Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Neuropsykiatri - vuxna

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

ADD (Attention Deficit Disorder), ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) och autism är neuropsykiatriska diagnoser som oftast utreds och fastställs av barn- och ungdomspsykiatrin.

I de fall utredning inte är gjord tidigare så kan erhållande av en diagnos vara av stor betydelse för patienten även i vuxen ålder.

Patienter med pågående uppföljning inom psykiatrin ska bedömas enligt basutredningsmallen på den aktuella enheten. Det kan leda till att basutredningen bekräftar misstanke om en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, då remitteras patienten vidare till en ” neuropsykiatrisk utredning”.

Patienter utan pågående kontakt inom psykiatrin ska hänvisas till primärvården för en basutredning. Vid bekräftad misstanke om en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning utfärdas remiss enligt ”neuropsykiatrisk utredning”.

Remiss för neuropsykiatrisk utredning kan utfärdas till följande enheter:

 • Höglandet: remiss till RoB, Höglandssjukhuset
 • Jönköping: remiss till Neuropsykiatriska teamet, Länssjukhuset Ryhov
 • Värnamo: remiss till psykiatriska kliniken, Värnamo sjukhus  

För adekvat prioritering bör remiss till "neuropsykiatrisk utredning" innehålla tydliga uppgifter om utrednings- och undersökningsfynd enligt nedan beskrivna avsnitt i basutredning. Ange också om hel eller partiell utredning gjorts på annat håll.

 • Om det finns annan psykisk ohälsa som kräver specialistpsykiatrins insatser, ska separat remiss för detta också skickas.
 • Neuropsykiatriska utredningsenheter är enbart utredande och har inget behandlingsansvar.

Diagnostik och utredning

Primärvården ansvarar idag för basutredningen och remiss till specialistpsykiatrin. Specialistpsykiatrin ansvarar för neuropsykiatriska utredningen.

Uppföljning

 • Om utredning inte leder till diagnos: Ärendet återremitteras till inremitterande.
 • Vid fastställd neuropsykiatrisk diagnos:
  1. Uppföljning inom specialistpsykiatri
  2. Om behov finns, vara behjälplig med att initiera en samordnad individuell plan (SIP).
  3. Då specialistpsykiatrins kompetens inte längre krävs kan remiss till primärvården övervägas, gärna efter kontakt och överenskommelse.

Behandling

Psykoedukation

Antingen individuellt eller, om möjligt, i grupp. Närstående bör uppmuntras att delta.

Psykoedukation bör ses som ett förstahandsval vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och ska innefatta psykologiska, psykosociala och arbetsterapeutiska interventioner.

Stöd i vardagen samt kognitivt stöd

Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan vara berättigade till insatser från kommunen t.ex. boendestöd. Bedömning och beslut fastställs av kommunens handläggare.

Hjälp med miljöanpassning, strategier och hjälpmedel för att lättare klara sitt dagliga liv i hemmet, på fritiden, vid studier och i arbetslivet. Således information och eventuell utbildning i olika kognitiva hjälpmedel för t.ex. minnesstöd, hjälp att planera och organisera, hjälp med tidsuppfattning och problemlösning. Kan även inkludera stöd och rekommendationer avseende kost och sömn. Detta kan med fördel göras av arbetsterapeut.

Psykologisk behandling

Psykoterapi antingen individuellt eller i grupp. Behandling som riktar sig mot att hantera neuropsykiatrisk problematik så som stress, ångest, känsloreglering, impulsivitet och uppmärksamhetssvårigheter, men även samsjuklighet så som depression. Inslag kan även vara psykoedukation och färdighetsträning.

Vid behov, genomgång med fysioterapeut för kroppskännedom.

Grupputbildning av fysioterapeut för att öka kroppsmedvetenhet och lära sig hantera muskelspänning och inre stress.

Farmakologisk behandling
Ansvaret för insättning och uppföljning av farmakologisk behandling med centralstimulantia vilar på specialist i psykiatri. För primärvården är det viktigt att vara särskilt observant på möjliga somatiska biverkningar kopplade till eventuell medicinering.

Sammanställning av preparat för medicinering vid ADHD-dosering och eventuella karakteristika

Sjukskrivning

Vid fastställd neuropsykiatrisk diagnos och en pågående vårdkontakt inom psykiatrin, ansvarar psykiatrin för eventuell sjukskrivning. En sammanvägning med eventuell annan samsjuklighet får göras för att bedöma patientens funktionsnedsättning och graden av arbetsförmåga.
Utan pågående vårdkontakt inom psykiatrin och när specialistpsykiatrins kompetens inte krävs ansvarar patientens fasta vårdkontakt för eventuell sjukskrivning.

Sjukskrivning vid ADHD, Försäkringsmedicinskt beslutsstöd, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Barnperspektivet

Barnperspektivet

Kvalitetsindikatorer

 1. Utredning genomförd enligt Faktadokument
 2. Uppföljning av behandling med centralstimulantia enligt gällande rutin inom psykiatrin
 3. Uppföljning av andra stödinsatser/hjälpmedel enligt journalförd planering

Fastställt: 2013-02-08

Reviderad: 2019-08-21

Giltigt till och med: 2021-08-21

Fastställt av: Medicinsk programgrupp psykiatri och primärvård

Ansvarig grupp: Psykiatri vuxna

Granskat av grupp: Psykiatri vuxna

Kontaktperson för innehåll:

Lennart Spång, Distriktsläkare, Aneby vårdcentral, Privata vårdgivare

Författare:

Uppdaterad: 2020-08-26
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv