Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

MRB Provtagning personal och studerande samt vid nyanställning

Definition

Med multiresistenta bakterier (MRB) menar man bakterier som blivit motståndskraftiga mot flera antibiotika som normalt är verksamma mot dem. Sverige har ett gynnsamt läge globalt sett då resistensutveckling bland bakterier har skett i en mer långsam takt än på annat håll.

Vårdhygien i Region Jönköpings län avser med MRB:
Meticillin Resistenta Staphylococcus aureus (MRSA), bakterier som bildar Extended Spectrum Beta Lactamases (ESBL och ESBL-carba) samt Vancomycin Resistenta Enterokocker (VRE).

Personal och studerande som arbetat i sjukvården eller själva varit vårdtagare utanför Sverige ska kontrollodlas för MRSA.

Personal i Region Jönköpings län tar kontakt med Arbetsmiljöenheten (AME) och lämna uppgifter om anledning till screening, namn och födelsedata. Via AME läggs prover in i ROS. Deras läkare står som beställare och lämnar ut provsvar.

Studerande kontaktar sin vårdcentral för provtagning. Den studerande bekostar besöket. Vårdcentralen tillser att det finns en behandlande läkare som står som beställare och som lämnar ut provsvar.

Smittskydd Vårdhygien bekostar laboratorieanalysen.

PERSONALKATEGORI ODLA FRÅN MATERIAL HUR UPPFÖLJNING

Personal/ student som vårdats utomlands, inneliggande eller polikliniskt, de senaste 6 månaderna.

Vid utlandstjänstgöring odla vid hemkomst.
Vid upprepad utlandstjänstgöring inom Skandinavien odla 1 g/år.

Näsa, svalg och ev. sår/hudlesioner.

Eswab provtagnings-set

En pinne för båda näsvingarna. En pinne långt bak i svalget. En pinne för varje hudskada. Ta proverna före arbetspassets början, om möjligt efter några dagars ledighet. Det minimerar risken för tillfälligt bärarskap.

Personal och studenter från andra länder på praktik, studiebesök eller tjänstgöring som deltar i vården.

som ovan som ovan som ovan som ovan

Om odlingsplatsen är torr, fukta provtagningspinnen med NaCl före odlingen.
Vid sårodling, rengör såret före och ta odlingen i kanten mot frisk vävnad.

Mikrobiologens provtagningshandbok

Personal/ student kontrollodlas inte rutinmässigt efter vård av MRB-bärande vårdtagare. Följs basala hygienrutiner och vårdhygieniska riktlinjer vid MRB är risken liten att personal blir bärare. Kontakta vid behov Smittskydd Vårdhygien för individuell bedömning.

I väntan på svar

Personal med intakt hud får arbeta. Den som har sår eller hudskador på händer eller underarmar får inte delta i vårdtagarnära arbete innan svar anlänt. Smittskydd Vårdhygien bistår med råd.

Bärarskap hos personal

Infektionskliniken ansvarar för uppföljningen vid konstaterat bärarskap av MRSA. Personal med intakt hud får arbeta med undantag för vissa arbetsplatser med särskild risk för smittspridning. Beslut fattas tillsammans med ansvarig läkare på Infektionskliniken och Smittskydd Vårdhygien.

Ansvarig

Malin Bengnér
smittskyddsläkare
010-24 223 34

Version

Reviderat
2015-04-29
Fastställt
2008-09-08

Mer information

Fördjupning MRB

Uppdaterad: 2018-10-05
Sofia Wetterbrandt, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion