Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Omvårdnad

Omvårdnaden ska fokusera på vad patienten går igenom och upplever av sin sjukdom.

Parkinsons sjukdom är individuell. Med det menas att patientens symtom och upplevelse ofta skiljer sig från andra som också har diagnosen. Även utvecklingen över tid är individuell. Sjuksköterskans roll består i att hjälpa patienten upptäcka och hantera sina symtom. Hon ska även stimulera patientens förmåga till egenvård.

Vid misstanke om Parkinsons sjukdom, kommer sjuksköterskan träffa patienten för information på mottagningen. Denna kontakt kan även ske per telefon. Sjuksköterskan följer upp eventuell påbörjad medicinering och ger allmän hälsorådgivning. Samtalet styrs av patientens egna frågor och omvårdnadsbehov. Anhörigas delaktighet är viktig.

Vid återkommande kontakter är omvårdnadsbehovet i fokus. Ofta gäller det rörelsemässiga problem, men även andra symtom som hör till sjukdomen kartläggs. Eventuellt har patienten redan före kontakten angivit sina aktuella problem i ett formulär. Vid behov och även som rutin genomförs tester av mentala förmågor.

Parkinsonmottagningar erbjuder telefonrådgivning för patienter, anhöriga och övriga som träffar patienten. Sjuksköterskan gör en bedömning vid telefonsamtalet. Hon tar sedan ställning till vilka omvårdnadsinsatser som krävs. Kontakt sker vid behov med andra yrkeskategorier, till exempel sjukgymnast, logoped eller läkare. Teamarbete innebär ofta att det aktuella problemet får en bättre lösning.

Förändringar av symtom får till följd att läkemedel måste justeras. Samråd med läkare som känner patienten sker alltid vid förändring av läkemedelsbehandling. Vissa patienter behöver mer avancerad behandling, såsom injektions- eller pumpbehandling. Sjuksköterskan finns med vid utprovning av dessa.

Informationstillfällen anordnas återkommande för nyinsjuknade patienter. Formen för detta kan vara en temakväll eller en parkinsonskola. Parkinsonskolan innebär regelbundna träffar i grupp och innehållet anpassas till deltagarna. Information, fysisk och mental träning ingår. Utbyte av erfarenheter vid kaffebordet uppskattas och uppmuntras av både deltagare och personal. Parkinsonskola erbjuds även patienter som haft sjukdomen under längre tid. Träning på olika sätt och social samvaro är då av stort värde. 

Sjuksköterskan ansvarar även för information och utbildning till annan omvårdnadspersonal som tidvis träffar patienten.

Mer information

Detta är en fördjupning till Parkinsonism

Uppdaterad: 2019-09-11
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv