Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Gastroenterit hos barn

Rotavirus är den vanligaste orsaken till svår diarresjukdom hos små barn.

Sedan juli 2014 vaccineras spädbarn med rotavirusvaccin inom Region Jönköpings län. Förväntad skyddseffekt är upp till 3 års ålder.

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Telefonrådgivningen - frågor i telefonen

Symtom? När startade symtomen? Vätskeintag? Allmäntillståndet? Trötthet/slöhet? Hur många avföringar – färg och konsistens? Blodtillblandning? Kräkningar och hur ofta? Minskade urinmängder, torra slemhinnor, hudfärg, turgor och viktnedgång som tecken på dehydrering? Utlandsresor? Kontakt med djur/lantbruk? Intag av opastöriserad mjölk? Suspekt restaurangmat? Antibiotikabehandling? Rotavirusvaccin senaste 2 veckorna (spädbarn 0 - 5 månader)? Andra personer med symtom i omgivningen?

Små barn, < 2 år, med frekventa, vattentunna avföringar utvecklar snabbt dehydrering och ska alltid läkarbedömas! Barn <1 år till barnläkare.

Diagnostik och utredning

Diffdiagnoser

 • Invagination/ileus
 • Nydebuterad diabetes (kräkningar)
 • Obstipation
 • Appendicit

Mindre vanliga: pylorusstenos, födoämnesintolerans, pyelonefrit, pneumoni, sepsis och meningit

På mottagningen

 • Bedömning på vårdcentral görs i de fall där dehydreringsgraden är svår att uppskatta via telefonrådgivningen och/eller där diagnosen gastroenterit är tveksam (t ex enbart kräkning).
 • Tag in barnet på enskilt rum omedelbart. Undvik att ha barnet i väntrummet eller i kombirum.
 • Begränsa antalet personal som tar hand om barnet. Använd engångsmaterial. Tvätta händer med tvål och vatten och avsluta med handsprit. Om toalett används ska den rengöras omedelbart.
 • Personalen bör använda skyddskläder och handskar.
 • Rengör rummet direkt efter att barnet lämnat mottagningen.

Remiss till barnkliniken

Allmänt

Majoriteten av gastroenteriter orsakas av virus, framförallt  rotavirus, adenovirus eller calicivirus. Ofta ses både diarréer och kräkningar, ibland med måttlig feber. Vätskeförlusterna kan vara stora. Vanligtvis läker sjukdomen inom en vecka. Ingen utredning krävs om typiska symtom.

Om långdragna symtom > en vecka överväg odlingar samt efter utlandsresa. Gastroenterit hos barn (Pdf, nytt fönster)

De  vanligaste bakteriella gastroenteriterna är Salmonella, Shigella, Campylobakter och Yersinia. Inkubationstid 1-3 (10) dagar. Ibland ses blodtillblandning (giardia, EHEC, campylobakter och amöba), buksmärtor och feber. EHEC finns hos nötboskap. Den smittar oss främst via opastöriserad mjölk, dåligt stekt köttfärs och ibland andra livsmedel. En liten andel ( framförallt barn < 5 år) kan utveckla HUS (hemolytiskt, uremiskt syndrom) . ETEC orsakar framförallt turistdiarré vid utlandsresa.

Smittskyddsanmälan

Behandlande läkare har ansvar för att göra smittskyddsanmälan samt smittspårning. Det sistnämnda kan smittskyddsenheten vara behjälpliga med vid behov. Ska göras vid fynd av EHEC, campylobakter, salmonella, yersinia, shigella, amöba och giardia. Barn som går på dagis/förskola med positiva odlingar för EHEC och shigella måste hållas hemma. De ska följas till negativa prover.

Prevention

Informera om:

 • Noggrann handhygien, i första hand med tvål och vatten, särskilt efter blöjbyten, toalettbesök och före matlagning.
 • Om barnet är sjukt bör det stanna hemma 48 timmar efter sista symtomet.
 • Friska syskon kan gå på förskola.
 • Om möjligt ska den magsjuke ha egen toalett.
 • Förskola/skola bör meddelas om att barnet har magsjuka

Behandling

 • Ge febernedsättande.
 • Om amning små täta mål. Annars ge vätska, två teskedar var 5:e minut. Öka stegvis om det går bra. Mät vätskan.
 • Använd Resorb junior till de minsta och Resorb till större barn de första 4-6 timmarna. Annars söt saft, sockerdricka, isglass undvik enbart vatten.
 • Noggrann handhygien.
 • Loperamid ska inte ges till barn under 12 år.
 • Hidrasec, som är en sekretionshämmare, kan förskrivas från 3 månaders ålder.

På mottagningen

Väg barnet – jämför med tidigare vikt. Kolla temp. Ta reda på hur mycket kräkningar och diarréer som varit. Starta tillmatning. Tag ställning till om sjukhusvård krävs.

Aktiv behandling

Viktigast av allt är vätskebehandling!

Positiva odlingar för Dientamöba fragilis och Blastocystis Hominis kan ibland behandlas om barnet har haft långdragna symtom med lös avföring, gasbesvär och buksmärtor. Symtomfria bärare ska inte behandlas. Förstahandsval Metronidazol 20-40/ mg/kg/dygn fördelat på tre doser i 5-10 dagar.

Fastställt: 2013-03-25

Reviderad: 2019-04-24

Giltigt till och med: 2021-04-24

Fastställt av: Medicinsk programgrupp barn- och ungdomshälsa och primärvård

Ansvarig grupp: Barn- och ungdomshälsa

Granskat av grupp: Barn- och ungdomshälsa

Kontaktperson för innehåll:

Ann Grännö Alm, Verksamhetschef, Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen Jkp län, Medicinsk vård

Författare:

Karin Jönsson, Distriktsläkare, Bra Liv Hälsan 1 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Uppdaterad: 2019-05-03
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv