Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Huddesinfektion vid  injektion, vaccination, och blodprovstagning som utförs av vårdpersonal

Huddesinfektion

 

Injektioner och blodprovstagning inom slutenvård, öppenvård, kommunal vård och omsorg samt i hemmet

Huddesinfektion ska utföras före  injektioner och före blodprovstagning (venös och kapillär-).


Huddesinfektion vid injektioner och blodprovstagning

Använd klorhexidinsprit (5 mg/ml) alternativt preoperativ handdesinfektion med klorhexidin (Derma preop eller motsvarande). För kapillärprovtagning  kan injektionstork utan tillsats av klorhexidin användas.

Gnid in huden med  tvätt-tork, ordentligt fuktad med klorhexidinsprit och låt därefter lufttorka. Om huden är synligt smutsig tvättas området först med tvål och vatten, torka och desinfektera därefter.

Tillämpa aseptisk teknik, huden där kanylen penetrerar får inte beröras med händer eller osterila handskar efter desinfektionen, till exempel för att kontrollera blodkärlets placering. Sker detta måste hudområdet desinfekteras på nytt.

För spädbarn under tre månader och för tidigt födda kan särskilda regler gälla.
 

Prov för blododling

Vid för kort desinfektionstid kan blododlingar kontamineras med hudbakterier, vilket leder till falskt positivt blododlingssvar. Använd klorhexidinsprit (5 mg/ml) alternativt preoperativ handdesinfektion med klorhexidin (Derma preop eller motsvarande).
Gnid in huden med  tvätt-tork, ordentligt fuktad med klorhexidinsprit under minst 1 minut och låt därefter lufttorka. Desinfektera även membranet till blododlingsflaskan under minst 30 sekunder och låt lufttorka innan blodet sprutas ner i flaskan.


Inläggning av PVK

Använd klorhexidinsprit (5 mg/ml) alternativt preoperativ handdesinfektion med klorhexidin (Derma preop eller motsvarande).
Gnid in huden med  tvätt-tork, ordentligt fuktad med klorhexidinsprit under minst 30 sekunder och låt därefter lufttorka. Tillämpa aseptisk teknik, huden där kanylen penetrerar efter desinfektionen får inte beröras med händer eller osterila handskar, till exempel för att kontrollera blodkärlets placering. Sker detta måste hudområdet desinfekteras på nytt.

Akupunktur

Om behandlingen ges till patienter med intakt immunförsvar behöver huden inte desinfekteras före nålsticket.

Vid behandling med kvarsittande nål under längre tid än några timmar ska huden desinfekteras med klorhexidinsprit (5 mg/ml) alternativt preoperativ handdesinfektion med klorhexidin (Derma preop eller motsvarande)  innan nålen sätts.

Undantag när huddesinfektion inte behöver utföras
 

Vaccinationer inom öppenvård

Vid vaccination som ges intrakutant, subkutant, eller intramuskulärt till friska personer inom primärvård, barnhälsovård och liknande behöver huden inte desinfekteras före injektionen.
 

Subcutana injektioner inom slutenvård, öppenvård och i hemmet

Huddesinfektion är inte nödvändig vid subkutan injektion av läkemedel, till exempel insulin, antikoagulantia eller smärtstillande.

 

Referens

Vårdhandboken

Att förebygga vårdrelaterade infektioner Socialstyrelsen 2006

Perifer venkateter (PVK) Vårdrutin

Basal hygien i vård och omsorg SOSFS 2015:10

Mikrobiologens provtagningshandbok. Blododling

Ansvarig

Per-Olof Svensson
Hygiensjuksköterska
010-24 250 83


Version

Fastställd

2012-02-14

Reviderad

2017-04-03

Mer information

Uppdaterad: 2018-03-16
Jenny Nilsson, Tranås vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv