Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Vårdriktlinjer för samverkan mellan psykiatri och primärvård för vuxna

 

Diagnos

Handläggning
inom primärvård

Handläggning
inom somatik

Handläggning inom psykiatri

Återremiss till primärvården

Organiska psykiska störningar

Konfusion
 

 

Primär utredning för att utesluta somatisk genes.

Behov av somatisk slutenvård geriatrisk vård.

Vid substans / drogrelaterad konfusion. Efter utesluten somatisk genes.

Beroende på konfusionens
orsak.

Demens

Inkl Alkoholdemens

Basal utredning och handläggning

Äldre patient med paranoida vanföreställningar p.g.a. sensorisk deprivation sköts av distriktsläkare

Avancerad utredning - remiss till Geriatrisk klinik.

Slutenvårdsansvar ligger på medicin eller geriatrisk klinik.

Vid psykos i samband med demenssjukdom eller när psykosen är dominerande.

Vid samtidig dominerande psykossjukdom

När psykos är under kontroll.

Hjärnskador, restsymtom

Samverkan med kommunal hemtjänst
och sjukvård

Remiss till neurologkliniken vid neurologiska komplikationer, alternativt till rehabmedicinska kliniken eller habiliteringen. Enligt rutinerna kan habiliteringen ta över efter rehabmedicinska kliniken

Vid behov av psykiatrisk konsultation och behandling vid dominerande psykiatriska komplikationer.

I lugnt läge. Efter utredning och färdigbehandling inom specialist-psykiatrin och efter särskild överenskommelse.

Psykotiskt syndrom orsakat av somatisk genes

Lätta symtom

Somatisk utredning om patienten har
lätta symtom som klaras i öppen vård.

 

Svåra symtom

Omgående remiss till psykiatrisk klinik vid psykotisk aktiv fas.

I lugnt läge. Efter utredning och färdigbehandling inom specialist-psykiatrin och efter särskild överenskommelse.

Missbruk

Missbruk

Läkemedel

Narkotika

Alkohol

Blandmissbruk

Spelmissbruk (hasardspel)

Primärvårdens huvuduppgift är primärpreventiv och att uppmärksamma och diagnostisera riskbruk, missbruk och beroende, samt att handlägga missbruks-relaterade somatiska problem.

I samarbete med kommunens missbruksvård understödja vård och behandling.

Huvudansvar vid LVM.

Läkemedels-
beroende handläggs primärt av den organisation som har förskrivit läkemedlet.

Svår berusning

Hög promille (3,5 promille eller svår allmänpåverkan) i utandingsluften är en intoxikation och kräver medicinskt omhänder- tagande.

Handlägga missbruksrelaterade somatiska problem som ej kan skötas inom Primärvården.

Svår abstinens och komplikationer till missbruk.

Vid avgiftning där det föreligger risk för delirium, abstinenskramper, suicid kan inläggning på beroendeenheten Ryhov eller psykiatrisk allvårdsavdelning vara aktuell.

Missbruk i kombination med allvarlig psykisk sjukdom hanteras vid psykiatrisk öppen- eller slutenvård.

Substitutions-behandling vid narkomani.

Medverka vid mycket svårbehandlat läkemedelsberoende som ex kräver substitutions behandling.

För somatisk uppföljning v b,
och för aversions-behandling.

Dubbel-diagnos

(samtidig missbruks-diagnos och psykiatrisk diagnos)

Lätt till måttlig psykisk störning vid samtidigt missbruk.  

Missbruk i kombination med allvarlig psykisk störning.

Öppenvårds-behandling med Subutex och Metadon kan inledas på avd E.

Slutenvårds-behandling av blandmissbruk och / eller narkotikamissbruk sker på avd E, Länssjukhuset Ryhov.

Insatser för patient med dubbeldiagnos och stort vård- och stödbehov kan samordnas av en case manager i enlighet med avtalad strukturerad samverkan mellan psykiatri, primärvård och socialtjänst.
 

 

Handläggning av körkorts- och alkolåsintyg

Intyg för körkort och alkolås kan handläggas av distriktsläkare om länsstyrelsen så anger.

Körkortsintyg kan handläggas av specialist om länsstyrelsen så anger

Körkortsintyg för patient med pågående psykiatrisk kontakt utfärdas på den psykiatriska enheten. Patient som inte har kontakt med psykiatrin hänvisas till socialmedicinsk mottagning eller privatpraktiserande psykiater / allmänläkare.

 

 

Övriga vårdgivare

Kommunen har huvudansvaret för missbruksvården såväl när det gäller alkohol, narkotika som blandmissbruk. I många kommuner finns enheter för missbruksvård där Regionen tillfört medicinsk kompetens. Ideella organisationer tar också ett ansvar i grundläggande missbruksvård.

 

Diagnos Handläggning inom
primärvård
Handläggning inom somatik Handläggning inom
psykiatri
Återremiss till
primärvården:

Psykotiska tillstånd

Schizofreni

Vanföreställnings-syndrom

 

 

 

Somatisk uppföljning.

(Se återremiss)

 

Alla med misstänkt schizofreni och vanföreställnings- syndrom ska remitteras till psykiatrisk klinik, remittering ska ske omgående

Lugn sjukdomsbild med känd psykosdiagnos kan efter samråd i vissa fall följas upp av primärvården.

Kortvarig psykos

Utvidgad psykos

Substansbetingad (kemisk) psykos

Psykotiska syndrom UNS

(Se återremiss)

  Omgående omhändertagande inom psykiatrin Eventuellt efter stabil period med stabil medicinering.

Affektiva störningar

Depression

Lindriga till medelsvåra depressioner ska skötas av primärvården

 

Svåra depressioner med och utan psykotiska depressionssymtom, med grav hämning och alltid vid suicidrisk.

Övriga depressioner när behandlings-möjligheterna inom primärvården är uttömda.

När speciella behandlingsformer finns som saknas hos annan vårdgivare; t ex ljusbehandling, ECT och specifik psykoterapeutisk kompetens.

Behandlingsansvaret för denna patientgrupp ligger på specialistpsykiatrin.

Depression kan när specialistbehov inte finns remitteras åter.

Depression under graviditet och puerperium

Vid lätt till måttlig depression kan samtalsbehandling ges av mödra- och barnhälsovårdspsykolog i samråd med specialistpsykiatrin.   Behandlingsansvaret för denna patientgrupp ligger på specialistpsykiatrin.  
Biopolära syndrom     Alltid omhändertagande inom psykiatrin. Återremitteras enbart efter överenskommelse.
Cykloid psykos     Alltid omhändertagande inom psykiatrin. Återremitteras enbart efter överenskommelse.
Manisk episod     Alltid omhändertagande inom psykiatrin. Återremitteras enbart efter överenskommelse.

Ångesttillstånd och stressrelaterade tillstånd

Paniksyndrom

Agorafobi

Specifik fobi

Social fobi

Lätta till medelsvåra

 

Vid svåra eller invalidiserande symtom och vid terapiresistens

När specialistvård inte längre behövs.

Tvångssyndrom

Lätta   Medelsvåra till svåra samt vid svårare funktionshinder och terapiresistens ska remitteras till psykiatrisk klinik. Förbättring så att behov för specialistvård inte finns.
Generaliserat ångestsyndrom Lätta till medelsvåra   Svåra tillstånd inklusive de med svåra funkstionshinder och terapiresistens bör alltid remitteras till psykiatrisk klinik När behov av specialist inte längre finns.

Kriser och anpassnings-störningar

Lätta till medelsvåra

 

Svåra tillstånd

- Kriser med suicidrisk
- Kriser där man misstänker bakomliggande psykopatologi kan vara i behov av remiss till psykiatrisk klinik för bedömning.

 

När behov av specialist inte längre finns.

Utmattningssyndrom

Sköts inom primärvården

  Vid komplicerad sjukdomsbild remitteras till psykiatrin för bedömning.  

Posttraumatiskt stressyndrom

Lättare   Svårare och / eller komplexa PTSD. När behov av specialist inte längre finns

Somatoforma syndrom

Lätta till medelsvåra psykosomatiska besvär.   Remitteras till psykiatrisk klinik vid svårare symtom för konsultation.

När specialistbehov inte längre finns.

Återremiss för konsultation

Katastrofer och stora olyckor

Handläggs inom särskild organisation; Kommunernas POSOM-grupper, i förekommande fall i primärvårdens krisgrupper och vid katastrofer krisstödsorganisationen på respektive sjukhus.

Ätstörningar       

 

Anorexia nervosa

Bulimia nervosa

Övriga ätstörningar enligt ICD 10    

                            

Patient med lättare och okomplicerade symtom
kan skötas i primärvård.

Somatisk undersökning /utredning.

 

 

Remiss till psykiatrisk klinik, vid medelsvåra till svåra symtom.

 
Sömnstörningar Utredning, bedömning via primärvården.
Råd, information, ev samtalsbehandling
och medicinering.
  Vid invalidiserande symtom där
medicinering eller annan behandling inte hjälpt.
 

Personlighetsstörning

Lättare störningar sköts inom primärvården  

Vid svårare symtom och när behov av
diagnostik föreligger remiss till psykiatrisk
klinik.

I lugnt läge.

Begåvningsutredning

Basutredning innefattande testning,
funktionsbedömning, samt somatisk
undersökning
  Utreds av psykolog inom psykiatrin endast
då samtidig psykiatrisk diagnos finns och
patienten har pågående psykiatrikontakt
 

Neuropsykiatri

Basutredning innefattande självskattningsformulär, utvecklingsanamnes,
funktionsbedömning, samt somatisk
undersökning. (Görs i vissa fall inom
Skolhälsovården)

Personer med
stöd enligt LSS
kan bli aktuella
för habiliteringen.
Vuxenhabilitering-
en handlägger
dessutom ut-
vecklingsstörning
med autism.

Utredning efter remiss och då basal utredning
är gjord. Vid behov specifik psykiatrisk
behandling såsom förskrivning och ut-
provning av licenspreparat (Concerta,
Ritalina) som kräver specialist-
kompetens. Vid behov ingå i samverkan med
till exempel kommun med psykopedag-
iska insatser och handledningshjälp.

 

Vårdintyg, se Fakta dokument
Vårdintygsbedömning

 

Vårdintygsbedömning

Utanför psykiatriska kliniken och på
psykiatriska kliniken under jourtid i vissa fall  (Se
särskilt Faktadokument)
På somatisk
vårdavdelning

Aktuell patient inom psykiatrin.

 

 

Uppdaterad: 2018-05-25
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv