Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

MRSA (Meticillin Resistenta Staphylococcus Aureus)

Bakgrund

MRSA är en hud- och slemhinnebakterie som sprids genom kontaktsmitta främst via händerna. Bristande följsamhet till basala hygienrutiner samt förekomst av riskfaktorer hos vårdtagaren gynnar risken för spridning.

Riskfaktorer för spridning är:

  • sår (inklusive brännskador)
  • hudbesvär såsom eksem och andra fjällande hudsjukdomar
  • KAD och andra urinavledningar, bukdränage, stomi, trachealkanyl eller liknande
  • kognitiv nedsättning
  • bristande förmåga att sköta handhygienen

Det är vanligt att man bär på MRSA utan att vara sjuk. Oftast är det först när man drabbas av en infektion som MRSA orsakar problem eftersom infektionen riskerar att bli mer svårbehandlad.

Basala hygienrutiner

Tillämpa basala hygienrutiner. Var särskilt uppmärksam på vårdtagare med riskfaktorer enligt ovan.

Vårdtagarens handhygien

Informera vårdtagaren om vikten av handhygien före måltid och efter toalettbesök. Hjälp vårdtagare som inte klarar att sköta handhygienen.

Placering av vårdtagare

Vårdtagare med MRSA bör vårdas på eget rum med egen dusch och toalett. Undantag kan göras från denna rutin, kontakta Smittskydd Vårdhygien för individuell bedömning.
Vårdtagaren får vistas utanför vårdrummet under förutsättning att:

  • vårdtagaren kan upprätthålla god handhygien

  • vårdtagaren inte har eksem eller andra fjällande hudsjukdomar

  • eventuella sår är väl täckta

  • det inte finns någon risk för läckage från sår eller av andra kroppsvätskor

Kontakta vid behov Smittskydd Vårdhygien för individuell bedömning.

Mat- och diskhantering

Vårdtagare med MRSA ska serveras maten. Hantera porslin och matbrickor som vanligt.

Städning, rengöring och desinfektion

Daglig städning
Rengör dagligen tagytor i vårdtagarens närhet med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel. Övriga ytor städas med rengöringsmedel och vatten.

Gör punktdesinfektion med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel vid spill av kroppsvätskor.

Städutrustningen ska vara rumsbunden, rengöras och desinfekteras efter varje användning.
Lägg mopp och städdukar i separata vattenlösliga tvättpåsar på rummet för vidare transport till tvätt. Använd engångsmopp.
Daglig avtorkning av kontaktytor med ytdesinfektionsmedel på salen och i hygienutrymmet:

Datum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signatur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutstädning

Använd Virkon och bearbeta alla ytor inklusive golv mekaniskt i vårdrummet och hygienutrymmet. Släng toalettpappersrullen och engångsmateriel som varit i vårdtagarens närhet eller hanterats av personal.
Släng engångsmateriel som förvarats i närförråd om inte renhetsgraden kan garanteras.
Byt toalettborste eller desinfektera den i en spoldesinfektor.
Skicka kuddar, täcken, filtar samt tyg- och duschdraperier till tvätt.

Slutstädning utförd

Datum och signatur:

 


Rengöring av flergångsmaterial och hjälpmedel

Plocka undan materiel som inte behövs från rummet.
Hjälpmedel och medicinteknisk utrustning ska om möjligt vara rumsbunden.
Desinfektera hjälpmedel och utrustning som delas mellan varje vårdtagare med ytdesinfektion. Rengör och desinfektera material som tål värme direkt i disk- eller spoldesinfektor.

Tvätt

Lägg smutstvätten direkt i tvättsäck på vårdrummet. Vid risk för läckage av kroppsvätskor läggs tvätt i vattenlöslig tvättsäck i en vanlig tvättsäck.
Personlig tvätt, som inte tvättas på centralt tvätteri, ska inte tvättas i tvättmaskin på enheten utan läggs i plastpåse och skickas med vårdtagaren hem.

Avfall

Lägg allt avfall direkt i påse och förslut påsen i vårdrummet. Behandla påsen som vanligt avfall. Vid risk för läckage av kroppsvätskor läggs avfallspåsen i behållare för smittförande avfall.

Behandling och undersökning på annan enhet

Före behandling eller undersökning på annan enhet ska vårdtagaren duscha och byta till rena kläder. Eventuella sår ska vara omlagda med täckande förband.
Sängen ska vara renbäddad.
Informera mottagande enhet att vårdtagaren bär på MRSA.

Fysioterapi eller aktivitet i gemensam lokal

Vårdtagaren kan delta i fysioterapi eller annan aktivitet i gemensam lokal under förutsättning att vårdtagaren uppfyller kriterier för att få vistas utanför vårdrummet, se stycket Placering av vårdtagare.
Kontakta vid behov Smittskydd Vårdhygien för individuell bedömning.

Transporter

Det föreligger ingen smittrisk att transportera vårdtagare med MRSA i taxi då hen är påklädd och eventuella sår är täckta med förband. Enligt sekretesslagen har chauffören ingen rättighet att bli informerad om smittan.

Ansvarig

Sofia Wetterbrandt
Hygiensjuksköterska

010-242 59 91

Uppdaterad: 2018-04-23
Sofia Wetterbrandt, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion