Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Skriva Fakta

Faktagrupperna tar fram Faktadokument på uppdrag av respektive medicinsk programgrupp. Fastställda Faktadokument revideras vid behov eller senast inom två år.

Kunskap och granskning

Författarna representerar en samlad kunskap inom sitt ämnesområde. Information kan dock behöva inhämtas från ytterligare kompetenser och vårdgivare. I de fall det finns regionala vårdprogram och nationella riktlinjer ska Faktadokumenten harmonisera med dessa. Faktadokumenten granskas av både företrädare för professionen inom öppen och sluten vård.

Lämpliga referensgrupper är medicinska programgrupper, professionella nätverk, Fakta resursgrupper och AKO referensgrupper. I de fall det finns gemensamma beröringspunkter med andra ämnesområden sker samråd med andra Faktagrupper.

Struktur

Faktadokumentens struktur har fastställts av Fakta ledningsgrupp. Eventuella avsnitt som inte är relevanta utelämnas.
• Inledning
• Vårdnivå och remiss
• Diagnostik och utredning
• Prevention
• Behandling
• Sjukskrivning
• Uppföljning
• Barnperspektivet
• Kvalitetsindikatorer
• Omvårdnad
• Rehabilitering
• Patientinformation
• Mer information
• Referenser

Omfattning

Faktadokumentens texter ska hållas korta och koncisa. Eventuell bakgrund eller fördjupning inom ett avsnitt hanteras med fördel som länkar eller bilagor. Meddela Fakta redaktionsgrupp om det saknas material som någon annan grupp bör ta fram.

Avsnittens innehåll

Vårdnivå och remiss

Förtydliga ansvarsfördelningen mellan olika vårdnivåer och utformningen av remiss till annan vårdnivå, verksamhet eller profession.

Diagnostik och utredning

Beskriv tillvägagångssätt för diagnostik, till exempel betydelsefulla faktorer för anamnes, differentialdiagnoser, vilka labbprover eller andra undersökningar som rekommenderas samt ansvarsfördelningen för dessa.

Prevention

Beskriv aspekter på prevention och eventuell profylax som har betydelse för aktuell diagnos. Länka eventuellt till lämplig information inom Fakta Levnadsvanor.

Behandling

Beskriv rekommenderade behandlingsalternativ. Läkemedelsbehandlingen beskrivs översiktligt. En mer omfattande läkemedelsdokumentation kan göras i ett separat dokument. Kommentera aspekter på omprövning och utsättning av läkemedelsbehandling när det är relevant. Använd gärna FAS-UT.
Faktagruppernas läkemedelsrekommendationer är underlag för Landstingets Rådgivande läkemedelslista.
Även beprövad men inte vetenskapligt belagd behandling kan kommenteras.

Av särskilt intresse är uppgifter om evidensläget vid behandling av äldre.
Egenvård och patientinformation hanteras under egna rubriker.

Sjukskrivning

Länka till aktuell diagnosgrupp i Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd.

Uppföljning

Rekommendera uppföljning av besvär och sjukdom, till exempel tidsintervall och speciella undersökningar samt åtgärder vid behandlingssvikt eller recidiv. Vid läkemedelsbehandling bör en strategi anges för eventuell omprövning av läkemedelsval liksom eventuell utsättning av läkemedel. Hänvisa gärna till FAS-UT.

Barnperspektivet

Enligt hälso- och sjukvårdslagen är hälso- och sjukvårdens verksamheter och dess personal skyldiga att särskilt beakta barnets behov av information, råd och stöd när en förälder har en psykisk sjukdom, är allvarligt somatiskt sjuk eller missbrukar. Detsamma gäller när en förälder oväntat avlider. Lagen stärker barns rätt och ställer krav på att ett familjeorienterat synsätt utvecklas inom verksamheter som möter vuxna patienter inom de ovan nämnda grupperna.
Länka vid behov och i relevanta fall till särskilda Faktadokument om barn.

Kvalitetsindikatorer

Anges vilka kvalitetsindikatorer som används inom aktuellt ämnesområde. Kvalitetsindikatorerna bör överensstämma med de som återfinns i nationella kvalitetsregister. Inom ämnesområdet kan även förekomma kvalitetsindikatorer kopplade till andra register, till exempel Strama eller lokalt upprättade register.

Omvårdnad

Ange översiktligt resurser och verksamhet inom området och länka till relevant information om omvårdnad.

Rehabilitering

Ange översiktligt resurser och verksamhet inom området och länka till relevant information om rehabilitering.

Referenser

Ange och länka vid behov till relevanta referenser som till exempel betydelsefulla studier, metaanalyser, konsensusutlåtanden och nationella vårdprogram.

Patientinformation

Ange och länka direkt till relevant information på 1177.se/Jonkopings-lan. 1177.se innehåller i sin tur länkar till andra bra källor till patientinformation. Länka inte till patientinformation på kommersiella webbplatser.

Mer information

Ange och länka direkt till relevant närliggande information, blanketter, skattningsverktyg eller liknande på Region Jönköpings läns intranät eller andra myndigheters webbplatser. Länka inte till kommersiella webbplatser.

Om Faktadokumentet

Ange:
• Fastställt datum
• Reviderad datum
• Giltigt till och med datum
• Fastställt av medicinsk programgrupp
• Ansvarig Faktagrupp
• Granskat av Faktagrupp
• Kontaktperson för innehåll

Mer information

Fakta redaktionsgrupp

Uppdaterad: 2018-05-22
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv