Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Reumatoid artrit hos vuxna

Fakta kliniskt kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal inom Region Jönköpings län.

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Vid  misstanke om aktiv reumatoid artrit (polyartrit eller monoartrit > 6 veckor och vid eventuella  röntgenologiskt typiska förändringar i händer-handleder-fötter)  ska patienten skyndsamt remitteras till reumatologmottagningen, Ryhov.

Remissinnehåll:

  • Beskrivning av patientens ledstatus tex symmetri, svullnad, ömhet
  • Anamnes, ärftlighet, sjukdomsduration
  • Laboratorie- och röntgenstatus enligt Fakta dokument

 

Diagnostik och utredning

Kliniskt ledstatus är grunden i diagnostiken. Leta efter ledsvullnad/synoviter, särskilt symetriskt i småleder (glöm inte undersöka fötterna!).
Diagnosen baseras på förekomst av nya fastställda kriterier, för sannolik RA krävs  ≥ 6 poäng.

Observera att tidigt i sjukdomsförloppet kan diagnosen misstänkas utan att kriterierna uppfylls. I första hand föreligger svullna leder. Beskriv i eventuell remiss!

Observera att i nedanstående beräkning medräknas EJ fotleder och fötter.

Kriterier för tidig RA  
Ömma och/eller svullna leder Poäng
1 stor led 0
2-10 stora leder 1
1-3 små leder* 2
4-10 små leder* 3
>10 leder (varav åtminstone en liten) 5

Serologiska analyser

 

Neg RA-faktor  och neg anti-CCP

0

Pos RA-faktor  eller  positiv anti-CCP

2

Starkt positiv RA-faktor  eller starkt positiv  anti-CCP

3

Symtomduration

 
<6 veckor 0
>6 veckor 1
Akutfasreaktanter  
Normal CRP och SR 0
Förhöjd CRP eller SR 1
Summa ≥6 poäng utgör stark misstanke om RA  
   
*Små leder=Ej CMC1, MTP1, DIP 1-5  

Annan diagnos utesluten?
Röntgen?

 

 

Laboratorieprover: Se Handläggning av inflammatorisk reumatisk sjukdom

SR och CRP samt RA-faktor och anti-CCP ingår i kriterier och skall ingå i remissinnehåll.

Reumatoidfaktor (RA-faktor) är inte specifikt för RA, kan även förekomma vid andra reumatiska sjukdomar och kan också ses vid tex infektioner och hos äldre utan samtidig ledsjukdom (oftast låga värden) .

Citrullinantikroppar (anti-CCP) är en stark markör och riskfaktor för destruktiv Reumatoid Artrit. anti-CCP har en hög specificitet (95-98%) och även en relativt hög sensitivitet (50-60%) även i tidigt skede av sjukdomen.

Röntgen: Händer, handleder och fötter med frågeställningen artrit/artros. Lungröntgen för att utesluta infektioner, malignitet etc.

Behandling

Behandling inom primärvården i avvaktan på fortsatt utredning på reumatologen:

Analgetika
Paracetamol och/eller tramadol används med fördel i kombination med eventuell NSAID

NSAID

Obs beakta ålder och andra sjukdomar vid insättning tex hjärt-kärlsjukdom, nedsatt njurfunktion etc. Om inga kontraindikationer föreligger välj något NSAID att ta till natten med lång verkningstid för att minska morgonstelhet.

Kortison, glukokortikoider  

Efter kontakt med reumatolog kan behandling med lågdos Prednisolon < 10 mg/dagl vara indicerat för att dämpa kraftig inflammatorisk aktivitet, klinisk eller lab-mässigt. För höga doser kan försvåra bedömningen av ledstatus och laboratorieprover.

Behandling vid Reumatologmottagning

Behandling av RA sköts av reumatologmottagningen. Utöver smärtstillande och inflammationsdämpande medel behandlar man ofta med sjukdomsmodifierande läkemedel (DMARD)och biologiska läkemedel.

Tidig individuell kontakt etableras förutom med läkare även  med reumateam ( arbetsterapeut, sjukgymnast, kurator, sjuksköterska) vid nydebuterad sjukdom. Dagvård med fysikalisk behandling tex bassängträning och handträning samt social rehabiliteringsutredning kan erbjudas vid behov. Informationskurs i grupp vid nydebuterad sjukdom anordnas 3-4 gånger årligen. Resurser finns för klimatvårdsresor.

Sjukskrivning

Sjukskrivning sköts av reumatologkliniken.
Sjukskrivning vid reumatoid artrit, Försäkringsmedicinskt beslutsstöd, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Uppföljning

För de flesta RA-patienter sker uppföljning vid reumatologmottagningen.

Patient med reumatoid artrit i lugnt skede kan i vissa fall remitteras ut till primärvården efter särskild överenskommelse för fortsatt uppföljning liksom vid vissa samsjuklighetsdiagnoser som kan uppkomma: osteoporos (inflammation, kortison), hjärt-kärlsjukdom, hypertoni (hyperlipidemi, NSAID), diabetes (kortison). 

Tandvårdsstöd , s.k. F-tandvård.

Rehabilitering

Patienter med reumatoid artrit  remitteras till sjukgymnast och arbetsterapeut vid sin sjukdomsdebut via individuellt informationstillfälle (IIT) av reumatolog. Detta sker vanligtvis 2 månader efter besöket hos reumatolog. Patienter med reumoid artrit som sköts av primärvården bör ha kontakt med sjukgymnast och arbetsterapeut i synnerhet i samband med försämringar samt för att få stöd i att bibehålla/öka aktiviteter i sin vardag.

Fastställt: 2011-12-01

Reviderad: 2018-06-13

Giltigt till och med: 2020-06-13

Fastställt av: Medicinsk programgrupp Reumatologi och primärvård

Ansvarig grupp: Reumatologi

Granskat av grupp: Reumatologi

Kontaktperson för innehåll:

Sören Transö, Överläkare, Medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Staffan Ekedahl, Distriktsläkare, Primärvård gemensamt, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Uppdaterad: 2018-06-13
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv