbetsterapeuten dagliga aktiviteter som verktyg. Vardagen och dess sysslor blir ett sätt att hålla funktioner och förmågor vid liv. Detta kan göras genom att lära ut aktivitetsbevarande strategier i samarbete med närstående/vårdare.

Demenssjukdomen leder till att personens förmåga att utföra olika aktiviteter i det dagliga livet successivt försämras. Personen får svårt att ta initiativ och kan bli passiv. Detta kan motverkas genom att ge personen möjlighet att delta i individuellt anpassade aktiviteter som till exempel hushållssysslor, utomhusvistelse, underhållning, musik och dans. Syftet kan vara att ge dagen struktur och innehåll, skapa en känsla av tillhörighet i tid och rum, erbjuda en personlig sfär och stödja upplevelsen av vem man är samt möjliggöra upplevelsen av att kunna bidra till något för andra.

För personer i eget boende med diagnostiserad demenssjukdom eller vid pågående demensutredning där den nedsatta funktionen medför svårigheter med tidsorientering, tidsplanering, abstraktionsförmåga och minne, finns hjälpmedel att tillgå. Utredning och förskrivning sker av arbetsterapeut. Möjlighet finns också till kommunalt bostadsanpassningsbidrag för t.ex. installering av spisvakt. Behov av anpassning utreds och intygas av arbetsterapeut.

Uppdaterad: 2019-05-08
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv