Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Styrgrupp

Styrgruppen är ett tjänstemannaorgan och svarar för den övergripande styrningen av den gemensamma hjälpmedelsverksamheten samt samordning mellan huvudmännen. Styrgruppen är beredande organ för de beslutsärenden inom hjälpmedelsområdet som skall föreläggas respektive huvudmans politiska beslutsorgan.

Styrgruppen består av fem representanter från länets kommuner och två representanter från Landstinget. Ordförande i styrgruppen utses av kommunerna. Varje huvudman utser sina representanter. Verksamhetschefen för hjälpmedelscentralen deltar som adjungerad i styrgruppens möten. Sakkunniga adjungeras vid behov.

Protokoll skall föras vid styrgruppens möten. Dessa protokoll skall på lämpligt sätt göras tillgängliga för länets samtliga kommuner och för Landstinget.

Inför varje nytt verksamhetsår skall verksamhetsplan och budget beslutas i styrgruppen. Om styrgruppen bedömer att kommande års verksamhetsplan och budget för hjälpmedelscentralen innebär en markant förändring av verksamhetens innehåll och kostnad jämfört med tidigare år, skall styrgruppen tillse att dessa förändringar förankras hos respektive avtalspart.

Under löpande verksamhetsår och i samband med årsbokslut skall styrgruppen följa upp såväl verksamhet som ekonomiskt läge. Uppföljningen av verksamheten skall bl. a ske via fastställda kvalitetsparametrar. Kvalitetsparametrarnas utformning och målvärden fastställs av styrgruppen och kan vid behov ändras och kompletteras via nya ställningstaganden i styrgruppen. Styrgruppen skall ansvara för att ett system för avvikelsehantering etableras och skall löpande följa redovisningen av avvikelser.

Styrgruppen kan inom ramen för de principer som anges i avtalet §5 besluta om nödvändiga justeringar i prissättningen av hjälpmedelscentralens produkter och tjänster. Styrgruppen svarar för uppföljning och utvärdering av samverkansavtalet och initierar det arbete som behöver göras inför eventuell förlängning eller förändring av avtalet.

Styrgruppen beslutar om smärre justeringar av regelverket mot brukarna.

Styrgruppen ansvarar för att arbetsuppgifter, utformning och mandat i sortimentsgrupper, kundråd och brukarråd blir så ändamålsenliga som möjligt. Styrgruppen kan således besluta om löpande förändringar i de ursprungliga utformningarna av dessa grupper. Styrgruppen beslutar även om sammansättningen av deltagare i grupperna. Denna sammansättning skall i största möjliga utsträckning spegla proportionerna i den verksamhet man behandlar i respektive grupp.

Mer information

Protokoll

Representanter

Styrdokument

Samverkansavtal om hjälpmedelsverksamheten

Mötestillfällen 2019

2019-02-05, 09:00
2019-04-09, 09:00
2019-06-04, 09:00
2019-09-17, 09:00

2019-11-12, 09:00

 

 

Uppdaterad: 2019-05-08
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen Jönköping, Verksamhetsstöd och service