Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt fall av allvarlig luftvägsinfektion associerad med nytt coronavirus (MERS-CoV)

Nedanstående riktlinjer följer Socialstyrelsens rekommendationer och ska endast tillämpas om falldefinitionen uppfylls. Behandlande läkare ansvarar för att kontakta Smittskydd Vårdhygien. Riktlinjerna uppdateras om ny kunskap eller ändrade nationella direktiv framkommer eller det epidemiologiska läget förändras.

Innehåll på sidan:

 

Falldefinition:

 

Klinisk bild

Allvarlig luftvägsinfektion
med feber eller anamnes
på feber (≥ 38 °C) och hosta

eller

misstanke om nedre luftvägsinfektion
baserad på kliniska eller radiologiska fynd1

 

 

OCH

Epidemiologi

besök i Arabiska halvön eller närbelägna länder
inom 14 dagar före insjuknandet

Klinisk bild

Luftvägssymtom oavsett allvarlighetsgrad

eller

misstanke om nedre luftvägsinfektion
baserad på kliniska eller radiologiska fynd1

 

 

OCH

Epidemiologi

Nära kontakt2 inom 14 dagar före insjuknandet
med laboratorieverifierat fall

 

1. Observera att patienter med nedre luftvägsinfektion kan presentera utan luftvägssymtom (t.ex. med feber, all-mänpåverkan och symtom från mag-tarm kanalen) vid MERS-CoV liksom vid annan etiologi. Patienter med nedsatt immunförsvar kan uppvisa en atypisk bild.

2. Som nära kontakt räknas

– alla som har vårdat patienten, inklusive familjemedlem, eller som har haft liknande nära kontakt

– alla som bott eller vistats på samma ställe som ett misstänkt eller bekräftat fall

– alla som har haft mer än 15 minuters kontakt, ansikte till ansikte med ett fall i någon form av slutet rum

 

Aktuell falldefinition, provtagningsanvisningar och mer information finns på Folkhälsomyndighetens sidor.

Rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av mers.  Folkhälsomyndigheten

 

Basala hygienrutiner

Den enskilt viktigaste faktorn för att förhindra smittspridning är basala hygienrutiner.
Basala hygienrutiner

Skärpta hygienrutiner vid misstänkt fall av nytt coronavirus

Person-till-person-smitta har kunnat fastställas men spridningsvägar är inte helt klarlagda. Fynd talar för att droppsmitta i samband med hosta förekommer liksom smitta  vid kontakt  med sekret från nedre luftvägarna. Virus har även påträffats i urin och avföring.

Tills vidare tillämpas nedanstående :

 • Andningsskydd med ventil (klass FFP3),
 • långärmad engångsskyddsrock
 • visir/ skyddsglasögon

 vid allt patientnära arbete.

Tänk på att munskydd/ andningsskydd ska sättas på så att det täcker näsa och mun och sluter helt tätt mot ansiktet. Dessa är engångsprodukter och slängs direkt efter användning. Var noga med att sprita händerna före skyddet sätts på, innan det tas av och efter det tagits av. Används skyddsglasögon eller visir för flergångsbruk ska dessa desinfekteras efter varje användning.
Hantering av munskydd (pdf)

 

Vårdrutiner

 

Inläggning på sjukhus

 • Patient som söker med symtom och anamnes enligt falldefinitionen ska vårdas i isoleringsrum på infektionskliniken.
 • På akutmottagningen placeras patienten omgående i eget rum.
 • Patient ska inte lämna vårdrummet om det inte är medicinskt nödvändigt.
 • Utför om möjligt undersökning och behandling på vårdrummet.
 • Begränsa antalet personal som deltar i vården.

Öppenvård

 • Patient som söker med symtom och anamnes enligt falldefinitionen ska inte vänta i väntrum.
 • All provtagning sker på undersökningsrummet.
 • Begränsa antalet personal som deltar i vården.

 

Undersökning och behandling

 • I första hand ska vård, undersökning och behandling ske på vårdrummet.
 • Exra försiktighet iaktas vid åtgärder som kan tänkas medföra aerosolbildning, t.ex. inhalationsbehandling, slemsugning, bronkoskopi eller intubation.
  Antalet personer vid sådana ingrepp minimeras.
 • Vid undersökning och behandling utanför avdelningen informeras mottagande enhet i förväg.
 • Patienten förs direkt till undersöknings- eller behandlingsrummet.
 • Personalen följer basala hygienrutiner och skärpta hygienrutiner enligt ovan.

Transporter

Uppmana patienten att hosta och nysa i engångspapper för att minska mängden droppar i luften. Använt papper läggs direkt i plastpåse.

 1. Vid transport inom sjukhus tas patienten direkt till undersöknings- eller behandlingsrum.
 2. Vid transport till och från sjukhus eller vårdcentral, undvik allmänna transportmedel .
 3. Vid färd med sjukresor ska inte samtransport ske.
 4. Vid ambulanstransport ska lucka mellan förarhytt och patientutrymme vara stängd. Ambulanspersonal som sitter hos patienten ska använda andningsskydd (FFP3) och visir/skyddsglasögon samt följa basala hygienrutiner. Erbjud patienten handsprit. Städning av ambulansen efter transport sker enligt rutiner nedan, utstädning.

Tvätt och avfall

 • Tvätt hanteras enligt vanliga rutiner
 • Avfall hanteras enligt vanliga rutiner

Städning

 • Punktdesinfektion görs med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med rengörande effekt.
 • Kontaktytor (se nedan) bearbetas med  ytdesinfektionsmedel dagligen. I övrigt utförs den dagliga städningen enligt normala städrutiner. Mekanisk bearbetning av ytor är viktig för att minska virusmängden.
 • Vid utstädning används  ytdesinfektionsmedel på kontaktytor såsom säng, sängbord, dörrhandtag, toalett, handfat eller motsvarande. I övrigt sker utstädning enligt normala rutiner.
 • Städutrustning desinfekteras efter varje användning.

Patient

Uppmana patienten att hosta och nysa i engångspapper för att minska mängden droppar i luften och på ytor. Använt papper läggs direkt i plastpåse. Denna hanteras som vanligt avfall. Informera om och gör det möjligt för patienten att ofta göra rent händerna. Erbjud patienten handsprit.

Vårdpersonal

Särskild förteckning över alla arbetstagare som har nära kontakt med patient med misstänkt eller eller verifierat fall ska upprättas enligt 21§ i AFS 2005:1.

 

Besökare

 • Begränsa om möjligt besöken hos patienten.
 • Besökare ska bära andningsskydd med ventil (FFP3) och visir/ skyddsglasögon och endast vistas hos sin anhörig på vårdrummet.
 • Ge instruktioner om handdesinfektion.

Ansvariga

Malin Bengér
Smittskyddsläkare
036-32 23 34

Sofia Wetterbrandt
hygiensjuksköterska
036-32 59 91

Per-Olof Svensson
hygiensjukskötare
036-32 50 83

Smittskyddvardhygien@rjl.se

Version

Reviderat 2017-04-04

Fastställt 2012-09-28

 

Mer information

Informationsmaterial

 
Uppdaterad: 2017-04-04
Jenny Nilsson, Tranås vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv