Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Slutförda bedömningar, Regionala metodrådet, sydöstra sjukvårdsregionen

Bedömningar från och med 2012 är genomförda i det regionala metodrådet. Tidigare publicerade bedömningar är genomförda i det metodråd som tidigare fanns i landstinget i Östergötland.

2020

Fettsugning som behandling vid lipödem

2019
Embolisering av prostataartären som behandling vid prostatahyperplasi
2018
Miradry
Granulocyttransfusioner
Green Light Laser Prostata
MRSA graviditet
IORT
2017

Vetenskaplig evidens för behandling av abdominell rektusmuskeldiastas (ARD)

Ablation av levertumörer

2016

Vetenskaplig evidens för införande och användning av datoriserat beslutsstöd inom bilddiagnostik
Vetenskaplig evidens för användning av vårdhundar
Autolog stamcellstransplantation (AST) vid aggressiv multipel skleros (MS)

Bröstcancerkirurgi: undersökning av portvaktskörtel med superparamagnetisk järnoxid i stället för radioaktivt teknetium

2015
Vetenskaplig evidens för användning av radiofrekvensbehandling av Barretts esofagus med dysplasi eller icke invasiv cancer
Vetenskaplig evidens för användning av närinfraröd fluorescens visualisering (NIRF/FireFly) vid robotassisterad kirurgi
Utvärdering av robotassisterad laparoskopisk kirurgi - hälsoekonomiska och etiska aspekter
Intraoperativ MR
Myelombehandling

2014

Tillförsel av levodopa (Duodopa®) till tunntarmen vid avancerad Parkinsons sjukdom
Intraoperativ strålbehandlig med Intrabeam vid primär operation för bröstcancer
Souvenaid, kosttillstott vid tidig Alzheimers sjukdom (sökning i databaser för vetenskaplig evidens)
Denervering av sympatiska neuron i njurartärerna vid terapiresistent högt blodtryck (sökning i databaser för vetenskaplig evidens)

2013

Intraoperativ strålbehandling med Intrabeam vid bröstcancerkirurgi
Diskproteskirurgi i ländryggen (sökning i databaser för vetenskaplig evidens)
Transarteriell kemoembolisering (TACE) vid behandling av primär levercancer (HCC)

2012

Robotkirurgi
Intraoperativ strålbehandling vid bröstkirurgi
FemtosekundLaser vid katarakt
Endoskopisk ultraljudsledd biopsi
Endoskopisk lungvolyumreduk med endobronkial behandling för patienter med svår emfysemsjukdom

2011

DXR

2010

Test av elektrodermal reaktivitet (EDR-test) som objektiv metod för självmordsriskdetektion hos patienter med depressionssjukdom
Kirurgisk behandling av varicer

2009

Kateterburen operation av hjärtklaff
Ranimizumab vid behandling av näthinnans gula fläck (uppföljning av SBU-rapport)
NO-mätning i utandningsluft vid astma

2008

Mindfulness och kognitivt förhållningssätt

2007

Robotassisterat operationssystem för bukoperationer
Akupunktur vid trängningsinkontinens
Endoskopiskt ultraljud
Intratekal farmakabehandling mot spasticitet
Bröstrekonstruktion efter bröstcanceroperation
Akupunkturbehandling vid klimakteriebesvär
Molekylärgenetisk analys för diagnostik

2006

Bröstkorgsplastik med VEPTR
NUPP för att upptäcka Downs syndrom
CorCap vid hjärtsvikt
Subventionering av hormonella preventivmedel

2005

Vattenlavemang för barn med ryggmärgsbråck
Dubbelsidig cochleaimplantation
CTG+STAN, ny metod för fosterövervakning
PET ny teknik för avbildning
EBUS, endobronkiellt ultraljud

2004

Screening för kroppspulsåderbråck

Skip Navigation Links.

Kontaktpersoner

Ordförande: Elvar Theodorsson, Linköping

Sekreterare: Catrine Wallheim, Linköping

Uppdaterad: 2020-07-06
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion